Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skole og svømmeanlegg - rentekompensasjon

Rentekompensasjonsordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye skoleanlegg og rehabilitere og ruste opp eksisterende anlegg. Ordningen omfatter også offentlige svømmeanlegg som skolen bruker i sin undervisning. Kommuner og fylkeskommuner kan innenfor sin tildelte ramme søke om rentekompensasjon til rehabilitering av skolebygg på vegne av private grunnskoler og private videregående skoler med rett til statstilskudd.

Kommuner og fylkeskommuner har vist stor interesse for ordningen etter at den ble innført i 2002. Ordningen hadde opprinnelig en forutsatt investeringsramme på 15 milliarder kroner. Hele rammen ble faset inn i løpet av ordningens seks første år. Ordningen ble i statsbudsjettet for 2009 utvidet med sikte på en ny investeringsramme på 15 milliarder kroner fordelt over åtte år. I perioden 2009–2011 har Regjeringen lagt til rette for tilskudd til rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på til sammen 7 milliarder kroner, hvorav 3 milliarder kroner i 2009, 2 milliarder kroner i 2010 og 2 milliarder kroner i 2011.

Regjeringen foreslår at det i 2012 kan gis tilsagn om tilskudd til rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 milliarder kroner.

Det foreslås en samlet bevilgning på 764,5 millioner kroner i 2012 for å dekke utbetalinger knyttet til tilsagn innvilget i perioden 2002 til 2011, og til tilsagn som gis i 2012.