Forslag til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 3 - 15 annet ledd ny bokstav f skal lyde:

  • f) uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger .

§ 23 - 3 annet ledd nr. 2 bokstav b skal lyde:

  • b) arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11, uføretrygd etter kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger ,

II

Endringene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.