Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 1 S

(2012–2013)

FOR BUDSJETTÅRET 2013

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet 14. september 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)