Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sikkerhetspolitikk og internasjonale operasjoner

Regjeringen vil videreføre innsatsen for å styrke FNs evne til å planlegge og gjennomføre operasjoner. Regjeringen vil arbeide for å sikre bred deltakelse i FN-ledede operasjoner, både gjennom egne bidrag og støtte til kapasitetsutvikling i andre land, særlig i Afrika. Norsk deltakelse i fredsoperasjoner i regi av NATO, FN, EU eller andre organisasjoner skal være forankret i FN-pakten og ha et klart FN-mandat.

Norge legger vekt på en helhetlig tilnærming til fredsoperasjoner der militære, sivile, humanitære og økonomiske virkemidler fungerer som en helhet, samtidig som aktørenes egenart respekteres. Regjeringen vektlegger å styrke samarbeidet mellom FN og regionale organisasjoner som kan bidra til at FN lykkes.

NATO -medlemskapet er en hjørnestein i Norges internasjonale engasjement. Regjeringen legger vekt på at NATO evner å møte både utfordringene i sitt nærområde og gjennomføre fredsoperasjoner. Norge har lagt stor vekt på at NATO må vie mer oppmerksomhet til kjerneoppgaven kollektivt forsvar, noe som er godt reflektert i NATOs nye strategiske konsept fra 2010.

Ved siden av NATOs kjerneoppgave er ISAF-operasjonen i Afghanistan, hvor omtrent 500 nordmenn er engasjert, den høyest prioriterte oppgaven NATO står overfor. Overføring av ansvaret for sikkerheten i landet til afghanske myndigheter startet i 2011, og skal etter planen ferdigstilles i 2014. Den internasjonale militære innsatsen rettes nå mer mot trening og veiledning i oppbyggingen av afghanske styrkers kapasitet.

Internasjonal terrorisme, organisert kriminalitet og spredning avmasseødeleggelsesvåpen er alvorlige trusler mot fred og sikkerhet, som igjen er viktig for bærekraftig utvikling. Samtidig utsettes de globale ikke-sprednings- og nedrustningsavtalene for påkjenninger. Regjeringen vil øke innsatsen for å bekjempe spredning av håndvåpen og bidra til reform av sikkerhetssektoren i utviklingsland, og intensivere innsatsen for bredere internasjonal enighet om kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning.


Maktforskyvningen fra vest til øst i form av Kinas og Indias fremvekst har endret det strategiske bildet og utfordrer USAs rolle som ledende makt. Utenriksdepartementet samarbeider nå om sikkerhetspolitiske spørsmål med sentrale land i Asia for å heve egen kompetanse om den geopolitiske utviklingen.