Kap. 1592 Nidaros domkirke m.m.

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

01

Driftsutgifter

51 927

52 820

54 064

Sum kap. 1592

51 927

52 820

54 064

Innledning

Kapitlet omfatter bevilgninger til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR), som har ansvaret for Nidaros domkirke og Erkebispegården i Trondheim. Kapitlet omfatter også bevilgninger til vedlikehold av utenlandske krigsgraver i Norge.

Mål og prioriteringer 2013

Følgende hovedmål gjelder for bevilgningen under kapitlet:

  • Nidaros domkirke og Erkebispegården skal forvaltes slik at bygningene bevares, utvikles og formidles som levende byggverk

Oppgaven for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider er å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården i tråd med dette hovedmålet, i samarbeid med brukere, kirkelige instanser og antikvariske myndigheter. Målet skal nås ved at:

  • NDR ivaretar det planmessige vedlikeholdet av Nidarosdomen og Erkebispegården, basert på forskning og anerkjente konserveringsmetoder og gjennom en effektiv organisasjon med høy faglig kompetanse

  • NDR forestår formidling av bygningenes historie

  • NDR videreutvikles som et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein

Målet for forvaltningen av de utenlandske krigsgravene og krigskirkegårdene i Norge er å holde disse i hevd med den orden og verdighet som deres egenart tilsier.

Budsjett 2013

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen under posten skal dekke utgifter til antikvarisk vedlikehold av Nidaros domkirke og forvaltning og drift av Erkebispegården. Utgifter til vedlikehold av utenlandske krigsgraver i Norge dekkes også over posten.

Forslaget under posten innebærer i hovedsak en videreføring av bevilgningen i 2012.

Rapport 2011

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider forvalter, vedlikeholder og drifter Nidarosdomen, Erkebispegården og et moderne besøkssenter, foruten et større verkstedanlegg med blant annet steinhoggerverksted, kontorer og arkiver. Til sammen utgjør bygningsmassen nær 17 000 kvm. I tillegg kommer utearealer.

Som nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein, utfører NDR også eksterne restaureringsoppdrag. Blant annet hadde glassverkstedet i 2011 større oppdrag ved flere kirker. Gipsverkstedet utførte arbeider på blant annet Austråtborgen.

Gjenreisningen av Nidarosdomen, som ble igangsatt i 1869, regnes som avsluttet. Arbeidene som nå utføres av NDR er et systematisk restaurerings- og vedlikeholdsarbeid. Oppgavene ivaretas med grunnlag i kontinuerlig overvåkning, undersøkelser og et omfattende planverk.

På domkirken ble restaurering av kongeinngangen påbegynt i 2011. Prosjektet vil legge beslag på betydelige ressurser over flere år. I 2011 ble området omkring høyalteret, oktogonen, rengjort og utbedret.

På Erkebispegården ble vestgavlen i Erkebispegårdens nordfløy restaurert. Restaurering av gamle kalkmalerier i nordfløyen er under forberedelse.

Artilleribygningen i Erkebispegården, en fredet trebygning fra 1809, er fraflyttet på grunn av råteskader. NDR skal søke å rehabilitere bygningen innen rammen av sitt årlige budsjett. Arbeidet er kostnadsberegnet til ca. 20 mill. kroner og vil måtte gå over flere år. Forberedelsene til istandsettingen av bygningen ble startet opp høsten 2011. For tiden pågår tre større bygningsarkeologiske forskningsprosjekter. Disse omhandler oktogonens bygningshistorie, steinhuggermerkene på Nidarosdomen og Erkebispegårdens bygningshistorie.

Formidlingen av Nidarosdomens og Erkebispegårdens historie og deres verdi som kulturminner er en viktig del av NDRs virksomhet. Etter nedgangen i besøkstallene for 2010, holdt antallet besøkende seg totalt sett på samme nivå i 2011. For Nidarosdomen var det en økning i besøkende fra ca. 333 000 til ca. 339 000, mens Museet i Erkebispegården og Riksregalieutstillingen hadde en liten tilbakegang. Her var besøkstallene på rundt 38 000 og 25 000. I tillegg kommer et betydelig antall besøkende til Olavsfestdagene og til friluftskonserter i Erkebispegårdens borggård. De totale salgs- og billettinntektene økte fra 2010 til 2011. Samlet inntjening fra denne delen av virksomheten utgjorde 15,2 mill. kroner.

NDR har i 2011 bidratt aktivt til pilegrimsarbeidet gjennom samarbeid med blant andre Pilegrimsgården i Trondheim.

Utenlandske krigsgraver i Norge

Forvaltningen av utenlandske krigsgraver i Norge skjer på grunnlag av avtaler med de berørte landene, og i nært samarbeid med disse landenes representanter og lokale gravferdsmyndigheter. Krigskirkegårdene i Botn er nå de eneste som driftes av departementets krigsgravtjeneste. Vedlikeholdet på de øvrige vel 100 kirkegårdene der det er krigsgraver, ivaretas de fleste steder av kirkelig fellesråd. Departementets krigsgravtjeneste fører regelmessig tilsyn med krigsgravene gjennom inspeksjonsreiser.

Ved de seneste endringene i gravferdsloven, jf. Innst. 393 L (2010–2011) og Prop. 81 L (2010–2011), er de grunnleggende forholdene ved krigsgravene og krigsgravplassene nå lovregulert. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om forvaltning og vedlikehold av krigsgraver, krigsgravplasser og krigsminnesmerker. Med sikte på å sikre en bedre og mer ensartet forvaltning på området, vurderer departementet nå å forskriftsregulere kirkelig fellesråds ansvar for å stelle krigsgraver. Det økonomiske ansvaret for de utenlandske krigsgravene skal fortsatt ligge til staten.

Falstadsenteret har på oppdrag fra departementet nylig gjennomført et prosjekt med formål å skaffe kunnskap om identiteten til så mange som mulig av de ca. 10 000 tidligere ukjente sovjetiske falne som er gravlagt i Norge. Det er funnet ca. 4000 nye navn. Falstadsenteret er engasjert for å ivareta dokumentasjonsarbeidet knyttet til de ulike lands krigsgraver i Norge, jf. kap. 1590, post 79, og har startet et arbeid med å samle de tilgjengelige dataene om krigsgravene i en felles søkbar database.

Det er igangsatt et arbeid med å endre navnemerkingen av de aktuelle sovjetiske krigsgravene, i første omgang på krigsgravplassene på Tjøtta og Jørstadmoen.