Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trafikksikkerhet

I Regjeringens budsjettforslag legges det opp til å benytte 746,6 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i 2012. I tillegg er det lagt til grunn om lag 30 millioner kroner i ekstern finansiering.

Midlene skal i hovedsak gå til tiltak som kan hindre de alvorligste ulykkene på riksvegnettet, som møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsler av myke trafikanter. Bygging av midtrekkverk er prioriterte tiltak. I tillegg vil forsterket midtoppmerking, tiltak mot utforkjøringsulykker, kryss- og kurveutbedringer og tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner bli prioritert.

Tiltak rettet mot trafikanter og kjøretøy, som for eksempel holdningskampanjer, føreropplæring og ulykkesgranskning, blir videreført.

For 2012 er det lagt opp til å fullføre bygging av midtrekkverk på 17 kilometer to- og trefelts riksveg, mens 18 kilometer riksveg får forsterket midtoppmerking i form av oppmerket sperreområde, midtmarkering eller rumleriller.

Se også Midtrekkverk

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet