Kap. 4591 Presteskapet

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

02

Ymse inntekter

17 692

14 404

14 879

03

Inntekter ved oppdrag

7 731

6 199

6 404

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

8

16

Refusjon foreldrepenger

7 094

18

Refusjon sykepenger

21 349

Sum kap. 4591

53 874

20 603

21 283

Post 02 Ymse inntekter

Posten gjelder blant annet refusjoner for utgifter til ulike typer samlinger, etterutdanningstiltak mv. som bispedømmene arrangerer for prestene, og refusjoner for utgifter til stillinger som enkelte bispedømmeråd har opprettet i samarbeid med kirkelige fellesråd og andre institusjoner eller organisasjoner, jf. kap. 1591, post 01.

Post 03 Inntekter ved oppdrag

Posten gjelder blant annet inntekter i forbindelse med prestetjenesten ved sykehjem i Oslo kommune og inntekter ved kurs og andre arrangementer, jf. kap. 1591, post 21.