VEDTAK

Forslag
Under Kommunal- og regionaldepartementet føres det i Prop. 1 S (2012–2013) statsbudsjettet for budsjettåret 2013 opp følgende forslag til vedtak:
Kapitlene 500–587, 2412, 3500–3587, 5312, 5615–5616

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

500

Kommunal- og regionaldepartementet

01

Driftsutgifter

161 155 000

21

Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag , kan overføres

9 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

1 000 000

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

15 750 000

186 905 000

Sum Administrasjon m.m.

186 905 000

Distrikts- og regionalpolitikk

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 525 950 000

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift , kan overføres

557 700 000

2 083 650 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv. , kan overføres

14 200 000

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling , kan overføres

30 000 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling , kan overføres

520 200 000

564 400 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

01

Driftsutgifter

32 000 000

32 000 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

2 680 050 000

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

18 900 000

60

Innbyggertilskudd

109 678 586 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

373 080 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 446 422 000

63

Småkommunetilskudd

929 742 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 572, post 64

2 175 000 000

66

Veksttilskudd

60 233 000

67

Storbytilskudd

401 506 000

115 083 469 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

27 316 533 000

62

Nord-Norge-tilskudd

577 270 000

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 571, post 64

509 000 000

28 402 803 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning , overslagsbevilgning

5 850 000 000

5 850 000 000

579

Valgutgifter

01

Driftsutgifter

47 700 000

47 700 000

Sum Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

149 383 972 000

Bolig, bomiljø og bygg

580

Bostøtte

70

Bostøtte , overslagsbevilgning

2 970 000 000

2 970 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

21

Kunnskapsutvikling og -formidling

4 500 000

61

Husleietilskudd

2 500 000

70

Boligetablering i distriktene

20 600 000

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling , kan overføres

29 400 000

75

Tilskudd til etablering i egen bolig

354 300 000

76

Tilskudd til utleieboliger , kan overføres

433 800 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet , kan overføres

23 800 000

78

Boligsosialt kompetansetilskudd , kan overføres

70 700 000

79

Tilskudd til tilpasning av bolig

172 500 000

1 112 100 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg , kan overføres

439 700 000

61

Rentekompensasjon – kirkebygg , kan overføres

49 200 000

488 900 000

585

Husleietvistutvalget

01

Driftsutgifter

22 300 000

22 300 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

1 013 900 000

64

Investeringstilskudd , kan overføres

847 800 000

1 861 700 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

01

Driftsutgifter

67 000 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

32 500 000

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

6 000 000

105 500 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

6 560 500 000

Statsbankene

2412

Husbanken

01

Driftsutgifter

331 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

23 200 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

21 000 000

72

Rentestøtte

13 000 000

90

Lån fra Husbanken , overslagsbevilgning

19 543 000 000

19 944 000 000

Sum Statsbankene

19 944 000 000

Sum departementets utgifter

178 755 427 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kommunal- og regionaldepartementet

3585

Husleietvistutvalget

01

Gebyrer

900 000

900 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

04

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

31 800 000

31 800 000

Sum Kommunal- og regionaldepartementet

32 700 000

Ymse inntekter

5312

Husbanken

01

Gebyrer m.m.

13 000 000

11

Tilfeldige inntekter

8 000 000

90

Avdrag

9 999 000 000

10 020 000 000

Sum Ymse inntekter

10 020 000 000

Renter og utbytte mv.

5615

Husbanken

80

Renter

3 601 000 000

3 601 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

252 800 000

252 800 000

Sum Renter og utbytte mv.

3 853 800 000

Sum departementets inntekter

13 906 500 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2013 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 01

kap. 3500 post 01

kap. 554 post 01

kap. 3554 post 01

kap. 585 post 01

kap. 3585 post 01

kap. 587 post 01

kap. 3587 post 04

kap. 2412 post 01

kap. 5312 post 01

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i statsbudsjettet for 2013 kan utgiftsføre uten bevilgning:

  1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2014 til kommuner.

  2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2014 til fylkeskommuner.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2013 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

551

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

100,0 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

19,6 mill. kroner

76

Tilskudd til utleieboliger

366,1 mill. kroner

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

25,3 mill. kroner

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

98,4 mill. kroner

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

64

Investeringstilskudd

2 671,05 mill. kroner

V

Investeringsramme skole- og svømmeanlegg

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2013 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 1 mrd. kroner over kap. 582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg, post 60 Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg.

VI

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2013 kan gi tilsagn om lån for 20 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2013 og senere år.