VEDTAK

Forslag
Under Helse- og omsorgsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2012–2013) statsbudsjettet for budsjettåret 2013 opp følgende forslag til vedtak:
Kapitlene 700–783 og 2711–2790, 3703–3751, 5572 og 5631

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

700

Helse- og omsorgsdepartementet

01

Driftsutgifter

186 088 000

186 088 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70

35 171 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

3 419 000

38 590 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

54 863 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 60

14 781 000

69 644 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

294 322 000

Folkehelse

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

01

Driftsutgifter

606 396 000

21

Spesielle driftsutgifter

579 641 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

18 417 000

1 204 454 000

711

Ernæring og mattrygghet

01

Driftsutgifter

20 458 000

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 70

11 824 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

1 074 000

74

Skolefrukt , kan overføres

18 984 000

52 340 000

712

Bioteknologinemnda

01

Driftsutgifter

8 720 000

8 720 000

715

Statens strålevern

01

Driftsutgifter

77 130 000

21

Spesielle driftsutgifter

44 264 000

121 394 000

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

01

Driftsutgifter

41 875 000

41 875 000

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter

96 498 000

63

Rusmiddeltiltak , kan overføres

15 957 000

70

Andre tilskudd , kan overføres

105 271 000

217 726 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 79

78 107 000

60

Kommunetilskudd , kan overføres

6 459 000

70

Smittevern mv. , kan overføres

16 998 000

73

Fysisk aktivitet , kan overføres

34 575 000

79

Andre tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

8 098 000

144 237 000

Sum folkehelse

1 790 746 000

Helseforvaltning

720

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter

986 676 000

21

Spesielle driftsutgifter

168 311 000

22

Elektroniske resepter , kan overføres

44 783 000

70

Refusjon helsehjelp i utlandet

24 000 000

1 223 770 000

721

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter

91 686 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 390 000

104 076 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

01

Driftsutgifter

147 477 000

70

Advokatutgifter

32 904 000

71

Særskilte tilskudd

76 916 000

257 297 000

723

Pasientskadenemnda

01

Driftsutgifter

48 043 000

48 043 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

01

Driftsutgifter

37 159 000

37 159 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

01

Driftsutgifter

165 147 000

165 147 000

726

Statens helsepersonellnemnd

01

Driftsutgifter

8 125 000

8 125 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

01

Driftsutgifter

3 199 000

3 199 000

729

Pasient- og brukerombud

01

Driftsutgifter

58 831 000

58 831 000

Sum helseforvaltning

1 905 647 000

Spesialisthelsetjenester

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

8 891 000

70

Særskilte tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 72, 73, 74 og 75

372 058 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF , kan overføres

47 683 089 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF , kan overføres

16 738 286 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF , kan overføres

12 663 461 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF , kan overføres

11 225 820 000

76

Innsatsstyrt finansiering , overslagsbevilgning

16 563 768 000

77

Poliklinisk virksomhet mv. , overslagsbevilgning

3 134 246 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester , kan overføres

945 952 000

79

Raskere tilbake , kan overføres

530 975 000

82

Investeringslån , kan overføres

2 009 931 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008 , overslagsbevilgning

83 000 000

91

Opptrekksrenter for lån tom. 2007 , overslagsbevilgning

1 500 000

111 960 977 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

18 828 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

86 936 000

72

Kjøp av opptrening mv. , kan overføres

9 447 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

17 112 000

132 323 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

01

Driftsutgifter Kontrollkommisjonene

39 135 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 798 000

70

Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 329 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

71 878 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

45 987 000

175 127 000

Sum spesialisthelsetjenester

112 268 427 000

Legemidler

750

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter

227 716 000

227 716 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

12 320 000

70

Tilskudd

63 003 000

75 323 000

Sum legemidler

303 039 000

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

128 045 000

60

Kommunale kompetansetiltak , kan overføres

202 215 000

61

Vertskommuner

952 588 000

62

Dagaktivitetstilbud , kan overføres

254 800 000

66

Brukerstyrt personlig assistanse

87 129 000

67

Utviklingstiltak

111 087 000

71

Frivillig arbeid mv.

31 245 000

72

Landsbystiftelsen

67 778 000

73

Særlige omsorgsbehov

21 060 000

75

Andre kompetansetiltak

9 872 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

13 833 000

1 879 652 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

29 561 000

50

Samisk helse

6 036 000

60

Forebyggende helsetjenester

57 225 000

61

Fengselshelsetjeneste

130 858 000

62

Øyeblikkelig hjelp , kan overføres, kan nyttes under kap. 732, post 70 og 76

270 192 000

63

Allmennlegetjenester

123 144 000

70

Tilskudd , kan nyttes under post 21

44 657 000

71

Frivillig arbeid mv.

6 254 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort , kan overføres

26 675 000

74

Stiftelsen Amathea

15 868 000

710 470 000

763

Rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 71

61 199 000

61

Kommunalt rusarbeid , kan overføres

86 029 000

71

Frivillig arbeid mv. , kan overføres, kan nyttes under post 21

176 148 000

72

Kompetansesentra mv.

87 287 000

410 663 000

764

Psykisk helse

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

89 118 000

60

Psykisk helsearbeid , kan overføres

226 179 000

72

Utviklingstiltak , kan overføres

377 758 000

73

Vold og traumatisk stress , kan overføres

107 482 000

800 537 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

32 918 000

70

Utredningsvirksomhet mv. , kan nyttes under post 21

3 511 000

36 429 000

Sum helse- og omsorgstjenester i kommunene

3 837 751 000

Tannhelse

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 70

19 674 000

70

Tilskudd , kan overføres, kan nyttes under post 21

143 808 000

163 482 000

Sum tannhelse

163 482 000

Kunnskap og kompetanse

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

302 518 000

302 518 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

63 828 000

70

Norsk Helsenett SF

79 727 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

64 675 000

208 230 000

782

Helseregistre

21

Spesielle driftsutgifter

17 029 000

70

Tilskudd

34 787 000

51 816 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter , kan nyttes under post 79

30 471 000

61

Turnustjeneste

129 138 000

79

Andre tilskudd , kan nyttes under post 21

28 912 000

188 521 000

Sum kunnskap og kompetanse

751 085 000

Spesialisthelsetjenester mv.

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 619 000 000

71

Psykologhjelp

220 500 000

72

Tannlegehjelp

1 850 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

639 000 000

4 328 500 000

Sum spesialisthelsetjenester mv.

4 328 500 000

Legehjelp, legemidler mv.

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

8 481 000 000

71

Legeerklæringer

5 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 724 000 000

10 210 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

4 149 000 000

71

Egenandelstak 2

167 000 000

4 316 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter , kan nyttes under post 71

290 000 000

70

Allmennlegehjelp

3 941 200 000

71

Fysioterapi , kan nyttes under post 62

1 765 500 000

72

Jordmorhjelp

50 000 000

73

Kiropraktorbehandling

138 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

97 000 000

6 281 700 000

2756

Helsehjelp i utlandet

70

Helsehjelp i utlandet

10 000 000

10 000 000

Sum legehjelp, legemidler mv.

20 817 700 000

Andre helsetiltak

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

230 000 000

230 000 000

Sum andre helsetiltak

230 000 000

Sum departementets utgifter

146 690 699 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

02

Diverse inntekter

192 030 000

03

Vaksinesalg

99 300 000

291 330 000

3711

Ernæring og mattrygghet

02

Diverse inntekter

407 000

407 000

3715

Statens strålevern

02

Diverse inntekter

41 061 000

04

Gebyrinntekter

4 334 000

05

Oppdragsinntekter

5 529 000

50 924 000

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

02

Diverse inntekter

3 427 000

3 427 000

3718

Rusmiddelforebygging

04

Gebyrinntekter

1 652 000

1 652 000

3720

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter

2 643 000

03

Refusjon helsehjelp i utlandet

24 000 000

04

Gebyrinntekter

3 131 000

29 774 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

02

Diverse inntekter

1 281 000

50

Premie fra private

17 900 000

19 181 000

3723

Pasientskadenemnda

50

Premie fra private

500 000

500 000

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

04

Gebyrinntekter

28 040 000

28 040 000

3725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

02

Diverse inntekter

136 000

136 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

447 000 000

85

Avdrag på investeringslån fom. 2008

186 000 000

86

Driftskreditter

370 000 000

90

Avdrag på investeringslån tom. 2007

689 000 000

1 692 000 000

3750

Statens legemiddelverk

02

Diverse inntekter

2 170 000

04

Registreringsgebyr

120 355 000

06

Refusjonsgebyr

2 733 000

125 258 000

Sum diverse inntekter

2 242 629 000

Skatter og avgifter

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

69 000 000

71

Vinmonopolavgift

37 100 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

69 322 000

180 322 000

Sum skatter og avgifter

180 322 000

Renter og utbytte

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

38 500 000

86

Utbytte

2 000

38 502 000

Sum renter og utbytte

38 502 000

Sum departementets inntekter

2 461 453 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 700, post 01

kap. 3700, post 02

kap. 703, postene 21 og 70

kap. 3703, post 03

kap. 710, post 01

kap. 3710, post 02

kap. 710, post 21

kap. 3710, post 02 og 03

kap. 711, post 01

kap. 3711, post 02

kap. 715, postene 01 og 21

kap. 3715, post 02, 04 og 05

kap. 716, post 01

kap. 3716, post 02

kap. 720, postene 01 og 21

kap. 3720, post 02 og 04

kap. 720, post 70

kap. 3720, post 03

kap. 721, post 01

kap. 3721, post 02 og 04

kap. 722, post 01

kap. 3722, post 02 og 50

kap. 723, post 01

kap. 3723, post 50

kap. 724, post 01

kap. 3724, post 04

kap. 725, post 01

kap. 3725, post 02

kap. 750, post 01

kap. 3750, post 02

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2013 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter

180 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2013 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

  1. investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.

  2. det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2013 skal betales avgift svarende til 0,55 pst.

  3. statens andel i 2013 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2012 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.