Vedlegg 2 Skattestatistikk for 2010

Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2010. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og utlignede skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 617 mrd. kroner i 2010. Av dette ble 360 mrd. kroner utlignet på personer, mens 256 mrd. kroner ble utlignet på selskap. Utlignet skatt i 2009 utgjorde 559 mrd. kroner.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt etter særfradrag utgjorde i alt 1 038 mrd. kroner for personer i 2010. Dette var en økning på 6 pst. fra året før. Sammenlignet med 2009 økte utlignede skatter for personer med om lag 19 mrd. kroner.

Tabell 2.1 viser oversikt over skatteoppgjøret hhv. for alle personer med et ligningsforhold og for bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteligningen for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt etter særfradrag for alle bosatte var 205 700 kroner i 2010. Sammenlignet med året før var dette en økning på 5 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 247 800 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 170 600 kroner.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 24 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 25 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 22 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 30 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 76 pst. av personene hadde en nettoformue under 470 000 kroner, mens 24 pst. hadde en formue på 470 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5–2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2010. Mens tabellene 2.2 og 2.3 hovedsakelig redegjør for skatter og skattefradrag i 2010, viser tabellene 2.5–2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør 1,1 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 121 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 480 000 kroner i 2010. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 252 600 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 648 000 kroner.

For trygdede og pensjonister utgjorde kapitalinntektene om lag 5 pst. av bruttoinntekten. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende var andelen hhv. 4 pst. og 7 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 28 pst. for trygdede og pensjonister, 26 pst. for lønnstakere og 23 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 17 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 34 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør personinntekt lønn i gjennomsnitt 86 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 6 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 0,6 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør personinntekt lønn om lag 59 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 3 pst. og aksjeutbytte og gevinst 18 pst. av bruttoinntekten i 2010.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt 38 pst. av bruttoinntekten i 2010. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 12 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 28 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 81 pst. av bruttoinntekten.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskatteligningen for selskap utgjorde 327 mrd. kroner i 2010. Utlignet skatt for selskap gikk opp med 38 mrd. kroner sammenlignet med 2009.

Samlet utlignet skatt til staten, eksklusiv selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 79 mrd. kroner i 2010. Av dette var 72 mrd. kroner fellesskatt og 352 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 6,7 mrd. kroner i 2010, mens tonnasjeskatten utgjorde 34 mill. kroner samme år.

Utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet), og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 74 mill. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,6 mrd. kroner, kreditfradrag utgjorde 16 mrd. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 1,2 mrd. kroner. Fra og med 2004 ble det innført skattefritak for inntekter fra aksjer og andre eierandeler for selskap. Dette førte til at godtgjørelsesfradraget falt bort, med unntak for ubenyttet godtgjørelsesfradrag fra tidligere år.

Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 327 mrd. kroner var 94 pst. (308 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (22,1 pst. av selskapene).

Tabell 2.11 viser at 76,1 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskap) ved statsskatteligningen på 79 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskap, 12,8 pst. på kraftselskap, 2,8 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 2,1 pst. på rederier skattlagt etter sktl. §§8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 3,8 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 0,7 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,3 pst. på verdipapirfond.

Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 175 mrd. kroner. Beløpet utgjør 68 pst. av selskapsskatten til staten. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader på 10,2 mrd. kroner.

Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle personer med et ligningsforhold og for bosatte personer 17 år og eldre. 2010. Mill. kroner og antall personer med beløp

Alle personer med et likningsforhold

Bosatte personer, 17 år og eldre

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Toppskattegrunnlag

3 989 865

1 337 096

3 717 077

1 302 078

Alminnelig inntekt etter særfradrag

3 980 074

1 037 979

3 741 596

1 012 056

Personinntekt lønn

3 098 624

1 028 542

2 884 736

1 002 991

Personinntekt pensjoner

1 194 676

238 352

1 148 836

232 765

Personinntekt primærnæringer

58 186

12 140

57 419

11 975

Personinntekt fra annen næring

197 131

53 024

193 975

52 458

Skatt formue kommune

639 685

7 754

613 063

7 598

Skatt inntekt kommune og fylke

3 583 266

134 938

3 436 851

132 164

Skatt formue stat

623 208

4 415

612 444

4 339

Toppskatt

898 591

19 554

872 926

18 941

Fellesskatt

3 582 771

109 607

3 436 478

107 355

Medlemsavgift til folketrygden

3 710 804

93 404

3 568 101

91 336

Forsinkelsesavgift

23 203

65

22 310

64

Tilleggsskatt

3 457

91

3 310

88

Finnmarksfradrag 1

67 649

761

63 626

731

Fradrag for boligsparing 2

306 111

758

304 133

755

Skattebegrensning

633 069

7 187

600 473

6 893

Fradrag for utenlandsskatt

15 917

1 785

14 169

1 367

Utlignet skatt 3

3 695 569

360 472

3 489 553

352 195

1 Omfatter samlet skattefradrag som følge av det særskilte fradraget i alminnelig inntekt og lavere sats i fellesskatt og i toppskatt trinn 1.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2010. Mill. kroner

Hele landet

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Toppskattegrunnlag

1 302 078

66 792

159 573

176 912

45 786

44 791

68 751

59 364

42 408

26 964

42 820

Alminnelig inntekt etter særfradrag

1 012 056

49 658

129 497

148 485

33 491

33 156

53 238

45 052

31 809

20 359

32 814

Personinntekt lønn

1 002 991

48 807

126 123

142 964

32 435

32 003

52 376

43 943

31 010

20 132

32 762

Personinntekt pensjoner

232 765

14 503

25 384

24 406

10 741

9 874

12 556

12 294

9 532

5 583

8 040

Personinntekt primærnæringer

11 975

402

371

50

652

806

355

300

179

134

233

Personinntekt fra annen næring

52 458

3 030

7 499

9 120

1 934

2 102

3 385

2 779

1 670

1 089

1 749

Skatt formue kommune

7 598

256

1 128

1 995

151

177

395

290

156

130

240

Skatt inntekt kommune og fylke

132 164

6 301

17 382

20 003

4 203

4 183

6 929

5 795

4 064

2 606

4 236

Skatt formue stat

4 339

147

644

1 139

87

101

226

166

89

75

137

Toppskatt

18 941

650

3 240

3 631

354

346

910

726

458

304

528

Fellesskatt

107 355

5 118

14 119

16 248

3 414

3 397

5 628

4 707

3 301

2 117

3 440

Medlemsavgift til folketrygden

91 336

4 579

11 380

12 808

3 095

3 066

4 827

4 096

2 884

1 856

2 987

Forsinkelsesavgift

64

3

7

12

2

2

4

3

2

1

2

Tilleggsskatt

88

4

12

15

4

3

7

4

3

2

3

Finnmarksfradrag

731

1

1

3

1

0

1

1

1

0

1

Fradrag for boligsparing 1

755

27

60

136

18

22

32

24

18

14

34

Skattebegrensning

6 893

530

464

535

400

367

376

364

308

188

259

Fradrag for utenlandsskatt

1 367

27

172

186

17

13

52

65

31

43

88

Utlignet skatt 2

352 195

16 483

47 239

54 939

10 881

10 875

18 471

15 341

10 603

6 848

11 197

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms Romssa

Finnmark Finnmárku

Toppskattegrunnlag

124 085

129 211

26 386

65 182

75 407

31 088

58 616

39 844

18 097

Alminnelig inntekt etter særfradrag

99 547

100 920

19 873

49 382

56 896

22 540

42 970

29 206

13 164

Personinntekt lønn

100 182

102 207

19 671

49 718

58 919

22 648

42 979

30 398

13 714

Personinntekt pensjoner

17 643

21 495

5 019

11 717

13 394

6 694

12 782

7 604

3 504

Personinntekt primærnæringer

1 210

912

697

1 576

767

830

1 369

681

452

Personinntekt fra annen næring

4 215

4 469

998

2 140

2 303

905

1 481

1 167

423

Skatt formue kommune

735

725

123

350

326

86

162

128

43

Skatt inntekt kommune og fylke

13 291

13 237

2 545

6 375

7 346

2 832

5 444

3 728

1 666

Skatt formue stat

420

414

71

200

186

49

92

73

24

Toppskatt

2 585

1 941

250

798

913

252

503

396

155

Fellesskatt

10 796

10 752

2 067

5 178

5 967

2 300

4 422

3 028

1 353

Medlemsavgift til folketrygden

8 852

9 124

1 835

4 557

5 278

2 118

3 980

2 764

1 249

Forsinkelsesavgift

5

5

1

3

3

1

2

2

1

Tilleggsskatt

3

4

1

5

6

4

4

4

1

Finnmarksfradrag

1

1

0

1

1

1

2

138

577

Fradrag for boligsparing 1

106

94

18

35

51

15

27

19

8

Skattebegrensning

457

602

161

399

421

253

438

251

122

Fradrag for utenlandsskatt

313

148

25

81

50

16

21

15

3

Utlignet skatt 2

35 820

35 367

6 692

16 952

19 508

7 362

14 129

9 702

3 784

1 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

2 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2010. Kroner

Fylke

Bruttoinntekt

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Skattepliktig nettoformue

Sum utlignet skatt

Hele landet

282 519

205 725

183 669

71 583

Østfold

256 252

180 718

92 781

59 978

Akershus

315 523

237 354

258 825

86 577

Oslo

326 362

247 760

394 697

91 667

Hedmark

250 956

174 811

109 397

56 791

Oppland

254 000

178 209

158 044

58 441

Buskerud

280 652

203 939

194 321

70 749

Vestfold

270 479

192 807

123 122

65 645

Telemark

262 990

188 056

106 557

62 679

Aust-Agder

259 726

185 038

141 010

62 226

Vest-Agder

264 781

190 390

167 035

64 957

Rogaland

306 091

228 332

203 930

82 147

Hordaland

284 130

208 455

165 137

73 043

Sogn og Fjordane

258 284

184 502

220 556

62 117

Møre og Romsdal

271 623

194 534

187 370

66 773

Sør-Trøndelag

269 924

193 506

111 395

66 342

Nord-Trøndelag

246 409

170 619

72 118

55 715

Nordland

258 157

181 148

61 232

59 551

Troms Romssa

263 511

185 430

58 417

61 590

Finnmark Finnmárku

255 641

179 385

26 600

51 553

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2010

Skattepliktig nettoformue. Kroner

Alminnelig inntekt etter særfradrag. Kroner

I alt

0 eller negativ

1- 469 999

470 000-699 999

700 000-999 999

1 000 000-2 999 999

3 000 000 og over

I alt

3 870 146

1 581 695

1 378 871

266 475

212 469

348 933

81 703

0 eller negativ

128 550

80 173

36 914

2 850

2 089

3 957

2 567

1 – 24 999

250 711

75 488

166 095

3 519

2 343

2 700

566

25 000 – 49 999

97 412

46 004

45 285

1 887

1 274

2 457

505

50 000 – 74 999

137 978

66 555

62 301

3 629

2 103

2 784

606

75 000 – 99 999

296 730

97 504

161 590

19 997

10 219

6 738

682

100 000 – 149 999

520 708

163 978

238 839

46 699

34 606

34 822

1 764

150 000 – 199 999

433 458

158 255

159 257

38 003

31 536

43 363

3 044

200 000 – 249 999

438 743

187 746

143 964

33 820

26 790

42 335

4 088

250 000 – 299 999

399 437

183 720

119 110

29 671

23 436

38 680

4 820

300 000 – 349 999

312 248

144 866

85 064

24 191

19 328

33 558

5 241

350 000 – 399 999

226 156

101 615

57 049

18 711

15 505

27 950

5 326

400 000 – 449 999

150 776

68 481

33 074

12 151

10 819

21 247

5 004

450 000 – 499 999

104 853

48 290

20 299

8 046

7 491

16 299

4 428

500 000 – 999 999

305 463

137 248

44 749

20 692

21 709

57 162

23 903

1 000 000 og over

66 923

21 772

5 281

2 609

3 221

14 881

19 159

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.5 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status. 1 2010. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt 2

480 000

252 600

648 000

Av dette:

Personinntekt lønn

447 000

40 200

45 600

Ytelser fra folketrygden

3 200

146 100

7 500

Tjenestepensjon

28 300

48 400

4 000

Næringsinntekt i alt

3 300

1 800

537 600

Kapitalinntekter

18 100

12 300

43 100

Av dette:

Renteinntekter

4 100

7 200

10 400

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

10 800

2 900

25 200

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 700

2 000

5 700

Inntektsfradrag

123 900

71 300

147 900

Av dette:

Minstefradrag

72 300

54 400

18 000

Netto reiseutgifter

2 800

100

700

Pensjonspremie

3 100

100

600

Foreldrefradrag

3 200

500

2 300

Fagforeningskontingent

1 800

100

400

Årets underskudd i næring

900

500

14 400

Tidligere års underskudd

2 100

2 400

16 400

Renteutgifter

31 400

9 800

57 100

Tap ved salg av verdipapirer

2 200

1 900

5 600

Alminnelig inntekt etter særfradrag

356 000

170 200

544 100

Bruttoskatt

133 300

48 200

218 700

Fradrag i skatt

1 500

5 700

1 100

Utlignet skatt

131 800

42 500

217 500

Antall bosatte 17 år og eldre

2 075 400

1 124 100

120 900

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er attføring, rehabilitering og uførestønad regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2010. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

-99 999

100 000-199 999

200 000-299 999

300 000-399 999

400 000-499 999

500 000-749 999

750 000-999 999

1 mill. og over

Bruttoinntekt 1

358 900

32 900

156 900

250 500

349 400

445 700

594 100

853 400

1 688 800

Av dette:

Personinntekt lønn

259 200

28 300

63 800

128 800

266 700

380 800

504 600

695 700

991 800

Ytelser fra folketrygden

44 400

1 200

79 000

86 800

44 200

22 500

16 600

14 400

17 200

Tjenestepensjon

15 700

800

7 200

22 700

21 900

16 500

16 800

17 900

29 500

Næringsinntekt i alt

19 400

1 000

3 400

6 500

9 900

16 800

36 400

73 100

223 400

Kapitalinntekter

15 500

1 300

2 800

4 700

5 200

6 500

13 500

36 700

336 400

Av dette:

Renteinntekter

4 900

1 100

2 500

4 000

4 100

4 600

6 800

11 100

32 000

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

7 900

100

200

300

600

1 100

4 500

19 200

230 500

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 000

100

100

300

400

700

2 200

7 000

79 500

Inntektsfradrag

96 100

22 400

55 400

85 100

105 500

121 400

141 000

166 200

252 000

Av dette:

Minstefradrag

58 100

16 700

45 600

64 700

69 300

70 000

69 200

68 200

66 000

Netto reiseutgifter

1 600

100

200

700

1 800

2 700

3 600

3 900

3 200

Pensjonspremie

1 700

100

200

800

2 200

3 300

3 400

3 200

2 500

Foreldrefradrag

2 000

300

900

1 700

2 500

2 800

3 000

3 800

3 600

Fagforeningskontingent

1 000

0

100

600

1 500

2 000

1 800

1 600

1 200

Årets underskudd i næring

1 100

700

500

600

800

1 100

1 700

2 500

8 000

Tidligere års underskudd

2 700

1 200

700

1 000

1 200

1 500

3 500

6 700

43 300

Renteutgifter

22 000

2 600

5 600

12 000

21 900

31 800

43 600

58 000

81 800

Tap ved salg av verdipapirer

2 000

300

300

700

1 000

1 600

3 200

7 300

26 500

Alminnelig inntekt etter særfradrag

261 500

14 100

93 900

158 700

241 500

323 700

454 400

690 200

1 475 500

Bruttoskatt

93 600

3 100

22 900

47 300

80 200

112 900

173 000

284 300

632 400

Fradrag i skatt

2 600

400

6 300

3 600

1 200

800

900

1 700

11 600

Utlignet skatt

91 000

2 700

16 600

43 700

79 000

112 100

172 100

282 600

620 800

Antall bosatte 17 år og eldre

3 870 100

471 200

637 800

724 200

756 200

556 400

486 400

132 800

105 200

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.7 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2010. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 eller negativ

1-469 999

470 000-699 999

700 000-999 999

1000 000-2 999 999

3 000 000 og over

Bruttoinntekt 1

358 900

381 700

254 800

354 400

382 800

475 700

1 128 400

Av dette:

Personinntekt lønn

259 200

327 100

184 800

228 000

225 700

250 400

425 200

Ytelser fra folketrygden

44 400

19 800

45 400

74 900

86 800

94 700

77 900

Tjenestepensjon

15 700

6 100

12 000

25 300

33 200

47 200

54 800

Næringsinntekt i alt

19 400

20 800

8 300

15 500

20 300

37 000

116 000

Kapitalinntekter

15 500

4 700

2 800

8 000

12 900

36 300

382 100

Av dette:

Renteinntekter

4 900

1 400

1 600

4 500

7 200

17 300

70 000

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

7 900

2 500

700

2 100

3 600

12 200

243 100

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 000

1 100

500

1 300

2 000

6 600

73 900

Inntektsfradrag

96 100

120 300

68 000

80 600

81 700

90 600

214 000

Av dette:

Minstefradrag

58 100

60 800

53 100

61 000

60 900

60 900

61 200

Netto reiseutgifter

1 600

2 300

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

Pensjonspremie

1 700

2 000

1 400

1 900

1 700

1 600

1 200

Foreldrefradrag

2 000

2 700

1 700

1 900

1 300

900

1 300

Fagforeningskontingent

1 000

1 200

900

1 100

1 000

900

600

Årets underskudd i næring

1 100

1 100

400

800

1 100

1 900

10 500

Tidligere års underskudd

2 700

2 400

400

900

1 200

3 200

57 300

Renteutgifter

22 000

42 600

6 000

7 700

7 800

9 700

30 800

Tap ved salg av verdipapirer

2 000

1 600

500

1 000

1 500

3 800

33 600

Alminnelig inntekt etter særfradrag

261 500

262 500

182 500

267 400

294 400

380 100

963 400

Bruttoskatt

93 600

96 000

59 000

89 200

99 700

138 100

438 000

Fradrag i skatt

2 600

2 100

2 900

3 300

2 900

1 900

5 200

Utlignet skatt

91 000

93 900

56 100

85 800

96 800

136 200

432 800

Antall bosatte 17 år og eldre

3 870 100

1 581 700

1 378 900

266 500

212 500

348 900

81 700

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.8 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2010. Gjennomsnitt i kroner

Alder

I alt

17 – 24

25 – 34

35 – 44

45 – 54

55 – 66

67 – 79

80-

Bruttoinntekt 1

358 900

122 900

336 200

447 500

479 700

418 700

302 100

238 400

Av dette:

Personinntekt lønn

259 200

114 900

307 400

390 500

395 500

275 800

26 900

900

Ytelser fra folketrygden

44 400

2 800

4 600

7 600

16 400

48 400

187 900

176 500

Tjenestepensjon

15 700

700

900

1 600

3 400

34 700

55 300

42 300

Næringsinntekt i alt

19 400

2 100

14 100

28 000

33 200

28 300

6 700

1 100

Kapitalinntekter

15 500

2 000

6 100

15 200

24 200

23 900

19 700

14 800

Av dette:

Renteinntekter

4 900

1 100

2 100

2 800

4 800

7 800

9 800

10 300

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

7 900

700

3 000

9 600

15 500

11 200

6 600

1 800

Gevinst ved salg av verdipapirer

3 000

200

1 500

3 000

4 800

4 600

3 200

2 300

Inntektsfradrag

96 100

44 700

103 100

123 200

119 100

102 700

74 100

58 400

Av dette:

Minstefradrag

58 100

37 700

61 200

65 000

64 900

61 400

54 600

49 700

Netto reiseutgifter

1 600

700

2 000

2 600

2 400

1 400

100

0

Pensjonspremie

1 700

400

1 700

2 500

2 800

2 300

100

0

Foreldrefradrag

2 000

300

4 300

5 800

1 000

100

0

0

Fagforeningskontingent

1 000

200

1 100

1 500

1 700

1 400

100

0

Årets underskudd i næring

1 100

100

700

1 600

1 600

1 600

800

200

Tidligere års underskudd

2 700

100

900

2 100

4 500

4 900

3 500

2 600

Renteutgifter

22 000

3 800

27 100

35 700

31 600

21 100

9 200

3 500

Tap ved salg av verdipapirer

2 000

100

700

1 800

3 000

3 500

3 300

1 000

Alminnelig inntekt etter særfradrag

261 500

78 200

233 300

326 600

362 500

315 900

216 300

165 600

Bruttoskatt

93 600

24 100

83 400

121 900

137 300

115 100

65 300

45 800

Fradrag i skatt

2 600

900

1 800

1 400

2 100

3 000

5 000

8 000

Utlignet skatt

91 000

23 200

81 600

120 400

135 200

112 100

60 300

37 800

Antall bosatte 17 år og eldre

3 870 100

514 200

633 600

725 500

663 400

696 500

415 900

221 200

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.9 Oversikt over skatt for selskap. 1 2010. Mill. kroner

Kommuneskatteligningen

Antall 2

859

Naturressursskatt

1 330

Fylkesskatteligningen

Naturressursskatt

242

Statsskatteligningen

Antall med inntektsskatt

97 746

Skattbar inntekt

327 259

Nettoformue

117 481

Nettoinntekt sokkel

253 232

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

228 928

Inntektsskatt

72 275

Formuesskatt

352

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

175 132

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

6 704

Tonnasjeskatt

34

Utlignet skatt

256 069

Fradrag i skatt

I alt

29 069

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag) 3

15 989

Godtgjørelsesfradrag 3

74

Fradrag for naturressursskatt 3

1 614

Forsknings- og utviklingsfradrag 3

1 154

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

10 237

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall selskap med utlignet skatt til kommune.

3 Beløpet er belastet inntektsskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.10 Selskap etter skattbar inntekt. 1 Inntektsskatt 2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap 3 . 2010

Skattbar inntekt

Selskap

 

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr

Prosent

Mill. kr

Prosent

I alt

97 746

100

327 259

100

91 107

100

1 – 4 999

5 272

5

8

0

2

0

5 000 – 9 999

2 230

2

17

0

5

0

10 000 – 19 999

3 622

4

54

0

15

0

20 000 – 49 999

8 340

9

283

0

79

0

50 000 – 99 999

10 303

11

749

0

210

0

100 000 – 199 999

13 146

13

1 909

1

534

1

200 000 – 499 999

19 675

20

6 473

2

1 812

2

500 000 – 999 999

13 591

14

9 709

3

2 717

3

1 000 000 – 1 999 999

10 005

10

14 055

4

3 934

4

2 000 000 – 4 999 999

6 795

7

20 790

6

5 819

6

5 000 000 og over

4 767

5

273 213

83

75 981

83

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt og utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag, kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt og forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.11 Selskap. Skattegunnlag og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe. 1 Eksklusiv sokkelselskap. 2 2010. Mill. kroner

   

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatteposisjon 3

Nettoformue

Skattbar inntekt 4

Formuesskatt

Inntektsskatt 5

Tonnasjeskatt

Grunnrenteskatt

Fradrag i skatt 6

Sum skatt til staten

I alt

100 504

117 481

327 259

352

91 107

34

6 704

18 832

79 366

Aksjeselskap 7

94 274

1 568

276 918

5

77 537

-

-

17 125

60 417

Rederier skattlagt etter skatteloven §§8 – 10 til 8 – 19

476

-

5 860

-

1 639

34

-

0

1 673

Selskap hjemmehørende på Svalbard

92

120

4 360

0

698

-

-

-

698

Verdipapirfond

84

-

1 167

-

327

-

-

82

245

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap

158

60 984

7 212

183

2 019

-

-

0

2 202

Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

1 311

32 275

1 179

97

330

-

-

3

424

Kraftforetak

299

2 533

18 089

8

5 065

-

6 704

1 618

10 158

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

952

19 931

1 652

60

462

-

-

3

519

Utenlandske aksjeselskap og forsikringsselskap

2 858

71

10 822

0

3 030

-

-

0

3 030

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

5 Inneholder også utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt.

6 Godtgjørelsesfradrag (74 mill. kroner), fradrag for naturressursskatt (1 614 mill. kroner), kreditfradrag (15 989 mill. kroner), og forsknings- og utviklingsfradrag (1 154 mill. kroner).

7 Omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, aksjebanker og forsikringsselskap registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.

Tabell 2.12 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsloven (sokkelselskap). Skattegrunnlag og skatter. 2010. Mill. kroner

Antall

I alt

Oljeutvinnings- og rørledningsselskap

Utenlandske selskap

Netto inntekt sokkel

159

253 232

250 572

2 660

Skatt inntekt sokkel

159

70 905

70 160

745

Særskatteinntekt

18

228 928

228 928

-

Særskatt sokkel

18

114 464

114 464

-

Sum skatt sokkel 1

159

175 132

174 387

745

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på 10 237 mill. kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2010.