Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Svalbard

Regjeringen foreslår å skattlegge selskap på Svalbard med fastlandssats for den delen av overskudd som er høyere enn 15 millioner kroner, og som overstiger summen av 10 ganger selskapets lønnskostnader og 0,2 ganger verdien av selskapets realkapital. Hensikten er å motvirke at kapitalinntekter opptjent utenfor Svalbard kanaliseres til Svalbard for å oppnå lav svalbardskatt.

Satsen for kildeskatt på utbytte som deles ut fra selskap på Svalbard til aksjonær i utlandet, foreslås redusert fra 25 til 20 prosent.

Det presiseres i lovteksten at Svalbard ikke skal likestilles med lavskatteland etter NOKUS-reglene. En slik presisering innebærer ikke noen realitetsendring.

De foreslåtte endringene skal få virkning fra og med inntektsåret 2012.

Det vises til Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 23.