Budsjettforslaget under programkategori 13.10 Administrasjon m.m.

Utgifter under programkategori 13.10 fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

Pst. endr. 12/13

500

Kommunal- og regionaldepartementet

183 161

177 890

186 905

5,1

Sum kategori 13.10

183 161

177 890

186 905

5,1

Kap. 500 Kommunal- og regionaldepartementet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

01

Driftsutgifter

154 445

152 890

161 155

21

Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag , kan overføres

11 972

9 000

9 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

1 744

1 000

1 000

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

15 000

15 000

15 750

Sum kap. 500

183 161

177 890

186 905

Vedrørende 2012: Ved Stortingets vedtak av 15. juni 2012 ble post 01 økt med 0,5 mill. kroner, jf. Prop. 111 S og Innst. 375 S (2011–2012).

Post 1 Driftsutgifter

Posten dekker lønn og drift av departementet. Kommunal- og regionaldepartementet hadde 185 årsverk i 2011. Det foreslås en bevilgning på 161,2 mill. kroner i 2013. 1 mill. kroner omdisponeres fra kap. 552, post 72 til denne posten for å finansiere en stilling som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen. Det foreslås at bevilgningen på posten kan overskrides mot tilsvarende merinntekter på kap. 3500, post 1, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Post 21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres

Bevilgningen dekker forsknings- og utredningsvirksomhet på alle departementets ansvarsområder. Midlene skal dekke departementets behov for statistikk og data, forskningsprosjekter og forskingsformidling. Dette skal underbygge og gi grunnlag for faglige og politiske beslutninger. Forskningsresultater som departementet finansierer blir publisert på regjeringens nettsider, www.regjeringen.no.

Rapport

For 2011 og 2012 ble det årlig bevilget 9 mill. kroner.

Midlene benyttes blant annet til følgende prosjekter:

 • strategisk instituttsatsing innenfor regionaløkonomiske modeller og forskning på bostedsvalg (programmet har en varighet fra 2012–2017 og Norges forskningsråd har lyst ut midler til denne satsingen som har en totalramme på 14 mill. kroner for en periode på 5 år)

 • utvikling av kommunale organisasjonsdata

 • gjennomføring av en undersøkelse av kommune- og fylkestingsvalget 2011

 • kunnskap gjennom bruk av avtaler og dialog mellom stat og kommunesektoren

 • kunnskap om energibruk og utslipp knyttet til energibruk i bygninger

 • analyse av innføring av universell utforming i eksisterende bygg for ulike bygningstyper

 • utredninger til arbeidet med stortingsmelding om bygningspolitikk

 • utredninger i forbindelse med stortingsmelding om boligpolitikk

 • evaluering av boligtilskudd til utleieboliger

 • gjennomgang av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark

 • forskningsformidling, blant annet til utgifter i forbindelse med medlemskap i Partnerforum

 • Bygg 21, planlegging og utvikling av nærmere prosjektbeskrivelser

Flere av prosjektene er under gjennomføring.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 9 mill. kroner, hvorav om lag 2,6 mill. kroner til gjennomføring av en ny stortingsvalgundersøkelse ved Institutt for samfunnsforskning og 95 000 kroner til kontingent i forbindelse med departementets medlemskap i Partnerforum, som er et nettverk mellom Bedriftsøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo og statlig forvaltning. Nettverket samarbeider om forskningsformidling.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen benyttes til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold i departementet, blant annet på utstyrs- og systemsiden på IT-området. Det foreslås en bevilgning på 1 mill. kroner i 2013.

Post 50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

Midlene skal bidra til langsiktig kunnskapsoppbygging innenfor departementets ansvarsområder. Forskningsrådet mottar tilskudd fra i alt 16 departementer. Det er utviklet et felles mål- og resultatstyringssystem for departementenes tildelinger av midler til Norges forskningsråd.

Forskningsrådet har følgende overordnede mål:

 • Mål 1: økt kvalitet, kapasitet og relevans i norsk forskning i hele landet

 • Mål 2: god ressursutnytting og formålstjenlig arbeidsdeling, samhandling og struktur i forskningssystemet

 • Mål 3: forskningens resultater tas i bruk i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning i hele landet

For nærmere omtale av systemet og målene, se kap. 5 om forskning og utvikling i Prop. 1 S (2012–2013) Kunnskapsdepartementet.

Programmet Demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG) er et 10-årig forskningsprogram som ble startet i 2005. Første fase i programmet ble avsluttet i 2010. Programmet skal stimulere til økt kunnskap om lokale og regionale konsekvenser av nasjonal og internasjonal utvikling i samfunnsdeltakelse, bosetting, tjenestetilgjengelighet, næringsutvikling og identitet. Hovedtema er strukturendringer, politikk- og styringsutforming og hvilke konsekvenser endringene har i skjæringsfeltet mellom ulike sektorer, territorielle enheter og geografiske nivåer. Programmet skal få fram nye teoretiske grep og økt innsikt med særlig vekt på politikk og styringsrelevant forskning.

Programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge. Hovedmålet for programmet er at det skal gi ny kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet om velferdssamfunnets grunnlag, virkemåter og prosesser. Programmet dekker et stort tematisk felt, og har inklusjon og eksklusjon som sentrale perspektiver. Blant prioriterte forskningsoppgaver i VAM er temaene sosial ulikhet og fattigdom, helse og funksjonsevne, aldring, arbeidsmarked og yrkesliv, internasjonal migrasjon, familie og samfunn, velstandsutvikling og oppslutning om organisering og styring av velferdssamfunnet. Dette er et handlingsrettet program, og det forventes at forskningen skal gi kunnskap som kan anvendes i utformingen av politikk og i forvaltningen av offentlige ordninger. Fra 2011 ble programmet utvidet til å omfatte boligspørsmål for å synliggjøre at boligpolitikken er en viktig del av velferdspolitikken, og for å få mer kunnskap om boligens betydning i sammenheng med andre velferdstematiske felt.

Rapport

Forskningsprogrammet DEMOSREG

Det ble i fase I innvilget støtte til 23 prosjekter, og de fleste ble avsluttet innen utgangen av 2011. To prosjekter ble avsluttet våren 2012, det siste går ut i 2013. Prosjektene er relatert til spørsmål omkring kommunal organisering og tjenesteproduksjon, kommuneplanlegging, og offentlig styring, særlig flernivåstyring og demokratisk deltakelse. Andre temaer er innovasjonspolitikk og kunnskapsregioner, spørsmål knyttet til regionale transformasjonsprosesser og problemstillinger knyttet til økende mobilitet og forholdet mellom sentrum og periferi.

Det er publisert to populærvitenskapelige rapporter innenfor temaene Regional innovasjon og Demokrati, styring og planlegging somoppsummerer resultater fra prosjektene i DEMOSREG I. Det er også utgitt bøker, blant annet boka Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering .

Revidert programplan la grunnlaget for utlysning i 2011 på 45 mill. kroner. Det ble også utlyst en ekstrabevilgning til DEMOSREG på 6,5 mill kroner, som ble øremerket forskning på flyttemotiver og bostedsvalg. Av dette beløpet ble 5 mill. kroner finansiert over kap. 552, post 21. Det ble startet opp fem nye prosjekter i 2011, hvorav tre av de nye prosjektene var lokalisert i Nord-Norge; ett ved Universitetet i Nordland og to ved Universitetet i Tromsø.

I 2012 ble det fordelt 20 mill. kroner til fem prosjekter. Utlysningen var innenfor følgende prioriterte temaområder: planlegging for bærekraftig utvikling, strukturendringer i offentlig sektor og fylkeskommunens rolle. To av prosjektene som ble innvilget støtte har problemstillinger knyttet til forvaltningsreformen.

Forskningsprogrammet VAM

Kommunal- og regionaldepartementet har bidratt med 5 mill. kroner til VAM-programmet i 2011 og 2012. I juni 2011 ble det lyst ut midler i VAM til tre prioriterte temaer. Bolig var ett av temaene, med tittelen Boligens, bostedets og flytteprosessers betydning for inklusjon og eksklusjon. Det ble etterspurt forskning som kan forklare faktorer bak geografisk mobilitet og samspillet mellom flyttemønstre og sosial og økonomisk utvikling. Ved tildelingen av midler fikk to prosjekter som hadde bolig som hovedtema, innvilget midler. Ytterligere to prosjekter hadde bolig som en del av tematikken.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 15,75 mill. kroner i 2013 til forskingsprogrammer i regi av Norges forskningsråd. 10,75 mill. kroner vil bli brukt til DEMOSREG-programmet, fase II.

5 mill. kroner vil bli brukt til VAM-programmet og skal bidra til at boligspørsmål er integrert i velferdsforskningen.

Kap. 3500 Kommunal- og regionaldepartementet

       

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

16

Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger

2 168

17

Refusjon lærlinger

13

18

Refusjon av sykepenger

1 063

Sum kap. 3500

3 244