Forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2013

Fra 1. januar 2013 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO 2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO 2 -avgift til statskassen etter følgende satser:

  • a. for gass 96 øre per standardkubikkmeter

  • b. for olje eller kondensat 96 øre per liter.