Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uførepensjon

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 58,7 milliarder kroner til uførepensjon i 2012.

Regjeringen la 27. mai 2011 fram Prop. 130 L om ny uføretrygd og alderspensjon til uføre. Forslagene i proposisjonen er dels en nødvendig tilpasning til pensjonsreformen av folketrygdens ytelser til uføre. Uførereformen er samtidig en del av Regjeringens arbeid med fornyelse av folketrygdens stønadsordninger for personer med helseproblemer: sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.

Ved utgangen av 1. halvår 2011 var det registrert om lag 302 800 mottakere av uførepensjon, en økning på 3 200 personer fra samme tidspunkt ett år tidligere. Nærmere 10 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder mottar nå uførepensjon. Med de forutsetninger som ligger til grunn for budsjettanslagene, antas det at det gjennomsnittlige antallet stønadsmottakere vil bli om lag 303 000 i 2011. For 2012 anslås det et gjennomsnittlig antall mottakere av uførepensjon på om lag 308 700 personer. Veksten på området skyldes forventinger om høy overgang fra arbeidsavklaringspenger, blant annet som følge av at det forventes at mange tidligere mottakere av tidsbegrenset uførestønad vil få innvilget varig uførepensjon i løpet av 2011 og 2012.