19 Utfasing av særfradrag for store sykdomsutgifter – videre prosess

I tråd med forslaget i Prop. 1 LS (2011 – 2012) Skatter, avgifter og toll 2012 vedtok Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 å fase ut særfradraget for store sykdomsutgifter over tre år. I budsjettet for 2012 ble utgifter til tannbehandling, bolig og transport tatt ut av ordningen. De frigjorte midlene ble brukt til å øke folketrygdens refusjonstakster til tannbehandling og overføringene til Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig. Bilstønadsordningen for gruppe 2-biler for barn og unge ble utvidet, og det ble i tillegg bevilget midler til Diabetesforbundets arbeid med motivasjonsgrupper og å oppdage diabetes tidlig.

I 2013 og 2014 skal verdien av fradraget reduseres til henholdsvis 2/3 og 1/3 av fradragsberettigede utgifter. Fradraget vil være ute av skattesystemet fra 2015. De frigjorte midlene i resten av utfasingsperioden skal brukes til å styrke eksisterende ordninger med samme formål på utgiftssiden. Berørte brukerorganisasjoner har vært involvert i prosessen med hvordan frigjorte midler skal brukes i resten av utfasingsperioden.

Utfasingen gir rom for å styrke eksisterende ordninger på utgiftssiden med 73 mill. kroner i 2013. Midlene fordeles som følger:

  • 20 mill. kroner til folketrygdens refusjonstakster til tannbehandling for personer med varig sykdom eller med varig nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder personer som fra før gis stønad fra folketrygden, men hvor refusjonen er betydelig lavere enn statens honorartakster

  • 17,5 mill. kroner til Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig. Dette vil bidra til at eldre og personer med nedsatt funksjonsevne kan bli boende i egen bolig.

  • 33 mill. kroner til å gjøre arbeids- og utdanningsreiser til en permanent og landsdekkende ordning fra 2013. Ordningen skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan være i arbeid eller utdanning.

  • 2,5 mill. kroner til Diabetesforbundets arbeid med informasjonsvirksomhet.

For en nærmere omtale av hvordan de frigjorte midlene disponeres vises det til fagproposisjonene fra Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I 2014 og 2015 tas det sikte på å prioritere en ny ordning for individuell refusjon av legemidler samt ytterligere kostnadsreduserende tiltak for brukerne innenfor tannbehandling og boligtilpasning.