Utlisting av tabeller i dokumentene

Trenger du raskt tilgang på tallgrunnlaget i budsjettdokumentene? På denne siden vil du finne en enkel versjon av en "tabellgenerator" som tar uttrekket automatisk for deg. Alle tabellene blir listet ut uten formateringer.

Tabeller fra budsjettdokumentene

Tabeller fra Nasjonalbudsjettet 2013

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene

Kapittel 3. Den økonomiske politikken

Kapittel 4. Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2013

Kapittel 5. Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Kapittel 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser

Kapittel 7. Bærekraftig utvikling

Vedlegg 1. Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabeller fra Statsbudsjettet 2013

Kapittel 1. Hovedtrekk i budsjettpolitikken

Kapittel 3. Oversikt over utgifter under de ulike departementene

Kapittel 4. Oversikt over budsjettets utgifter og inntekter

Kapittel 5. Folketrygdens utgifter og inntekter

Kapittel 6. Bestillingsfullmakt, tilsagnsfullmakt og garantifullmakt

Kapittel 7. Gjennomføringen av inneværende års budsjett

Kapittel 8. Utviklingstrekk på statsbudsjettets utgiftsside i perioden 2004 - 2012

Kapittel 10. Flerårige budsjettkonsekvenser 2014-2016

Kapittel 11. Forslag til vedtak om statsbudsjettet for budsjettåret 2013

VEDTAK

Vedlegg 1. Statsbudsjettet

Vedlegg 2. Bevilgningsregnskapet

Vedlegg 3. Virksomheter med særskilte fullmakter (nettobudsjetterte forvaltningsorganer)

Tabeller fra Skatte-, avgifts- og tollvedtak (Prop.1 LS)

Kapittel 1. Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget for 2013

Kapittel 2. Skatte- og avgiftssystemet – hovedelementer og utviklingstrekk

Kapittel 3. Direkte skatter og avgifter til folketrygden

Kapittel 4. Indirekte skatter

Kapittel 11. Særavgifter

Kapittel 13. Sektoravgifter og overprisede gebyrer

Forslag til stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2013

Vedlegg 1. Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner

Vedlegg 2. Skattestatistikk for 2010

Vedlegg 3. Toll

Vedlegg 4. Harmonisering av tollsatser

Vedlegg 5. Foreslåtte endringer i GSP-ordningen

Tabeller fra pressemeldingene

Tabeller fra Pressemeldinger 2013

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013

Faktaark: Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen

Faktaark: Nøkkeltall i budsjettet for 2013

Faktaark: Statens inntekter og utgifter