18 Eiendomsskatt på maskiner og annet tilbehør til verk og bruk

18.1 Innledning og sammendrag

Ved utskriving av eiendomskatt inngår maskiner, tilbehør og annet løsøre normalt ikke i eiendomsskattegrunnlaget. For eiendommer som faller inn under begrepet «verk og bruk» , skal imidlertid maskiner og annet tilbehør som anses å inngå som en del av anlegget, inkluderes i grunnlaget. Regelen har blitt kritisert, blant annet for å være uklar og skape ulikheter og uforutsigbarhet.

I Prop. 1 LS (2011 – 2012) Skatter, avgifter og toll 2012 ble det varslet at Finansdepartementet ville vurdere endringer i regelverket, og at det ved årsskiftet 2011/2012 ville bli lagt fram et høringsnotat med vurderinger av problemstillingene knyttet til utskriving av eiendomsskatt på maskiner og annet tilbehør til verk og bruk.

En eventuell endring som i større grad enn i dag fritar maskiner og annet tilbehør fra eiendomsskatt, vil gi betydelige økonomiske konsekvenser for en del kommuner. Etter å ha vurdert problemstillingen nærmere har Regjeringen derfor besluttet ikke å gå videre med saken. Det vil derfor ikke bli sendt ut noe høringsnotat om saken, og følgelig heller ikke fremmet noe forslag om lovendring i reglene om eiendomskatt på maskiner og annet tilbehør til verk og bruk.

18.2 Nærmere vurdering

Eiendomsskatt kan skrives ut på fast eiendom. Utgangspunktet i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) er derfor at tilbehør og annet løsøre ikke skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget. For næringseiendommer kategorisert som «verk og bruk» , skal imidlertid arbeidsmaskiner mv. medtas i grunnlaget når de anses for å være «ein part av sjølve føretaket» , jf. eigedomsskattelova § 4. Regelen har blitt videreutviklet gjennom rettspraksis, og er grunnlaget for at det på verk og bruk kan ilegges eiendomsskatt på arbeidsmaskiner og annet tilbehør som anses å være en integrert del av den faste eiendommen. For andre næringseiendommer enn verk og bruk er det ikke anledning til å la arbeidsmaskiner mv. inngå i eiendomsskattegrunnlaget.

Etter dagens regler er det hovedsakelig tilbehør til verk og bruk i form av store og tunge arbeidsmaskiner mv. som er integrert i et bygg eller utendørs anlegg, som kan ilegges eiendomsskatt. Med arbeidsmaskiner menes i denne sammenheng maskiner som er installert for å betjene produksjonen eller virksomheten. Tilbehør som tjener bygget som sådan (heiser, ventilasjonsanlegg mv.), vil alltid inngå i eiendomsskattegrunnlaget sammen med bygget. Hvorvidt tilbehør mv. skal anses å være integrert i den faste eiendommen beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor det skal tas hensyn til flere faktorer. Etter rettspraksis skal det særlig legges vekt på hvor integrert tilbehøret er, omkostningene ved eventuelt å flytte tilbehøret og mulighetene for alternativ bruk av bygningene.

Hvorvidt det er grunn til å endre eller opprettholde dagens regel om at arbeidsmaskiner mv. skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget på verk og bruk er en sammensatt problemstilling. På den ene side står hensynet til eiere av verk og bruk i kommuner hvor det skrives ut eiendomsskatt på slike eiendommer, som vil få redusert eiendomsskatt dersom maskiner mv. tas ut av eiendomsskattegrunnlaget. På den annen side står hensynet til kommunen, som kan få reduserte inntekter fra eiendomsskatten dersom maskiner mv. ikke lenger skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget i samme utstrekning som etter dagens regel.

Det har vært vanskelig å finne fram til alternativer som ivaretar både hensynene til næringslivet og kommuneøkonomien.

Enkelte kommuner har i dag betydelige skatteinntekter fra store industrianlegg. Dersom en tar ut alle maskiner fra eiendomsskattegrunnlaget, vil flere kommuner gå glipp av betydelige inntekter. Hvis den alt vesentlige delen av et ilandsføringsanlegg for olje og gass skulle kategoriseres som en maskin og tas ut av eiendomsskattegrunnlaget, ville inntektstapet for berørte enkeltkommuner kunne bli flere titalls millioner kroner. Men også for kommuner uten så spesielle industrianlegg vil inntektstapet ved å ta maskiner ut av eiendomsskattegrunnlaget kunne bli betydelig. De aktuelle maskinene kan i noen tilfeller utgjøre halvparten av verdien av anlegget, for eksempel i et aluminiumsverk.

Det har ikke vært mulig å finne noen lovteknisk løsning som gir enklere regler som likestiller ulike typer næringseiendom uten å påvirke de berørte kommunenes økonomi på en uønsket måte. På denne bakgrunn har Regjeringen besluttet ikke å gå videre med saken. Det vil derfor ikke bli sendt ut noe høringsnotat om saken, og følgelig heller ikke fremmet forslag om lovendring i reglene om eiendomskatt på maskiner og annet tilbehør til verk og bruk. Beslutningen om å ikke gå videre med saken ble også kunngjort i en nyhetsmelding fra Finansdepartementet 21. juni 2012.