Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

I

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjøres følgende endringer:

§ 13 - 3 første og annet ledd skal lyde:

(1) § 13 - 2, kapittel 14, §§ 15 -1 til 15 - 9, § 15 - 10, § 15 -14, § 15 - 11 femte ledd, kapittel 17, kapittel 18, § 19 - 1, § 19 - 2, § 20 - 1 tredje ledd, § 20- 2, § 21 -2 og § 21 -3 gjelder ikke for merverdiavgift som påløper ved innførsel av varer.

(2) Den som ved innførsel av varer er ansvarlig for merverdiavgiften etter § 11 - 2, skal tollbehandle varene etter reglene i tolloven. Tolloven 12 - 1, § 12 - 1a, §§ 12 - 10 til 12 - 12, § 12 - 14, § 13- 4 femte ledd og § 16 - 10 gjelder tilsvarende.

§ 15 - 11 nytt femte ledd skal lyde:

(5) Departementet kan gi forskrift om bokettersyn og gjennomsyn av virksomhetens arkiver (gjennomføringen av kontroll av avgiftssubjektet).

II

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjøres følgende endringer:

§ 2 - 3 femte ledd skal lyde:

(5) Næringsdrivende og offentlig virksomhet som mot vederlag stiller baneanlegg til disposisjon for virksomhet som er registrert etter denne loven, kan frivillig registreres. Beløpsgrensene i § 2 - 1 gjelder tilsvarende.

Nåværende femte ledd blir nytt sjette ledd.

§ 3 -11 annet ledd bokstav k skal lyde:

  • k) utleie av fast eiendom og omsetning av rettighet til fast eiendom som er omfattet av en frivillig registrering etter § 2 - 3 første, annet, tredje og femte ledd

§ 4 - 8 oppheves.

§ 6 - 7 oppheves.

§ 6 - 8 oppheves.

Ny § 16 - 8 skal lyde:

§ 16-8 Drosjesentralenes opplysningsplikt

(1) Drosjesentraler skal gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilsluttet sentralen.

(2) Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av oppgave- og opplysningsplikten etter første ledd. Forskriften kan begrense og frita for oppgaveplikt.

III

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) gjøres følgende endringer:

§ 2 - 1 syvende ledd skal lyde:

(7) Næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet og som kun omsetter tjenester som nevnt i § 6 - 28, kan velge om virksomheten skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

Nåværende syvende ledd blir nytt åttende ledd.

§ 10 - 1 tredje ledd skal lyde:

(3) Næringsdrivende i utlandet som kun omsetter tjenester som nevnt i § 6 - 28, har rett til refusjon av inngående merverdiavgift dersom

  • a) de i henhold til § 2 - 1 syvende ledd ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret,

  • b) merverdiavgiften gjelder anskaffelse av varer og tjenester i merverdiavgiftsområdet eller innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet og varene eller tjenestene er til bruk i virksomheten, og

  • c) merverdiavgiften hadde vært fradragsberettiget dersom virksomheten var registrert avgiftssubjekt i merverdiavgiftsområdet.

Nåværende tredje og fjerde ledd blir fjerde og nytt femte ledd.

IV

Endringene under I trer i krafts straks.

Endringene under II og III trer i kraft 1. januar 2013.

V

For endringene under III gjelder følgende overgangsregel:

Næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet og som kun har hatt omsetning som omfattes av § 6 -28, har rett til refusjon av inngående merverdiavgift for 2010, 2011 og 2012 dersom

  • a) vilkårene i § 10 -1 tredje ledd er oppfylt,

  • b) søknad ble framsatt innen søknadsfristen og

  • c) den næringsdrivende ikke har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret.