Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Aust-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 14,1 millioner kroner til Universitetet i Agder for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 160 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 967,9 millioner kroner til universitetet.

 • Innenfor midlene til trafikksikkerhetstiltak er det prioritert midler til sluttfinansiering av byggingen av midtrekkverk på strekningene Temse – Bie – Frivold og Telemark grense – Østerholtheia.

 • Det er satt av statlige midler, bompenger og forskuddsmidler til prosjektet Krokå – Langeid på riksveg 9 i Setesdal. I tillegg er det ført opp midler til ombygging av kryss på riksveg 9 ved Dåsnes i Aust-Agder.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Aust-Agder kulturhistoriske senter

8 422

278

8 700

Bomuldsfabriken Kunsthall

2 260

1 000

3 260

Designtreff 100% Risør

230

8

238

Grimstad bys museer

1 372

45

1 417

Kortfilmfestivalen i Grimstad

   

1 200

Næs Jernverksmuseum

2 123

270

2 393

Setesdalsmuseet

5 093

168

5 261

Sørnorsk filmsenter

4 517

-17

4 500

SUM

24 017

1 752

26 969

Aust-Agder kulturhistoriske senter (investeringstilskudd)

20 000

 

20 000

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Bomuldsfabriken Kunsthall med 1 million kroner til 3,3 millioner kroner i 2013.
 •  
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,3 millioner kroner til Næs Jernverksmuseum som skal gå til markering av grunnlovsjubileet.
 •  
 • Det foreslås et investeringstilskudd på 20 millioner kroner til Aust-Agder kulturhistoriske senter.
 •  
 • Regjeringen foreslår at knutepunktfestivalen Kortfilmfestivalen i Grimstad kommer inn igjen på statsbudsjettet fra 2013. Det foreslås en bevilgning på 1,2 millioner kroner til festivalen.
 •  
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 33 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Aust-Agder deltar.
 •  
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Aust-Agder

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,8 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent.

I Aust-Agder har 9 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Froland kommune med 8,5 prosent, mens Bygland kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.


Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Aust-Agder i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Aust-Agder hadde 7 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Aust Agder hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Aust-Agder hadde i gjennomsnitt 38 180 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Aust-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er likt med landsgjennomsnittet. Aust Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Aust-Agder fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 9,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 547 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0901 Risør

2,1

58 083

96

340 464

16 709

5,2

13 890

4,3

0904 Grimstad

3,0

36 969

96

963 900

54 574

6,0

45 685

5,0

0906 Arendal

-0,5

14 354

95

1 914 969

107 177

5,9

89 575

4,9

0911 Gjerstad

2,1

100 738

103

141 674

4 627

3,4

3 619

2,6

0912 Vegårshei

1,0

57 624

104

116 854

7 239

6,6

6 448

5,8

0914 Tvedestrand

-0,8

33 152

95

294 952

16 826

6,0

14 360

5,1

0919 Froland

-0,2

61 463

95

258 678

20 194

8,5

18 046

7,5

0926 Lillesand

-1,2

79 738

96

456 395

25 644

6,0

21 517

4,9

0928 Birkenes

-0,9

71 167

95

243 804

18 466

8,2

16 500

7,3

0929 Åmli

2,6

62 728

104

119 605

5 148

4,5

4 407

3,8

0935 Iveland

4,0

5 203

106

81 144

2 081

2,6

1 554

2,0

0937 Evje og Hornnes

5,3

34 529

96

177 918

8 296

4,9

6 867

4,0

0938 Bygland

6,0

57 229

105

81 920

2 034

2,5

1 536

1,9

0940 Valle

1,1

73 908

106

81 080

2 127

2,7

1 606

2,0

0941 Bykle

5,4

33 090

125

74 224

3 730

5,3

3 273

4,6

Fordeles gjennom året

     

3 600

       

Aust-Agder

0,9

38 180

97

5 351 179

294 371

5,8

248 384

4,9

Aust-Agder fylkeskommune

9,1

5 547

94

1 226 247

55 685

4,8

45 444

3,8

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen