5 Nærmere omtale av bevilgningsforslagene mv.

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner

Programkategori 00.10 Det kongelige hus

Utgifter under programkategori 00.10 fordelt på kapitler

 

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

Pst. endr. 12/13

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

161 463

165 919

168 638

1,6

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

23 940

24 721

25 569

3,4

Sum kategori 00.10

185 403

190 640

194 207

1,9

Allmenn omtale

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har ansvaret for bevilgningene til Kongehuset. Bevilgningene under kap.1 post 50 Det kongelige hoff og kap.2 post 50 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. benyttes blant annet til offisielle oppgaver for Kongehuset. Kap. 1 post 50 benyttes både til kongeparet og kronprinsparets offisielle oppgaver. I tillegg til bevilgningene under kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen og kap. 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen, blir følgende midler foreslått til kongelige formål i 2013:

(i 1 000 kroner)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål

72 879

Utenriksdepartementet

Kap. 104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

8 981

Forsvarsdepartementet

Diverse kapittel (H.M. Kongens adjutantstab)

4 100

Kap. 1732 Sjøforsvaret (Kongeskipet og K/B Stjernen)

39 900

Justisdepartementet

Kap. 441 Oslo politidistrikt (eskortetjenesten)

Oppgis ikke

Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

01

Apanasje

9 338

9 674

10 032

50

Det kongelige hoff

146 106

150 635

158 606

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

6 019

5 610

Sum kap. 0001

161 463

165 919

168 638

Post 01 Apanasje

Bevilgningen benyttes til personlige utgifter for H.M. Kongen og H.M. Dronningen, inkludert utgifter knyttet til diverse offisielle oppgaver, og til drift og vedlikehold av private eiendommer.

Post 50 Det kongelige hoff

Bevilgningen benyttes til kongehusets utgifter til offisielle oppgaver, drift av organisasjonen, infrastruktur og mindre vedlikeholdsprosjekter. Bevilgningen skal også dekke utgifter til løpende indre vedlikehold og utvikling av de statlige kongelige eiendommer, Det kgl. slott, Bygdøy kongsgård (hovedhuset m/sidebygning og park, og Oscarshall). Det foreslås å styrke posten med 3 mill. kroner for å dekke nødvendige kostnader for publikumsvisningene på Det kgl. slott og Oscarshall, og midler til kompetansetilpasning for ansatte.

Kap. 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

01

Apanasje

7 771

8 051

8 349

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

16 169

16 670

17 220

Sum kap. 0002

23 940

24 721

25 569

Post 01 Apanasje

Bevilgningen skal dekke kronprinsparets personlige utgifter, inkludert utgifter knyttet til diverse offisielle oppgaver, og til drift og vedlikehold av private eiendommer.

Post 50 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

Bevilgningen skal dekke utgifter til kronprinsparets stab på Det Kgl. Slott og betjeningen på Skaugum, og utgifter knyttet til kronprinsparets offisielle oppaver.