Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene blir spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon med videre, er også definert som sysselsatte. Nasjonalregnskapet gir også tall for sysselsatte personer. Antall utførte timeverk er definert som antall timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon og lignede.

Sysselsettingen, målt i antall personer, anslås å øke med 1,2 prosent i gjennomsnitt fra 2010 til 2011, tilsvarende om lag 30 000 personer. I 2012 anslås sysselsettingen å øke med 1,5 prosent, tilsvarende om lag 40 000 personer i forhold til 2011.

Se omtale i Nasjonalbudsjettet 2012, kapittel 2.4.