Finansdepartementet

Prop. 1 LS

(2012–2013)

Skatter, avgifter og toll 2013

Tilråding fra Finansdepartementet 28. september 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Innholdsfortegnelse