Kap. 4592 Nidaros domkirke m.m.

 

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2011

Saldert budsjett 2012

Forslag 2013

02

Ymse inntekter

16 908

16 337

16 876

03

Leieinntekter m.m.

3 371

3 236

3 343

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

36

17

Refusjon lærlinger

30

18

Refusjon sykepenger

443

Sum kap. 4592

20 788

19 573

20 219

Post 02 Ymse inntekter

Posten gjelder i hovedsak salgs- og billettinntekter og refusjon for oppgaver som Nidaros domkirkes restaureringsarbeider utfører for andre, jf. kap. 1592, post 01.

Post 03 Leieinntekter m.m.

Posten gjelder i hovedsak inntekter fra utleie i Erkebispegården, jf. kap. 1592, post 01.