Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Buskerud

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 8,9 millioner kroner til Høgskolen i Buskerud for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 110 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 878 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 500 000 kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 324 millioner kroner til høyskolen.

 • 490 millioner kroner er avsatt til prosjektet riksveg 7 Sokna i Ringerike kommune – Ørgenvika i Krødsherad kommune. Prosjektet omfatter bygging av 17 kilometer ny veg, og vil føre til at riksveg 7 blir forkortet med om lag 20 kilometer. Hele den nye vegen skal bygges med forsterket midtmarkering. Om lag 6 kilometer bygges med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i sommeren 2014. Av de foreslåtte midlene forutsettes 355 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • 59 millioner kroner er foreslått til sluttoppgjør for prosjektet riksveg 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene, som ble åpnet for trafikk i november 2011.

 • På riksveg 7 er det også lagt opp å videreføre arbeidet med å få på plass forsterket midtmarkering på strekningene Flå - Kjerringvik og Veme - kryss med fylkesveg 76.

 • I budsjettforslaget er det prioritert midler til å sluttføre byggingen av midtrekkverk på E134-strekningen Skjøl – Damåsen.

 • Det er foreløpig lagt til grunn statlige midler og bompenger til forberedende arbeider på prosjektet Damåsen – Saggrenda. Bompengene er avhengig av tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 72 millioner kroner til arbeid med utbedring av Nestunnelen på E16 etter nedfall av betong fra tunnelhvelvet i mars 2011. Tunnelen er stengt i forbindelse med anleggsarbeidet, og prosjektet omfatter derfor også etablering av en omkjøringsveg som ble åpnet for trafikk i oktober 2011. Prosjektet ventes nå åpnet for trafikk høsten 2013, mot tidligere forutsatt i løpet av 2012.

 • I budsjettforslages er det prioritert midler til å starte byggingen av midtrekkverk på strekningen Vik – Ringerike grense på E16. Det er også satt av midler til å videreføre utbyggingen av midtrekkverk på strekningen Sollihøgda – Skaret på E16.

 • Innenfor foreslåtte midler til trafikksikkerhetstiltak er det lagt opp til å starte utbyggingen av gang- og sykkelveg på riksveg 35 på strekningen Bjørndalssvingen i Åmot S i Modum kommune.

 • Regjeringen har satt av 673,1 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mindre bruk av bil i byområder. Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene. Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til Buskerudbyen forutsatt at de gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene.

 • I forbindelse med innføringen av ny grunnrutemodell for tografikken i Østlandsområdet er det behov for å øke sporkapasiteten for hensetting av tog i Drammen. Tiltakene omfatter nye og justerte spor med tilhørende serviceramper og andre jernbanetekniske anlegg. Arbeidet med detalj- og reguleringsplan har avdekt at prosjektet får et vesentlig større omfang enn tidligere lagt til grunn. Kostnadsrammen er nå på 230 millioner kroner. Byggearbeidene tok til våren 2012 og skal etter planen være ferdig våren 2013.

 • Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Nedleggingen har også sammenheng med at det ved en del stasjoner vil være for kostbart, sett i forhold til passasjergrunnlaget, å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle bestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned.

 • I Buskerud gjelder dette Åsåker og Hallenskog i Røyken kommune, på Spikkestadbanen og Skollenborg i Kongsberg kommune, på Sørlandsbanen.

 • I forbindelse med innføring av grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet må Steinberg i Nedre Eiker kommune bygges om dersom toget fortsatt skal stoppe her. Dette innebærer at stasjonen vil være midlertidig ubetjent. På bakgrunn av stasjonens trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, tas det i løpet av 2014 sikte på gjenåpning når nødvendige tiltak er gjennomført. En gjenåpning av stasjonen må forutsette enighet med lokale myndigheter om en styrking av trafikkgrunnlaget ved fortetting og utbygging i gang- og sykkelavstand fra stasjonen.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Blaafarveværket

7 817

258

8 075

Brageteatret

10 964

362

11 326

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

6 824

225

7 049

Eiker og Lågendalen museum

4 781

558

5 339

Hallingdal Museum

3 227

506

3 733

Hringariki

1 390

556

1 946

Kunstnerdalen Kulturmuseum

2 425

480

2 905

Portåsen

 

300

300

Norsk Bergverksmuseum

14 156

867

15 023

Vestfossen Kunstlaboratorium

2 147

300

2 447

SUM

53 731

4 112

58 143

Norsk Bergverksmuseum

5 500

 

7 000

 • Bevilgningen til Norsk Bergverksmuseum, Eiker og Lågendalen museum, Kunstnerdalen Kulturmuseum, Hringariki og Hallingdal museum foreslås styrket med til sammen 2 millioner kroner for å legge til rette for pågående konsolideringsprosesser.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Vestfossen Kunstlaboratorium med 0,3 millioner kroner til 2,4 millioner kroner i 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,3 millioner kroner for å ta vare på Portåsen, Herman Wildenveys barndomshjem i Mjøndalen i Nedre Eiker kommune. Utbetaling av midlene forutsetter at Stiftelsen Portåsen deltar i den pågående konsolideringsprosessen i Buskerud og inngår i den nye museumsenheten fra 2014.

 • Regjeringen foreslår å bevilge et investeringstilskudd på 7 millioner kroner til prosjektering av nytt bygg for Norsk Bergverksmuseum.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 34,5 millioner kroner til regional utvikling.Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Buskerud deltar. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 15 millioner kroner av forsvarsbudsjettet på godkjente prosjekter i Buskerud i 2013.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Buskerud med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 ift. 2006.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Buskerud vil omfattes av ordningen i 2013.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent.

For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Buskerud

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent.

I Buskerud har 10 av 21 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hemsedal kommune med 12,8 prosent, mens Flå kommune har lavest vekst med 2,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Buskerud i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Buskerud hadde 10 av 21 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Buskerud hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt 27 040 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

 

Buskerud fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,9 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 1,0 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.

Finansielle indikatorer

Buskerud fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 6,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 348 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0602 Drammen

-0,2

17 112

98

2 957 642

169 488

6,1

141 782

5,0

0604 Kongsberg

1,5

34 539

104

1 199 356

51 226

4,5

39 729

3,4

0605 Ringerike

1,4

25 537

96

1 304 246

59 888

4,8

47 894

3,8

0612 Hole

0,5

52 843

109

324 632

18 845

6,2

15 532

5,0

0615 Flå

3,9

39 136

114

68 032

1 764

2,7

1 332

2,0

0616 Nes

3,7

24 271

96

173 671

8 823

5,4

7 406

4,5

0617 Gol

0,3

32 792

97

233 550

10 003

4,5

8 128

3,6

0618 Hemsedal

-2,3

45 367

99

125 552

14 251

12,8

13 289

11,8

0619 Ål

3,6

22 313

97

246 938

8 220

3,4

6 298

2,6

0620 Hol

4,9

41 714

104

227 428

10 133

4,7

8 130

3,7

0621 Sigdal

2,7

25 967

102

194 075

9 707

5,3

8 238

4,4

0622 Krødsherad

0,0

10 392

105

116 373

4 838

4,3

3 903

3,5

0623 Modum

1,4

21 591

98

603 539

28 691

5,0

23 313

4,0

0624 Øvre Eiker

3,6

36 594

96

787 888

43 172

5,8

36 013

4,8

0625 Nedre Eiker

2,0

39 120

95

1 040 103

53 004

5,4

43 463

4,4

0626 Lier

0,9

43 669

100

1 138 794

59 997

5,6

49 149

4,5

0627 Røyken

2,4

9 917

97

887 060

42 070

5,0

33 611

3,9

0628 Hurum

-0,7

4 012

96

419 967

17 699

4,4

13 899

3,4

0631 Flesberg

3,0

24 661

100

145 965

10 256

7,6

9 168

6,7

0632 Rollag

5,4

33 892

109

93 819

4 844

5,4

4 294

4,8

0633 Nore og Uvdal

6,1

36 469

100

148 718

6 789

4,8

5 803

4,1

Fordeles gjennom året

     

17 694

       

Buskerud

1,5

27 040

98

12 455 044

631 707

5,3

518 372

4,3

Buskerud fylkeskommune

6,6

4 348

94

2 444 457

93 538

4,0

68 891

2,9

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen