Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole - valgfag

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 67 millioner kroner til innføring av valgfag på 8. trinn fra høsten 2012, jf. Meld.St.22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Valgfagene vil ha et nasjonalt bestemt innhold, men det skal gis rom for stor variasjon i tema og arbeidsmetoder for den enkelte skolen. Opplæringen i disse fagene skal være praktisk og gi elevene økt kompetanse.