Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tannhelse

Regjeringen foreslår å styrke folketrygdens stønadsordning til behandling hos tannlege med 137 millioner kroner knyttet til Regjeringens forslag til utfasing av ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter.

Det foreslås at stønadene knyttet til behandling av periodontitt og følgetilstander økes med 100 millioner kroner og at stønadene til tannbehandling ved alvorlige sykdommer økes med 37 millioner kroner.

Videre foreslås det å øke bevilgningene til kompetansetiltak innenfor tannhelsetjenesten og tiltak overfor særskilt utsatte grupper med 29 millioner kroner. Dette gjøres ved å omdisponere midler fra folketrygdens stønadsordning til tannlegehjelp, gjennom lavere prisjustering av refusjonstakster med tilsvarende beløp. Tannhelsetjenestens kompetanseløft foreslås styrket med 19 millioner kroner. 10 millioner kroner foreslås til videre oppbygging av tannlege-/psykologteam for utredning og behandling av personer utsatt for tortur og overgrep og pasienter med odontofobi.