Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteløftet

Regjeringen viderefører løftet om å opprettholde skatten på 2004-nivå. Skatteløftet ble oppfylt i forbindelse med statsbudsjettet for 2007 og har vært holdt siden.

Skatteløftet innebar om lag 5 milliarder kroner påløpt i økte skatter og avgifter årlig, og har skapt rom for å styrke velferdsordningene og fellesgodene.

Skatte- og avgiftsnivået refererer til samlede skatter og avgifter. Den enkelte skatt/avgift må ikke være på 2004-nivå. Hovedregelen er at endring i skattenivå beregnes som endring i påløpt proveny ved endringer i skatte- og avgiftsreglene. Provenyet regnes netto i tilfeller der skatte- og avgiftsendringen balanseres av en kompenserende endring på utgiftssiden som ligger tett opp til skatte- eller avgiftsendringen. I 2012-budsjettet gjelder dette endringene i særfradraget for store sykdomsutgifter (de økte inntektene benyttes til å styrke eksisterende støtteordninger på statsbudsjettets utgiftsside som dekker de samme utgiftstypene) og økningen i vrakpantavgiften (avgiftsøkningen motsvares av økt vrakpant på statsbudsjettets utgiftsside).

Det vises til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 1.