Vedlegg 1 Statsbudsjettet

Tabell 1.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2007-2013

            Mill. kroner
  Regnskap Saldert budsjett 2012 Anslag regn-skap 2012 Forslag 2013
2007 2008 2009 2010 2011

Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet

128 876 140 996 155 050 156 941 165 299 178 251 174 035 192 390

Driftsresultat forretningsdriften

-923 -993 -1 194 -1 402 7 -382 56 -21

Renter av statsgjeld

16 056 17 693 20 237 19 939 17 207 14 888 12 521 12 800

Overføringer til andre

550 116 599 027 669 845 697 337 697 337 788 298 789 960 831 699

Utgifter ekskl. lån og petroleums- virksomhet

694 025 756 724 843 937 872 815 879 850 981 055 976 572 1 036 868

Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet

692 583 744 926 747 376 769 745 800 451 860 808 865 227 913 204

Oljekorrigert overskudd

-1 342 -11 797 -96 561 -104 070 -79 399 -120 247 -111 346 -123 663
Overført fra Statens pensjonsfond utland 2 810 8 370 107 221 109 356 84 158 120 247 111 346 123 663

Overskudd før lånetransaksjoner

1 468 -3 427 10 660 5 286 4 759 0 0 0

Oljeskatter

191 153 245 167 168 966 159 168 209 678 227 740 229 005 229 900

Utbytte fra Statoil

14 006 16 940 15 489 12 818 13 352 13 353 13 887 13 887

Inntekter fra statlig petroleums- virksomhet

132 287 175 597 120 058 124 117 149 212 135 600 169 900 157 400

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

21 056 -21 839 -24 719 -20 146 -21 439 -25 002 -26 002 -28 002

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

316 390 415 865 279 794 275 957 350 803 351 690 386 790 373 185

Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond utland

315 048 404 068 183 233 171887 271 404 231 443 275 444 249 522

Utlån og avdrag, brutto

131 801 70 714 256 064 116 719 151 683 95 539 108 229 209 656

Tilbakebetalinger

70 906 48 543 69 075 73 430 83 301 153 402 155 375 84 935

Utlån, netto

60 895 22 171 186 989 43 289 68 382 -57 863 -47 146 124 721
Overskudd før lånetransaksjoner 1 468 -3 427 10 660 5 286 4 759 0 0 0

Samlet finansieringsbehov

59 428 25 598 176 329 38 003 63 623 -57 863 -47 146 124 721

Tabell 1.2 Samlede utgifter etter departement 2007-2013

            Mill. kroner
Departement 3 Regnskap Budsjett
2007 2008 2009 2010 2011

2012 1

2013 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjeringen, Stortinget og Høyesterett

1 680 1 843 1 934 1 950 2 018 2 208 2 275

Utenriksdepartementet

24 178 26 785 31 507 33 905 33 148 32 633 35 968

Kunnskapsdepartementet

59 178 60 637 72 134 68 287 42 624 41 103 43 588

Kulturdepartementet

7 314 7 934 9 049 7 910 8 566 8 868 9 715

Justis- og beredskapsdepartementet

17 447 19 004 20 543 26 410 26 654 29 153 29 828

Kommunal- og regionaldepatementet

67 117 73 782 89 682 96 138 141 867 153 955 158 811

Arbeidsdepartementet

24 588 27 821 32 374 45 626 50 027 49 035 54 934

Helse- og omsorgsdepartementet

91 325 100 384 111 487 106 534 113 369 115 077 121 315

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet

22 372 23 131 24 136 30 488 31 470 31 700 32 905

Nærings- og handelsdepartementet

9 910 7 582 13 340 20 686 12 693 6 022 6 278

Fiskeri- og kystdepartementet

3 446 3 621 4 345 4 334 4 521 4 511 4 824

Landbruks- og matdepartementet

13 918 14 692 15 215 17 438 16 104 16 607 17 101

Samferdselsdepartementet

24 587 25 984 31 222 28 829 30 843 31 750 38 902

Miljøverndepartementet

3 285 3 500 4 770 4 492 4 756 4 881 5 442

Fornyings-, administrasjons-

og kirkedepartementet
16 605 20 045 19 102 6 222 6 336 5 875 6 277

Finansdepartementet

64 834 39 274 187 961 44 471 88 344 40 676 108 877

Forsvarsdepartementet

32 714 34 248 34 665 35 862 40 871 40 526 42 224

Olje- og energidepartementet

11 969 20 348 17 669 10 565 5 554 6 462 16 973

Ymse utgifter

134 227 204 131 105 11 255 14 600

Statsbankene

78 908 67 643 86 965 88 400 90 696 92 635 124 512

Statlig petroleumsvirksomhet

21 056 21 839 24 719 20 146 21 439 25 002 28 002

Statens forretningsdrift

698 926 1 960 1 623 2 629 2 185 1 839

Folketrygden

247 173 265 164 291 900 309 150 329 173 349 477 369 336

Statens pensjonsfond utland

318 831 398 730 277 632 275 957 350 804 351 691 373 185

Utgifter i alt

1 163 267 1 265 143 1 404 514 1 285 555 1 454 607 1 453 287 1 647 711
1 Saldert budsjett 2012.

2 Vedl3Forslag 2013 Prop. 1 S (2012-2013).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 1.3 Driftsutgifter (postene 1-29) etter departement 2007-2013

            Mill. kroner
Departementet 3 Regnskap Budsjett
2007 2008 2009 2010 2011

2012 1

2013 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett

1 325 1 445 1 525 1574 1 645 1 685 1 761

Utenriksdepartementet

3 190 3 685 5 728 5 374 4 868 4 960 4 880

Kunnskapsdepartementet

2 842 2 895 3 257 3 335 3 343 3 197 3 282

Kulturdepartementet

2 387 2 561 2 681 1 560 1 572 1 576 1 675

Justis- og beredskapsdepartementet

16 232 17 539 19 439 24 132 24 745 24 998 25 874

Kommunal- og regionaldepartementet

248 241 305 315 363 343 409

Arbeidsdepartementet

11 931 13 511 15 125 20 207 21 942 22 068 21 760

Helse- og omsorgsdepartementet

2 623 2 824 3 837 4 052 4 155 4 110 4 407

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet

4 905 5442 6 166 6 593 6 786 6 616 6 899

Nærings- og handelsdepartementet

1 362 1 488 1 762 1 794 1 793 1 717 1 883

Fiskeri- og kystdepartementet

2 512 2 583 2 945 3 068 3 275 3 171 3 344

Landbruks- og matdepartementet

1 453 1 476 1 544 1 596 1 581 1 536 1 585

Samferdselsdepartementet

11 317 12 287 14 145 13 588 14 356 13 801 15 202

Miljøverndepartementet

1 575 1 748 2 159 2 439 2 687 2 641 2 805

Fornyings-, administrasjons-

og kirkedepartementet
11 055 12 572 11 394 3 959 4 180 3 960 4 315

Finansdepartementet

6 935 7 235 7 667 8 188 8 544 8 575 9 122

Forsvarsdepartementet

22 823 23 248 24 462 25 925 31 289 29 890 30 841

Olje- og energidepartementet

1 027 1 616 1 681 1 587 1 696 2 356 2 542

Ymse utgifter

134 227 204 131 105 11 254 14 600

Statsbankene

561 585 603 612 656 638 655

Statlig petroleumsvirksomhet

0 0 0 82 2 2 2

Statens forretningsdrift

-381 -482 -154 -534 7 -382 -21

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

106 057 114 725 126 473 129 577 139 589 148 712 157 822
1 Saldert budsjett 2012.

2 Forslag 2013 Prop. 1 S (2012-2013).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 1.4 Nybygg, anlegg m.v. (postene 30-49) etter departement 2007-2013

            Mill. kroner
Departement 3 Regnskap Budsjett
2007 2008 2009 2010 2011

2012 1

2013 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett

83 114 89 64 50 187 166

Utenriksdepartementet

27 41 32 34 45 35 223

Kunnskapsdepartementet

21 31 36 26 56 24 25

Kulturdepartementet

31 24 29 28 25 34 35

Justis- og beredskapsdepartementet

134 315 339 309 331 1 570 1 277

Kommunal- og regionaldepartementet

2 3 2 1 2 1 1

Arbeidsdepartementet

468 1 026 1 239 962 658 442 983

Helse- og omsorgsdepartementet

24 35 23 24 33 18 18

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet

35 32 31 26 34 68 11

Nærings- og handelsdepartementet

8 8 11 5 9 72 11

Fiskeri- og kystdepartementet

357 429 582 613 558 662 765

Landbruks- og matdepartementet

4 12 19 16 9 10 10

Samferdselsdepartementet

8 196 8 957 11 533 10 808 11 135 11 852 16 659

Miljøverndepartementet

295 457 496 505 432 503 635

Fornyings-, administrasjons-

og kirkedepartementet
1 791 1 838 1 335 788 663 685 634

Finansdepartementet

110 135 152 220 315 235 218

Forsvarsdepartementet

9 182 10 306 9 467 9 261 8 602 10 009 10 781

Olje- og energidepartementet

8 12 10 15 20 10 10

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

40 96 97 109 118 175 226

Statlig petroleumsvirksomhet

19 951 19 998 23 597 18 470 21 437 25 000 28 000

Statens forretningsdrift

1 079 1 408 1 860 2 147 2 623 2 566 1 860
Folketrygden 0 0 0 0 0 0 0
Statens pensjonsfond utland 0 0 0 0 0 0 0

Utgifter i alt

41 847 45 276 50 979 44 432 47 153 54 158 62 548
1 Saldert budsjett 2012

2 Forslag 2013 Prop. 1 S (2012-2013).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 1.5 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement 2007-2013

            Mill. kroner
Departement 3 Regnskap Budsjett
2007 2008 2009 2010 2011

2012 1

2013 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen Regjering, Stortinget og Høyesterett

273 283 321 313 323 336 348

Utenriksdepartementet

20 620 22 718 25 306 28 022 27 478 26 850 29 967

Kunnskapsdepartementet

46 314 51 711 56 841 59 927 36 224 37 883 40 281

Kulturdepartementet

4 897 5 349 6 338 6 322 6 969 7 258 8 005

Justis- og beredskapsdepartementet

1 081 1 150 765 1 970 1 578 2 585 2 677

Kommunal- og regionaldepartementet

66 813 73 358 89 233 95 811 141 501 153 611 158 401

Arbeidsdepartementet

12 188 13 284 16 010 12 332 11 084 11 325 11 191

Helse- og omsorgsdepartementet

86 066 97 191 107 580 102 451 109 173 110 940 116 887

Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet

17 432 17 657 17 939 23 868 24 650 25 016 25 996

Nærings- og handelsdepartementet

3 363 3 707 4 094 4 143 4 197 4 233 4 384

Fiskeri- og kystdepartementet

534 610 818 653 688 677 715

Landbruks- og matdepartementet

12 461 13 203 13 651 14 111 14 514 15 062 15 506

Samferdselsdepartementet

5 064 4 740 5 544 4 432 5 352 6 097 7 042

Miljøverndepartementet

1 214 1 296 1 715 1 548 1 637 1 737 2 002

Fornyings-, administrasjons-

og kirkedepartementet
770 583 636 1 475 1 493 1 231 1 328

Finansdepartementet

28 140 31 869 35 192 36 063 33 335 31 865 32 993

Forsvarsdepartementet

708 690 736 676 626 627 602

Olje- og energidepartementet

923 1 584 3 817 3 963 3 837 4 096 4 422

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

10 032 10 575 11 496 10 035 11 546 12 280 12 417

Statlig petroleumsvirksomhet

1 106 1 841 1 122 1 594 0 0 0

Statens forretningsdrift

0 0 150 10 0 0 0

Folketrygden

247 173 265 164 291 900 309 150 329 173 349 476 369 336

Statens pensjonsfond utland

316 389 415 866 279 794 275 957 350 804 351 691 373 185

Utgifter i alt

883 562 1 034 427 970 997 994 827 1 116 182 1 154 877 1 217 685
1 Saldert budsjett 2012.

2 Forslag 2013 Prop. 1 S (2012-2013).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat

Tabell 1.6 Utlån, gjeldsavdrag m.v. (postene 90-99) etter departement 2007-2013

            Mill. kroner
Departement 3 Regnskap Budsjett
2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013 2

Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett

0 0 0 0 0 0 0

Utenriksdepartementet

341 341 441 474 757 788 898

Kunnskapsdepartementet

10 000 6 000 12 000 5 000 3 000 0 0

Kultur- og kirkedepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Justis- og beredskapsdepartementet

0 0 0 0 0 0 0

Kommunal- og regionaldepartementet

53 180 142 10 1 0 0

Arbeidsdepartementet

0 0 0 12 124 16 343 15 200 21 000

Helse- og omsorgsdepartementet

2 611 334 48 8 8 9 2

Barne-, likestillings- og inkluderings-

departementet

0 0 0 0 0 0 0

Nærings- og handelsdepartementet

5 177 2 380 7 472 14 744 6 693 0 0

Fiskeri- og kystdepartementet

43 0 0 0 0 0 0

Landbruks- og matdepartementet

0 0 0 1 715 0 0 0

Samferdselsdepartementet

10 0 0 0 0 0 0

Miljøverndepartementet

200 0 400 0 0 0 0

Fornyings-, administrasjons-

og kirkedepartementet
2 989 5 052 5736 0 0 0 0

Finansdepartementet

29 649 35 144 951 0 46 150 0 66 544

Forsvarsdepartementet

0 4 0 0 353 0 0

Olje- og energidepartementet

10 010 17 136 12 162 5 000 0 0 10 000

Ymse utgifter

0 0 0 0 0 0 0

Statsbankene

68 274 56 388 74 769 77 644 78 376 79 542 111 213

Statlig petroleumsvirksomhet

0 0 0 0 0 0 0

Statens forretningsdrift

0 0 104 0 0 0 0

Folketrygden

0 0 0 0 0 0 0

Statens pensjonsfond utland

2 442 -17 136 -2 162 0 0 0 0

Utgifter i alt

131 801 70 714 256 064 116 719 151 683 95 539 209 656
1 Saldert budsjett 2012.

2 Forslag 2013 Prop. 1 S (2012-2013).

3 Departementenes budsjetter er uten ymse utgifter, statsbankene, statlig petroleumsvirksomhet, statens forretningsdrift og folketrygden som vises separat.

Tabell 1.7 Skatter og avgifter i perioden 2007-2013

              Mill. kroner
Kapittel Regnskap Budsjett
2007 2008 2009 2010 2011

2012 1

2013 1

5501

Skatter på formue og inntekt

171 612 192 906 190 457 196 959 227 649 227 000 250 635

5506

Avgift av arv og gaver

2 576 1 973 2 431 2 377 1 754 1 850 1 850

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

187 277 241 483 166 704 156 982 207 453 225 400 226 500
5508

Avgift på utslipp av CO 2 kontinentalsokkelen

3 385 3 392 2 215 2 166 2 189 2 300 3 400

5509

Avgift på utslipp av NO x kontinentalsokkelen

491 292 47 20 36 40 0

5511

Tollinntekter

2 126 2 141 2 242 2 522 2 747 2 395 2 760

5521

Merverdiavgift

183 828 190 684 185 178 196 809 208 747 222 300 236 000

5526

Avgifter på alkohol

10 338 10 799 11 241 11 320 11 863 12 450 12 450

5531

Avgift på tobakkvarer

6 822 7 299 7 806 7 436 7 643 8 220 7 650

5536

Avgift på motorvogner m.m.

Engangsavgift på motorvogner m.m.

21 694 18 942 15 875 19 715 20 123 21 600 21 460

Årsavgift

8 110 7 978 8 320 8 665 9 035 9 350 9 700

Vektårsavgift

353 355 346 334 331 342 340

Omregistreringsavgift

2 172 2 119 2 296 2 318 2 423 2 350 2 130

Avgift på bensin

8 157 7 862 7 703 7 389 0 0 0

Avgift på mineralolje til motorvogn (autodiesel)

6 375 7 216 7 770 8 526 0 0 0
5537

Avgift på båter mv.

358 299 174 202 194 230 165
5538 Veibruksavgift på drivstoff 0 0 0 0 16 117 17 150 17 150

5541

Avgift på elektrisk kraft

5 990 6 319 6 790 7 322 7 337 7 850 7 050

5542

Avgift på mineralolje mv.

744 1 328 1 320 1 476 1 530 1 612 1 349

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

4 556 4 542 4 496 4 658 4 849 4 948 4 777

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

684 697 491 279 89 100 48
5547 Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier 5 4 3 2 2 2 4
5548 Miljøavgift på klimagasser 222 249 236 255 258 365 263
5549 Avgift på utslipp av NO x 716 340 78 67 98 51 130
5550 Miljøavgift på plantevernmiddel 0 0 0 53 64 50 50
5551 Produksjonsavgift på minneraler 0 0 0 2 5 4 12

5555

Sjokolade- og sukkervareavgift

1083 1 090 1 127 1 165 1 174 1 235 1 260
5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.

1 025 1 068 1 642 1736 1784 1 862 1 905

5557

Avgift på sukker

192 194 197 196 183 200 206

5559

Avgift på drikkevareemballasje

1 151 1 226 1 232 1 261 1 278 1 399 1 275

5565

Dokumentavgift

5 481 5 334 4 954 5 803 6 654 6 800 8 000

5568

Sektoravgift under Kultur- og kirkedep. 12 43 44 18 68 66 72
5571 Sektoravgift under Arbeidsdepartementet 0 0 0 0 0 0 74
5572 Sektoravgift under Helse- og omsorgsdep. 185 236 224 197 177 163 180
5574 Sektoravgift under Nærings- og handelsdep. 0 2 2 0 136 140 145
5575 Sektoravgift under Fiskeri- og kystdep. 46 61 57 822 890 834 809
5576 Sektoravgift under Landbruk- og matdep. 750 837 810 738 794 242 125
5578 Sektoravgift under Miljøverndepartementet 0 0 14 98 101 100 106

5580

Sektoravgift under Finansdep.

167 197 217 250 282 313 324
5582 Sektoravgift under Olje- og energidep. 0 0 9 1 0 0 0

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

157 186 193 200 192 183 253
5584 Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter -128 -51 -114 0 0 0 0
5700

Trygdeavgift

75 307 84 228 90 800 91 936 102 437 101 500 110 700
5700

Arbeidsgiveravgift

109 989 121722 128 088 130 415 138 542 145 200 154 500

Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden

824 008 925 589 853 714 872 692 987 227 1 028 197 1 085 807
1 Saldert budsjett 2012 og forslag 2013 Prop. 1 S (2012-2013).

Tabell 1.8 Samlede inntekter i perioden 2007-2013

              Mill. kroner
 

Regnskap

Saldert budsjett 2012 Anslag regnskap 2012 Forslag 2013
2007 2008 2009 2010 2011

Skatter på formue og inntekt

174 188 194 879 192 888 199 335 229 404 228 850 238 435 252 485

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

185 296 205 950 218 888 222 352 240 979 246 700 251 600 265 200

Tollinntekter

2 126 2 141 2 242 2 522 2 747 2 395 2 945 2 760

Merverdiavgift

183 828 190 684 185 178 196 809 208 747 222 300 219 200 236 000

Avgifter på alkohol

10 338 10 799 11 241 11 320 11 863 12 450 11 750 12 450

Avgifter på tobakk

6 822 7 299 7 806 7 436 7 643 8 220 7 430 7 650

Avgifter på motorvogner

46 862 44 472 42 309 46 948 31 912 33 642 33 038 33 630

Andre avgifter

23 395 24 199 24 195 26802 44 255 45 900 43 489 45731

Sum skatter og avgifter

632 855 680 422 684 749 713 524 777 549 800 457 807 887 855 906

Renter av statens forretningsdrift

19 -3 41 48 63 84 85 106
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift 2 336 2 026 2 232 2 349 2 590 1 808 1 748 1 782

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 355 2 023 2 273 2 397 2 654 1 892 1 832 1 888

Renter fra statsbankene

8 842 11 053 9 803 7 444 8 079 9 696 8 011 7 394

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

8 675 9 690 9 045 10 781 10 984 9 942 9 002 8 671

Utbytte ekskl. Statoil

15 121 17 388 11 662 5 572 17 900 14 274 13 219 14 838

Sum renteinntekter og utbytte

(ekskl. statens forretningsdrift og Statoil).

32 638 38 131 30 510 23 797 36 963 33 912 30 232 30 902

Inntekter under departementene

24 830 24 352 29 845 28 944 34 117 24 546 25 276 24 508

Overføring fra Norges Bank

0 0 0 0 0 0 0 0

Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond

0 0 0 0 0 0 0 0

Sum andre inntekter

24 830 24 352 29 845 28 944 34 117 24 546 25 276 24 508

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

132 287 175 597 120 058 124 117 149 212 135 600 169 900 157 400

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

191 153 245 167 168 966 159 168 209 678 227 740 229 005 229 900

Aksjeutbytte fra Statoil

14 006 16 940 15 489 12 818 13 352 13 353 13 887 13 887

Sum petroleumsinntekter

337 446 437 705 304 513 296 104 372 242 376 693 412 792 401 187
Tilbakebetalinger 70 906 48 543 69 075 73 430 83 301 153 402 155 375 84 935

Statens pensjonsfond utland

2 810 8 370 107 221 109 356 84 158 120 247 111 346 123 663

Sum inntekter

1 103 839 1 239 544 1 228 184 1 247 552 1 390 984 1 511 150 1 544 739 1 522 990

Tabell 1.9 Saldert budsjett 2012, utgifter fordelt etter departement og grupper av postnummer

1000 kroner
    Statens egne driftsutgifter   Overføringer  
  Samlede utgifter I alt Driftsut- gifter (postnr. 01) Spesielle driftsut- gifter (postnr. 21-23) Driftsresultat forretnings- driften (postnr. 24) Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) I alt Andre statsregnskaper (postnr. 50-59) Kom- muner (postnr. 60-69) Andre over- føringer (postnr. 70-89) Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99)
Det kongelige hus 190640 17725 17725 0 0 0 172915 172915 0 0 0
Regjering 310200 310200 283300 26900 0 0 0 0 0 0 0
Stortinget og underliggende institusjoner 1626400 1276300 1276300 0 0 187000 163100 0 0 163100 0
Høyesterett 80808 80808 80808 0 0 0 0 0 0 0 0
Utenriksdepartementet 32632899 4959853 3416873 1542980 0 35398 26849788 0 0 26849788 787860
Kunnskapsdepartementet 41103151 3196535 1760853 1435682 0 23977 37882639 28603920 1364804 7913915 0
Kulturdepartementet 8867852 1575618 1473052 102566 0 34029 7258205 1087694 19250 6151261 0
Justis- og beredskapsdepartementet 29153144 24998064 22671656 2326408 0 1569884 2585196 125499 340185 2119512 0
Kommunal- og regionaldepartementet 153955296 343454 282990 60464 0 1000 153610842 15000 148838442 4757400 0
Arbeidsdepartementet 49035030 22067657 21728990 338667 0 441956 11325417 216910 184525 10923982 15200000
Helse- og omsorgsdepartementet 115077031 4109942 2534070 1575872 0 18003 110940086 297341 2649030 107993715 9000
Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. 31700238 6615787 4626372 1989415 0 67955 25016496 224607 7833576 16958313 0
Nærings- og handelsdepartementet 6022138 1717438 1369738 347700 0 71900 4232800 1410200 0 2822600 0
Fiskeri- og kystdepartementet 4510696 3171393 2527189 644204 0 661917 677386 365560 37320 274506 0
Landbruks- og matdepartementet 16607193 1535641 1524416 11225 0 9553 15061999 1770388 126118 13165493 0
Samferdselsdepartementet 31750100 13800600 604100 13196500 0 11852200 6097300 155500 1206500 4735300 0
Miljøverndepartementet 4881463 2641445 1438276 1203169 0 503284 1736734 420626 6000 1310108 0
Fornyings-, administrasjons- og kirkedep. 5875324 3959809 3464677 495132 0 684764 1230751 246041 5803 978907 0
Finansdepartementet 40675600 8574900 7498700 1076200 0 235300 31865400 0 15400000 16465400 0
Forsvarsdepartementet 40526060 29890445 28892341 998104 0 10008975 626640 188265 1696 436679 0
Olje- og energidepartementet 6462220 2356070 827749 1528321 0 10000 4096150 1814800 14000 2267350 0
Ymse utgifter 11254475 11254475 11254475 0 0 0 0 0 0 0 0
Statsbankene 92635358 638167 625767 12400 0 175374 12279733 5269513 0 7010220 79542084
Statlig petroleumsvirksomhet 25002300 2300 0 2300 0 25000000 0 0 0 0 0
Statens forretningsdrift 2184464 -381895 0 0 -381895 2566359 0 0 0 0 0
Folketrygden 349476455 0 0 0 0 0 349476455 0 265000 349211455 0
Statens pensjonsfond utland 351690700 0 0 0 0 0 351690700 351690700 0 0 0
Sum utgifter 1453287235 148712731 120180417 28914209 -381895 54158828 1154876732 394075479 178292249 582509004 95538944

Tabell 1.10  Forslag for 2013, utgifter fordelt etter departement og de forskjellige grupper av postnummer

1000 kroner
    Statens egne driftsutgifter   Overføringer  
  Samlede utgifter I alt Drifts- utgifter (postnr. 01) Spesielle drifts- utgifter (postnr. 21-23) Driftsresultat forretnings- driften (postnr. 24) Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) I alt Andre statsregn- skaper (postnr. 50-59) Kom- muner (postnr. 60-69) Andre over- føringer (postnr. 70-89) Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99)
Det kongelige hus 194207 18381 18381 0 0 0 175826 175826 0 0 0
Regjering 310950 310950 294050 16900 0 0 0 0 0 0 0
Stortinget og underliggende institusjoner 1684550 1346250 1346250 0 0 166300 172000 0 0 172000 0
Høyesterett 85084 85084 85084 0 0 0 0 0 0 0 0
Utenriksdepartementet 35967972 4880308 3597428 1282880 0 222992 29966812 0 0 29966812 897860
Kunnskapsdepartementet 43587993 3282366 1761942 1520424 0 24528 40281099 30069378 1474469 8737252 0
Kulturdepartementet 9715421 1675435 1562160 113275 0 34812 8005174 1160770 13900 6830504 0
Justis- og beredskapsdepartementet 29827577 25873504 23690521 2182983 0 1276992 2677081 163680 353858 2159543 0
Kommunal- og regionaldepartementet 158811427 409255 330155 79100 0 1000 158401172 15750 153784122 4601300 0
Arbeidsdepartementet 54934202 21760071 21440323 319748 0 982960 11191171 230570 163330 10797271 21000000
Helse- og omsorgsdepartementet 121314499 4407393 2753861 1653532 0 18417 116887189 308554 2653000 113925635 1500
Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. 32905363 6898795 4885613 2013182 0 10500 25996068 235423 9142360 16618285 0
Nærings- og handelsdepartementet 6278489 1883439 1465294 418145 0 10700 4384350 1467200 0 2917150 0
Fiskeri- og kystdepartementet 4824027 3343897 2710277 633620 0 765160 714970 373400 60000 281570 0
Landbruks- og matdepartementet 17101191 1585498 1572043 13455 0 9773 15505920 2182293 130154 13193473 0
Samferdselsdepartementet 38902000 15201700 614700 14587000 0 16658900 7041400 142000 1449700 5449700 0
Miljøverndepartementet 5441678 2805090 1550913 1254177 0 635226 2001362 488733 104750 1407879 0
Fornyings-, administrasjons- og kirkedep. 6277076 4314772 3731007 583765 0 634461 1327843 273214 5800 1048829 0
Finansdepartementet 108876500 9121800 7777500 1344300 0 217700 32993000 0 18500000 14493000 66544000
Forsvarsdepartementet 42223799 30840715 29592501 1248214 0 10780729 602355 174445 0 427910 0
Olje- og energidepartementet 16973471 2541621 867876 1673745 0 10000 4421850 1824800 14000 2583050 10000000
Ymse utgifter 14600000 14600000 14600000 0 0 0 0 0 0 0 0
Statsbankene 124511894 655564 642764 12800 0 226227 12417118 5644262 0 6772856 111212985
Statlig petroleumsvirksomhet 28001800 1800 0 1800 0 28000000 0 0 0 0 0
Statens forretningsdrift 1838911 -21390 0 0 -21390 1860301 0 0 0 0 0
Folketrygden 369335808 0 0 0 0 0 369335808 0 290000 369045808 0
Statens pensjonsfond utland 373185200 0 0 0 0 0 373185200 373185200 0 0 0
Sum utgifter 1647711089 157822298 126890643 30953045 -21390 62547678 1217684768 418115498 188139443 611429827 209656345