4 Oversikt over forslaget til budsjett for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Utgifter fordelt på kapitler

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

Pst. endr. 12/13

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

161 463

165 919

168 638

1,6

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

23 940

24 721

25 569

3,4

Sum kategori 00.10

185 403

190 640

194 207

1,9

Sum programområde 00

185 403

190 640

194 207

1,9

Administrasjon mv.

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

275 453

230 917

241 949

4,8

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

22 783

15 500

1503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

144 693

144 693

149 934

3,6

1504

Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond

235 000

Sum kategori 01.00

677 929

375 610

407 383

8,5

Fylkesmannsembetene

1510

Fylkesmannsembetene

1 573 996

1 513 337

1 596 571

5,5

Sum kategori 01.10

1 573 996

1 513 337

1 596 571

5,5

Fellestjenester i regjeringskvartalet m.m.

1520

Departementenes servicesenter

622 382

624 442

792 369

26,9

Sum kategori 01.20

622 382

624 442

792 369

26,9

Partistøtte

1530

Tilskudd til de politiske partier

357 306

366 160

378 214

3,3

Sum kategori 01.30 357 306 366 160 378 214 3,3

Samiske formål

1533

Sametinget

229 241

236 185

261 995

10,9

1534

Tilskudd til samiske formål

18 719

19 302

16 549

-14,3

1535

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

6 319

3 214

3 319

3,3

1536

Internasjonalt reindriftssenter

6 756

3 613

4 378

21,2

Sum kategori 01.33

261 035

262 314

286 241

9,1

Nasjonale minoriteter

1540

Nasjonale minoriteter

13 596

15 575

17 101

9,8

Sum kategori 01.40

13 596

15 575

17 101

9,8

Konkurransepolitikk

1550

Konkurransetilsynet

95 088

90 905

95 959

5,6

Sum kategori 01.50

95 088

90 905

95 959

5,6

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

295 302

296 603

350 885

18,3

1561

IKT-politikk

31 657

26 506

27 195

2,6

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

25 656

34 175

38 183

11,7

Sum kategori 01.60

352 615

357 284

416 263

16,5

Personvern

1570

Datatilsynet

34 224

35 014

37 753

7,8

1571

Personvernnemnda

1 092

1 773

1 833

3,4

Sum kategori 01.70

35 316

36 787

39 586

7,6

Bygge- og eiendomspolitikk

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

591 105

548 840

477 740

-13,0

1581

Eiendommer til kongelige formål

59 623

84 052

72 879

-13,3

1582

Utvikling av Fornebuområdet

3 754

3 800

5 300

39,5

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

19 972

18 791

34 258

82,3

2445

Statsbygg

2 318 544

2 089 276

1 779 324

-14,8

Sum kategori 01.80

2 992 998

2 744 759

2 369 501

-13,7

Den norske kirke

1590

Kirkelig administrasjon

711 749

644 750

691 400

7,2

1591

Presteskapet

908 335

879 857

911 748

3,6

1592

Nidaros domkirke m.m.

51 927

52 820

54 064

2,4

Sum kategori 01.90

1 672 011

1 577 427

1 657 212

5,1

Sum programområde 01

8 654 272

7 964 600

8 056 400

1,2

Sum utgifter

8 839 675

8 155 240

8 250 607

1,2

Inntekter fordelt på kapitler

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

Pst. endr. 12/13

Administrasjon mv.

4500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

4 515

Sum kategori 01.00

4 515

Fylkesmannsembetene

4510

Fylkesmannsembetene

257 116

164 504

169 933

3,3

Sum kategori 01.10

257 116

164 504

169 933

3,3

Fellestjenester i regjeringskvartalet m.m.

4520

Departementenes servicesenter

148 517

93 453

94 766

1,4

Sum kategori 01.20

148 517

93 453

94 766

1,4

Samiske formål

4533

Sametinget

3 586

2 535

2 535

0,0

4535

Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter

3 204

4536

Internasjonalt reindriftssenter

2 662

Sum kategori 01.33

9 452

2 535

2 535

0,0

Nasjonale minoriteter

4540

Nasjonale minoriteter

3 556

3 550

3 550

0,0

Sum kategori 01.40

3 556

3 550

3 550

0,0

Konkurransepolitikk

4550

Konkurransetilsynet

11 521

231

1 980

757,1

Sum kategori 01.50

11 521

231

1 980

757,1

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

12 538

10 983

10 480

-4,6

Sum kategori 01.60

12 538

10 983

10 480

-4,6

Personvern

4570

Datatilsynet

1 525

Sum kategori 01.70

1 525

Bygge- og eiendomspolitikk

4581

Eiendommer til kongelige formål

118

143

148

3,5

4584

Eiendommer utenfor husleieordningen

3 727

2 938

3 035

3,3

5445

Statsbygg

952 699

924 594

924 594

0,0

5446

Salg av eiendom, Fornebu

15 272

200

200

0,0

Sum kategori 01.80

971 816

927 875

927 977

0,0

Den norske kirke

4590

Kirkelig administrasjon

54 092

40 252

41 581

3,3

4591

Presteskapet

53 874

20 603

21 283

3,3

4592

Nidaros domkirke m.m.

20 788

19 573

20 219

3,3

Sum kategori 01.90

128 754

80 428

83 083

3,3

Sum programområde 01

1 549 310

1 283 559

1 294 304

0,8

Sum inntekter

1 549 310

1 283 559

1 294 304

0,8

Under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30–49

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2012

Forslag 2013

1500

21

Spesielle driftsutgifter

8 658

33 831

1500

22

Forskning

347

19 944

1502

21

Spesielle driftsutgifter

1 207

3 000

1502

70

Tilskudd

8 161

12 500

1510

21

Spesielle driftsutgifter

19 454

169 977

1540

60

Tiltak for rom

1 812

5 800

1560

21

Spesielle driftsutgifter

9 066

53 848

1560

23

Elektronisk ID og digital postkasse

18 380

112 331

1561

22

Samordning av IKT-politikken

9 884

13 027

1562

70

Tilskudd til internasjonale program

7 329

33 753

1582

21

Spesielle driftsutgifter

167

300

1590

75

Trosopplæring

5 521

213 936

1590

79

Til disposisjon

210

500

Overførbare bevilgninger på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets område er knyttet til prosjekter og ordninger som går over flere år, og hvor det kan være en viss usikkerhet om framdriften. Oversikten gjelder ikke postgruppen 30–49 Nybygg, anlegg mv.

Årsverk på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets område (ekskl. ledere på kontrakt)

Kap.

Betegnelse

Årsverk pr. 1.3.2011

Årsverk pr. 1.3.2012

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

195

203

1510

Fylkesmannsembetene

2 229

2 237

1520

Departementenes servicesenter

510

555

1533

Sametinget

146

145

1535

Gáldu – kompetansesenteret for urfolks rettigheter

4

6

1536

Internasjonalt reindriftssenter

6

5

1550

Konkurransetilsynet, inkl. KOFA

102

105

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

214

221

1570

Datatilsynet

37

36

1571

Personvernnemnda

1

1

2445

Statsbygg

810

825

1590

Kirkerådet

66

64

1591

Presteskapet, inkl. bispedømmekontorene

1 533

1 553

1591

Det praktisk-teologiske seminar

15

14

1592

Nidaros domkirke Restaureringsarbeider

49

52

Opplysningsvesenets fond

48

49