7 Tekniske endringer i kontostrukturen og bruk av stikkordet kan overføres

Som ledd i arbeidet med å styrke departementets forskningsinnsats, foreslås at det opprettes en ny post 23 «Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling», under kap. 400. Det foreslås at bevilgningen får stikkordet «kan overføres».

Det foreslås å opprette en ny post 03 under kap. 3456 med benevnelsen «Faste refusjoner» og at post 02 endrer navn til «Variable refusjoner». Merinntektsfullmakten skal fortsatt knyttes til post 02. Det foreslås videre at kap. 451/3451 endrer navn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det er øremerket 8,6 mill. kroner under kap. 490, post 60 til vergeordning for enslige mindreårige asylsøkere. Ved innføring av den nye vergemål/representantordningen vil disse kostnadene inngå i den nye ordningen. For 2013 er det foreslått omdisponert 4,3 mill. kroner fra kap. 490, post 60 til kap. 469, post 01. Utgiftene under kap. 490, post 60 er 100 pst. rapporterbare som ODA-godkjente utgifter. Det er derfor behov for å opprette et nytt inntektskapittel 3469 «Vergemålsordningen» med tilhørende ny inntektspost 01 «Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter».

Under kap. 469 Vergemålsordningen foreslås det at det opprettes en ny post 21 «Spesielle driftsutgifter». Bevilgningen skal dekke utgifter til vederlag og utgiftsrefusjon for verger, jf. den nye vergemålsloven § 30.

Under Justis- og beredskapsdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30-49

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2012

Forslag 2013

Begrunnelse for stikkordet

400

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling

20 700

1

413

21

Spesielle driftsutgifter

8 979

2

430

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.

102 304

3

440

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

7 595

4

451

21

Spesielle driftsutgifter

4 833

5

475

21

Spesielle driftsutgifter

8 770

6

490

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon

7 218

7

490

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger

134 661

8

490

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

13 568

9

1 . Forskningsprosjekter vil ofte gå over flere år, det er derfor viktig med fleksibilitet. Bevilgningen foreslås derfor gjort overførbar.

2 Jordskiftedomstolenes sideutgifter ble første gang budsjettert i statsbudsjettet for 2004. Bevilgningsbehovet er usikkert. Bevilgningen ble derfor gjort overførbar.

3 Refusjon som bevilges under posten tildeles etter søknad. Det vil ikke være noen søknadsfrist. Av den grunn er det vanskelig å anslå tidspunkt for utbetalinger, og bevilgningen foreslås derfor gjort overførbar.

4 . Det er svært vanskelig å anslå årlige utbetalinger på posten siden dette avhenger av antall og omfang av ulykker med omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag. Siden det er vanskelig å lage en prognose for dette, foreslås bevilgningen gjort overførbar.

5 Bevilgningen skal bl.a. nyttes til analyser, forskning og utredninger. Det er vanskelig å forutse hvor lang tid eksterne forsknings- og utredningsarbeid kan ta. Bevilgningen foreslås derfor gjort overførbar.

6 Bevilgningen går bl.a. til departementets særskilte garantiordning for bobehandling i bo der det foreligger mistanke om økonomisk kriminalitet. Det er svært vanskelig å forutsi når gitte tilsagn til videre bobehandling kommer til utbetaling, også gitt at man pådrar staten forpliktelser utover inneværende budsjettår.

7 Bevilgningen skal bl.a. nyttes til analyser, utredninger og støtte deltakelse for norske forskere i et stort tverrfaglig EU-prosjekt. Det er bl.a. vanskelig å forutse hvor lang tid eksterne forsknings- og utredningsarbeidete kan ta. Bevilgningen foreslås derfor gjort overførbar.

8 Bevilgningen dekker både individuell økonomisk støtte og tilskudd til prosjekter. Det er vanskelig å anslå tidspunkt for utbetaling og bevilgningen foreslås derfor gjort overførbar.

9 Bevilgningen dekker bl.a. reiseutgifter for overføringsflyktninger, familiegjenforente (med personer som har fått asyl) og for flyktninger som vender tilbake til hjemlandet. Det er vanskelig å anslå tidspunktet for utbetalingene og bevilgningen foreslås derfor gjort overførbar.