Statsbudsjettet på 1-2-3

Et budsjett for arbeid og velferd

Svakt i Europa, høy vekst i Norge

 • Aktiviteten i euroområdet har falt og ligger fortsatt lavere enn før finanskrisen brøt ut høsten 2008.

 • I Norge har fastlandsøkonomien økt og er klart høyere enn før finanskrisen.

 • Anslaget for veksten i fastlandsøkonomien er justert opp med 1 prosentenhet siden Revidert nasjonalbudsjett, til 3,7 prosent for 2012. Neste år er veksten anslått til 2,9 pst.

 

Et budsjett tilpasset den økonomiske situasjonen

 • Budsjettet for 2013 bidrar ikke til å øke farten i norsk økonomi ytterligere. Det legges opp til et om lag nøytralt budsjett, dvs. at bruken av oljeinntekter vokser om lag i takt med verdiskapingen i fastlandsøkonomien.

 • Forslag til budsjett gir en bruk av oljeinntekter på vel 125 milliarder kroner neste år. 3,3 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland.

 

Rom for velferdssatsinger

 • Økte ressurser til sykehusene skal øke pasientbehandlingene med vel 2 prosent.

 • Tilsagn til 1 750 omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

 • Samhandlingsreformen følges opp med nye 140 millioner kroner. 90 millioner kroner til bedre elektronisk samhandling og 50 millioner kroner til flere allmennleger.

 • Regjeringen foreslår økte bevilgninger på 483 millioner kroner for å styrke grunnskolen.

 • Det opprettes 3250 flere studieplasser som en videreføring av økt opptakskapasitet fra tidligere år.

 • Rammene for Nasjonal transportplan for fireårsperioden 2010-2013 overoppfylles med 1,5 milliarder kroner. Budsjettforslaget innebærer en reell økning i bevilgningene på op mot 15 milliarder kroner siden 2005.

 • Bevilgningene til tiltak som inngår i Kulturløftet økes med til sammen 889 millioner kroner.  


En mer effektiv stat

 • 154 millioner kroner til arbeidet med EDAG.

 • Til IKT- modernisering i NAV bevilges 736 millioner kroner.

 • Altinn- bevilgning øker med 90 millioner kroner, til 259 millioner kroner.

 

Skatte og avgiftssystemet forbedres

 • Overprisende gebyrer reduseres med om lag 565 millioner kroner.

 • Tinglysningsgebyret reduseres fra 1 935/1 548 kroner per tinglysning til 1 060 kroner.

 • Verdsettingen av sekundærboliger og næringseiendom økes fra 40 til 50 prosent av beregnet markedsverdi.

 • Bunnfradraget i formuesskatten økes til 870 000 kroner.

 • Bilavgifter reduseres med 400 millioner kroner. Omregistreringsavgiften foreslås redusert med 40 prosent for næringskjøretøy og med 12 prosent for øvrige kjøretøy.

 • Vrakpanten økes med 500 kroner.