Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veg

Regjeringen foreslår å bevilge i alt 16,3 milliarder kroner til vegformål, en økning på om lag 1,2 milliarder kroner eller 7,8 prosent fra saldert budsjett 2011.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 7,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveger og trafikant- og kjøretøytilsyn. Dette er en økning på 5,8 prosent fra 2011. Med budsjettforslaget kan det bli lagt 6-800 kilometer asfalt i 2012.

Videre foreslår Regjeringen å bevilge om lag 7 milliarder kroner til investeringer på riksvegnettet i 2012. Beløpet omfatter budsjettposten ”Riksveginvesteringer”, særlige budsjettposter for riksvegprosjektene E16 over Filefjell, E6 Vest for Alta, E16 Bjørvikaprosjektet og midler til rassikring på riksvegnettet. Dette er en økning på 622 millioner kroner, eller 9,7 prosent, fra saldert budsjett 2011.

I tillegg er det ventet stilt til disposisjon om lag 5,6 milliarder kroner i bompenger til statlige vegprosjekter i 2012 og om lag 3,6 milliarder kroner i bompenger til fylkesvegprosjekter.

Til rassikringstiltak foreslår Regjeringen å bevilge om lag 1075 millioner kroner. Av dette foreslås om lag 537 kroner bevilget til tiltak på riksvegnettet og om lag 538 millioner kroner som tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet.

I budsjettforslaget for 2012 er det tatt høyde for prosjektering eller forberedende arbeid for en rekke større riksvegprosjekter. Det legges opp til at flere av disse vil få anleggsstart i 2012.

For flere andre store prosjekter pågår det nærmere utredninger og ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil vurdere disse prosjektene nærmere og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Det vil i denne forbindelse kunne bli aktuelt å fremme forslag om bompengefinansiering.

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg