Fordelingsvirkning av skattesatsene

Forslaget til skatteopplegg for 2013 har en god fordelingsprofil.

Beregningene av fordelingsvirkninger fanger opp foreslåtte endringer i skatter på formue og inntekt for personlige skattytere. Det gjelder blant annet den økte satsen i minstefradraget i lønnsinntekt, omleggingen av skatteklasse 2 for enslige forsørgere til et særskilt inntektsfradrag, økningen i fradraget for fagforeningskontingent og endringene i formueskatten.

Gjennomsnittlig endring i skatt 1 i ulike intervaller for bruttoinntekt. Skatteopplegget for 2013 sammenlignet med lønnsjusterte 2012-regler (referansesystemet). Alle personer 17 år og eldre. Negative tall betyr lettelser. Kroner

Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser.
Tusen kroner

Antall

Gjennomsnittlig skatt i referanse-systemet for 2013

Gjennomsnittlig endring i skatt med forslaget

Herav endring i formuesskatt

0 – 150

572 000

4 200

0

0

150 – 200

331 500

12 200

-300

-100

200 – 250

383 300

24 400

-200

-100

250 – 300

368 500

42 700

-100

-100

300 – 350

354 200

62 500

0

-100

350 – 400

362 200

81 300

100

-100

400 – 450

354 800

98 600

100

-100

450 – 500

309 200

115 600

100

0

500 – 600

433 500

142 200

200

0

600 – 750

303 300

193 200

200

0

750 – 1 000

192 200

274 400

300

100

1 000 – 2 000

137 000

465 000

600

500

2 000 – 3 000

13 500

947 000

1 900

1 800

3 000 og over

8 600

2 378 800

5 400

5 300

I alt

4 123 900

102 700

0

0

1) Omfatter ikke avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner.

Kilde:Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.