Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Veteraner fra utenlandstjeneste – handlingsplan

Regjeringen la i mai 2011 frem en egen handlingsplan”I tjeneste for Norge” for ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandsoperasjoner. Handlingsplanen har blant annet som mål å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av Forsvarets veteraner. Mange av tiltakene skal øke bevisstheten om psykiske belastninger slik at antall skader kan reduseres.

Den interdepartementale handlingsplanen omfatter 126 tiltak hvorav omtrent 80 skal følges opp i forsvarssektoren. Oppfølgingen av tiltakene er allerede godt i gang.

I budsjettforslaget for 2012 har Regjeringen satt av 30 millioner kroner til nye tiltak for veteranene i 2012. Midlene skal styrke hele Forsvarets apparat for å ivareta veteranene – ”én dør inn”, samt finansiere gjensynstreff og familiesamlinger.

Regjeringen foreslår å bruke midler til forskning på psykiske belastningsskader og fremoverskuende studier av personell som deltar i utenlandsoperasjoner. Arbeidet med levekårsundersøkelsen blant veteranene, som startet opp i 2011, fortsetter i 2012.