Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 95 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 1 million kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 728,3 millioner kroner til drift av UMB.

 • Regjeringen foreslår i tillegg en startbevilgning på 18,5 millioner kroner til rehabilitering av Urbygningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Anslått samlet kostnadsramme er 368,6 millioner kroner. Byggeprosjektet sikrer at dette vernede bygget fra tidlig 1900-tall igjen kan benyttes fullt ut i første halvdel av 2015.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 39,8 millioner kroner til Høgskolen i Oslo og Akershus for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011og 2012. Det gir en økning på 470 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår en økning på 20 millioner kroner i husleiekompensasjon. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 1,7 milliarder kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 4,5 millioner kroner til Høyskolen for Ledelse og Teologi.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 109 millioner kroner til restaurering av Eidsvollsbygningen. Restaureringen er igangsatt, og forventes å stå ferdig 1. halvår 2014.

 • 57 millioner kroner er foreslått som sluttoppgjør til prosjektet E6 Dal – Minnesund og Skaberudkrysset. I tillegg er det lagt til grunn 71 millioner kroner i statlig refusjon til bompengeselskapet. Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal – Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark (Labbdalen N – Skaberud) inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer. Anleggsarbeidene startet i oktober 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i november 2011.

 • 1 590 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 1,2 milliard kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter tredje og siste etappe av utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Minnesund – Skaberud er 21 kilometer. Strekningen inngår i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Tre toløps tunneler, tre planskilte kryss og bygging av sammenhengende lokalveg inngår i vegprosjektet. Anleggsarbeidene startet i mai i år, og E6-delen prosjektet er ventet åpnet for trafikk høsten 2014.

 • I budsjettforslaget er det ellers lagt til grunn midler til å starte bygging av gang- og sykkelveg på fylkesveg 454, parallelt med E6 mellom Kløfta og Jessheim.

 • Det legges opp til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveger langs E18 mellom Nygårdskrysset og Vinterbro. I tillegg er det prioritert midler til oppgradering av holdeplasser på E18 i Akershus. Det er prioritert bompenger fra Oslopakke 3 til grunnerverv, planlegging og oppstart av vegomlegging ved Høvik stasjon. Tiltaket er en del av E18 Vestkorridoren og gjennomføres i forbindelse med Jernbaneverkets ombygging av Høvik stasjon i 2013-2014.

 • For prosjektet E16 Sandvika – Wøyen er det lagt til grunn 100 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 3 til prosjektering og grunnerverv og eventuelle forberedende arbeider.

 • 210 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund. Av dette beløpet forutsettes 180 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet gjennom Oslopakke 3. Prosjektet omfatter utvidelse til firefelts veg med midtrekkverk og langsgående gang- og sykkelveg på en om lag 5,3 kilometer lang strekning i Skedsmo og Fet kommuner. Bygging av to planskilte kryss og en rekke støyskjermingstiltak inngår også i prosjektet. Det legges opp til anleggsstart i mai 2013, med sikte på åpning for trafikk i 2015.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 290 millioner kroner for å videreføre ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornyelse av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling. I 2013 prioriteres følgende tiltak: Tiltak for å gjøre ferdig fornyelsesarbeidet på strekningen Lysaker – Etterstad, oppstart av fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker – Sandvika (samtidig med utbyggingen av Høvik stasjon) og oppstart av fornyelsesarbeidene på strekningen Etterstad – Lillestrøm.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 827 millioner kroner til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2013. Av dette beløpet skal 671 millioner kroner settes av til videre planlegging av dobbeltsporet, mens 156 millioner kroner går til bygging av hensettingsspor ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon med innføring av Follobanen til Oslo S. Bygging av en om lag 19,5 kilometer lang tunnel, med to atskilte løp, inngår i prosjektet. Forslag til reguleringsplan er utarbeidet og ventes sluttbehandlet ved årsskiftet 2012/2013. Kostnadsrammen er foreløpig beregnet til om lag 23,5 milliarder kroner. Endelig kostnads- og styringsramme vil bli fastlagt i forbindelse med gjennomføringen av ekstern kvalitetssikring (KS2) av detaljplanen. Byggestart planlegges i 2014, og prosjektet kan tidligst være ferdig ved utgangen av 2019.

 • 848 millioner kroner er avsatt til prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Jernbanedelen av Fellesprosjektet omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor som skal bygges parallelt og samtidig med 21 kilometer ny firefelts E6 Minnesund – Skaberud. Dette er et fellesprosjekt med Statens vegvesen. Samlet kostnadsramme for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er satt til 10,1 milliarder 2011-kroner. Omregnet til 2013-kroner er Jernbaneverkets andel av kostnadsrammen vel 5,1 milliarder kroner og styringsrammen er nær 4,4 milliarder kroner. Utbyggingsarbeidene kom i gang våren og sommeren 2012. Ny E6-strekning skal etter planen tas i bruk i 2014 og jernbaneprosjektet i 2015.

 • For å kunne øke antall tog gjennom Oslo-tunnelen vil det bli gjennomført forbederinger i signalsystemet og enkelte endringer i sporplanen. Tiltakene har sammenheng med ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet. Endringene kan tas i bruk i desember 2014 og vil være fullt ferdig i begynnelsen av 2015. Prosjektet har en kostnadsramme på 64 millioner kroner.

 • I forbindelse med innføringen av en ny grunnrutemodell for togtrafikken i Østlandsområdet fra 2014 prioriteres flere pågående og nye infrastrukturprosjekter i Akershus i 2013:
  • Eidsvoll (Hovedbanen og Dovrebanen): Hensettings- og vendespor fase 1 og 2.

  • Høvik vendespor og hensetting: Prosjektet har sammenheng med behovet for et vende- og hensettingsanlegg for tog vest for Lysaker, for å betjene tog som har sitt endepunkt på Lysaker. Prosjektet har en kostnadsramme på 652 millioner kroner. Byggestart for hovedarbeidene er planlagt våren 2013, og det legges opp til å stenge Drammenbanen på ett av de to dobbeltsporene mellom Lysaker og Sandvika fra april 2013 til november 2014. All togtrafikk mellom Lysaker og Sandvika vil da bli kjørt på dobbeltsporet i den nye Bærumstunnelen. Det øvrige arbeidet skal etter planen være ferdig i 2014.

  • Lillestrøm (Hovedbanen og Kongsvingerbanen): Prosjektene ”Lillestrøm hensetting” og ”Lillestrøm spor 13” på Lillestrøm stasjon omfatter blant annet bygging av ny driftsbanegård og forlenging av spor 13 mot Kongsvingerbanen. Arbeidene skal være ferdig i fjerde kvartal 2014.

  • Frogner stasjon og kryssingsspor (Hovedbanen): Prosjektet er nå utsatt, og Jernbaneverket gjennomfører en ny vurdering av mulige løsningsalternativer. Utsettelsen av prosjektet gir ingen direkte virkning for iverksettelse av ny ruteplan for Østlandet, men det vil isolert sett begrense mulighetene for økt godstransport på strekningen etter innføringen av den nye ruteplanen.

  • Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner til prosjektet Jensrud kryssingsspor i Nittedal kommune på Gjøvikbanen. Utbyggingen vil gi økt framføringskapasitet for godstogene mellom Alnabru og Bergen. Anleggsarbeidene startet i 2009, og prosjektet sluttføres i 2013.
  • Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Nedleggingen har også sammenheng med at det ved en del stasjoner vil være for kostbart – sett i forhold til passasjergrunnlaget - å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle bestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned.

  • I Akershus gjelder dette Drømtorp og Langli i Ski kommune, på Østfoldbanen, Østre linje og Seterstøa i Nes kommune, på Kongsvingerbanen.

  • Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen. Forventede bompengeinntekter i 2013 er om lag 2,6 milliarder 2013-kroner. Det er lagt til grunn 258 millioner kroner i statlige midler til riksveg og 383 millioner kroner fra Oslo og Akershus. Det er prioritert midler til oppstart av riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund og Lørenbanen (tidligere Lørensvingen/Haslesvingen). I tillegg er det satt av midler til forberedelser til E16 Sandvika – Wøyen. For 2013 er det foreslått om lag 2,25 milliarder kroner til store prosjekter og programområder i jernbanenettet i Oslopakke 3-området.
  • Regjeringen har tatt stilling til enkelte elementer i forslagene for 2013 fra styringsgruppen for Oslopakke 3. Regjeringen slutter seg til forslaget til styringsgruppen om å forlenge Oslopakke 3 med fem år til 2023 for å sikre gjennomføringen av prioriterte tiltak, å øke bompengesatsen for personbil til 30 kroner i bomringen og 15 kroner (2012-kroner) i Bærumssnittet fra 1. februar 2013 og redusere rabatten for passering med elektronisk brikke fra 20 til 10 prosent fra samme tidspunkt.
    

 • Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

  Vedtak 2012

  Endring

  Forslag 2013

  Akershus Teater

  6 500

  215

  6 715

  Akershusmuseet

  22 069

  2 000

  24 069

  Dissimilis kultur- og kompetansesenter

  3 000

  1000

  4 000

  Grunnlovsjubileet - inventarprosjektet ved Eidsvollsbygningen

  7 400

  2 500

  9 900

  Henie Onstad Kunstsenter

  10 123

  1 000

  11 123

  OscarsborgOperaen

  1 431

  500

  1 931

  SUM

  50 523

  7 215

  57 738

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Dissimilis kultur- og kompetansesenter med 1 million kroner til 4 millioner kroner i 2013.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til OscarsborgOperaen med 0,5 millioner kroner, samlet bevilgning i 2013 blir da 1,9 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Akershusmuseet med 2 millioner kroner slik at tilskuddet i 2013 blir 24,1 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til drift og markering av grunnlovsjubileet i 2014.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Henie Onstad kunstsenter med 1 million kroner til vedlikehold av eksisterende driftsbygninger.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til inventarprosjektet ved Eidsvollsbygningen på 9,9 millioner kroner i budsjettet for 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 17,4 millioner kroner til regional utvikling. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Akershus deltar.

 • Regjeringen foreslår en reell økning på 42,9 millioner kroner av budsjettet for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sammenlignet med budsjettet for 2012. Budsjettøkningen innebærer blant annet en styrking av Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT) i Oslo. Deler av styrkingen går også til NSMs virksomhet i Bærum.

 • Som et ledd i regjeringens satsing på utbedring og vedlikehold av nasjonale festningsverk videreføres prosjektet for sikring av Oscarsborg festning i 2013.

   
 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Akershus med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Avgrunnsdalen skytefelt er lagt ned, og skal miljøsaneres og selges. Miljøsanering er planlagt startet i 2013.
 •  

   

  Anslag på vekst i frie inntekter

  Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

  Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

  Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

  Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

   

   

  Kommunene i Akershus 

  Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

  Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent.

  I Akershus har 16 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Ås kommune med 8,0 prosent, mens Hurdal kommune har lavest vekst med 4,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Akershus i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Akershus hadde 6 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Akershus hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 44 149 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

   

   

  Akershus fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

  Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,2 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,7 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


  Finansielle indikatorer

  Akershus fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 3,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 306 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

  Kommune

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  2011

  Netto

  lånegjeld

  2011

  (kr. per innb.)

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2011

  (i % av landsgj.)

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2013

  (1 000 kr)

  Vekst fra RNB

  Vekst fra anslag

  2012 til 2013

  på regnskap 2012-2013

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  %

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  %

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  0211 Vestby

  5,5

  53 377

  97

  684 657

  41 300

  6,4

  34 876

  5,4

  0213 Ski

  4,3

  49 401

  98

  1 321 709

  62 300

  4,9

  49 632

  3,9

  0214 Ås

  0,9

  55 982

  98

  779 923

  58 089

  8,0

  50 791

  7,0

  0215 Frogn

  2,4

  43 495

  101

  695 218

  32 504

  4,9

  25 531

  3,8

  0216 Nesodden

  6,1

  41 981

  98

  791 955

  43 611

  5,8

  35 940

  4,8

  0217 Oppegård

  5,6

  34 880

  102

  1 223 550

  69 096

  6,0

  56 884

  4,9

  0219 Bærum

  5,3

  45 609

  110

  6 077 591

  319 429

  5,5

  258 216

  4,4

  0220 Asker

  2,6

  54 042

  108

  2 897 306

  166 937

  6,1

  137 438

  5,0

  0221 Aurskog-Høland

  -0,2

  34 300

  95

  675 509

  37 327

  5,8

  31 238

  4,8

  0226 Sørum

  -3,7

  -1 155

  98

  739 485

  33 178

  4,7

  26 419

  3,7

  0227 Fet

  3,3

  60 462

  98

  472 498

  23 190

  5,2

  18 544

  4,1

  0228 Rælingen

  3,2

  50 406

  98

  696 610

  35 855

  5,4

  28 896

  4,3

  0229 Enebakk

  4,6

  36 189

  96

  477 335

  25 205

  5,6

  20 847

  4,6

  0230 Lørenskog

  3,4

  78 146

  100

  1 497 708

  74 639

  5,2

  59 482

  4,1

  0231 Skedsmo

  4,9

  29 968

  98

  2 237 004

  130 694

  6,2

  108 978

  5,1

  0233 Nittedal

  5,4

  4 875

  98

  993 702

  44 592

  4,7

  35 129

  3,7

  0234 Gjerdrum

  -0,9

  54 103

  99

  296 663

  16 485

  5,9

  13 775

  4,9

  0235 Ullensaker

  1,3

  63 745

  99

  1 415 240

  75 493

  5,6

  62 264

  4,6

  0236 Nes

  5,0

  29 397

  96

  870 996

  41 623

  5,0

  33 647

  4,0

  0237 Eidsvoll

  -0,8

  29 471

  95

  974 325

  50 249

  5,4

  41 393

  4,4

  0238 Nannestad

  3,2

  55 892

  95

  517 437

  27 094

  5,5

  22 423

  4,5

  0239 Hurdal

  6,3

  25 496

  100

  138 826

  5 387

  4,0

  4 304

  3,2

  Fordeles gjennom året

       

  8 000

         

  Akershus

  3,6

  44 149

  102

  26 483 247

  1 414 978

  5,6

  1157 348

  4,6

  Akershus fylkeskommune

  3,8

  306

  90

  4 999 081

  207 822

  4,3

  155 032

  3,2

  Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
  Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
  Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
  Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
  Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
  Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
  Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
  Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen