Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vegtilsyn

Regjeringen foreslår å bevilge 11,2 millioner kroner til statlig tilsyn med veginfrastrukturen for offentlig veg. Samferdselsdepartementet tar sikte på at tilsynsvirksomheten skal startes opp i første halvdel 2012.

Målet med statlig tilsyn er å bedre sikkerheten for transport på veg ytterligere, i tråd med nasjonale mål og ”Nullvisjonen – null drepte og hardt skadde på norske veger”. Tilsynsoppgavene vil bli lagt til en egen enhet direkte underlagt vegdirektøren, med et tydelig organisatorisk skille til Statens vegvesens øvrige virksomhet.

Samferdselsdepartementet har besluttet å legge tilsynsenheten til Voss.