Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 1 S

(2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013

Tilråding frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. september 2012, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)