Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Finnmark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår en økning på 568 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Finnmark. Totalt foreslås en bevilgning på 209 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår en økning på 93 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Samisk høgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 72 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen fortsetter oppfølgingen av Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning og bevilger 1,5 millioner kroner til dette formålet. Midlene fordeles på institusjoner med et særskilt ansvar for samiske saker.

 • Til prosjektet E6 Jansnes – Halselv, som er en del av E6 vest for Alta, er det foreslått 27,9 millioner kroner. Prosjektet omfatter en strekning på 3,3 kilometer, med delvis utbedring av eksisterende veg og delvis omlegging av E6 med tunnel fra Talvik til Halselv. Gjennom Talvik sentrum gjennomføres trafikksikkerhetstiltak og bygging av i alt 1,6 kilometer gang- og sykkelveg/fortau. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013.

 • 125 millioner kroner er foreslått til E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft. Prosjektet er en del av E6 vest for Alta og omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 9,3 kilometer lang strekning. Fem bruer, medregnet kryssing av Kåfjorden, tre tunneler, bygging av gang- og sykkelveg og omlegging av lokalvegnettet inngår i prosjektet. Brua over Kåfjorden er 390 meter lang. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 med om lag 6 kilometer. Anleggsarbeidene tok til i mars 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013. Av de foreslåtte midlene i 2012 forutsettes 10 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • 60 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Halselv – Møllnes. Prosjektet er en del av E6 vest for Alta Det omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av dagens veg på en om lag 12,9 kilometer lang strekning. I prosjektet inngår bygging av to tunneler, Kråkenestunnelen med lengde 2440 meter og Storvikatunnelen med lengde 1200 meter. Ny veg betyr at E6 blir innkortet med om lag to kilometer i forhold til dagens veg som går langs fjorden. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til styrings- og kostnadsramme for prosjektet så snart det foreligger nærmere avklaringer. Det legges opp til anleggsstart sommeren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

 • I budsjettforslaget er det prioritert midler til bygging av gang- og sykkelveg langs E6 i Varangerbotn.

 • Til omlegging og utbedring av E105 Elvenes – Hesseng i Sør-Varanger kommune er det foreslått 30 millioner kroner. E105 er eneste vegforbindelse mellom Norge og Russland, og forbindelsen antas å få større betydning etter hvert som samhandelen med Russland øker. Strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 ved Hesseng er om lag 10 kilometer lang.

 • I Elvenes må vegen legges om på grunn av bebyggelse, og det må bygges ny bru over Pasvikelva. På resten av strekningen legges det opp til kurveutbedringer og utvidelse av vegbredden. Det foreligger nå godkjent reguleringsplan for den 2,5 kilometer lange strekningen Rundvannet – Hesseng. Samferdselsdepartementet legger derfor opp til en etappevis utbygging av delstrekningen Elvenes – Hesseng. Det legges opp til anleggsstart på strekningen Rundvannet – Hesseng våren 2013, og prosjektet ventges åpnet for trafikk i 2015.
 • Det er ellers prioritert midler til sluttfinansiering av arbeidene på delstrekningen E105 Storskog – Elvenes.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Internasjonalt samisk filmsenter

2 763

288

3 051

Kainun institutti - Kvensk institutt

4 973

164

5 137

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

4 990

165

5 155

Scene Finnmark

1 500

550

2 050

Varanger Museum

8 122

1 000

9 122

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum

3 174

105

3 279

SUM

22 759

1 984

24 743

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Scene Finnmark med 0,5 millioner kroner – slik at tilskuddet for 2013 blir 2 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Varanger Museum med 1 million kroner slik at tilskuddet for 2013 blir 9,1 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til bygningsvern og drift.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Internasjonalt samisk filmsenter (ISF) med ca. 0,28 millioner kroner. ISF har nasjonal status, i den forstand at målgruppen for senterets virksomhet er samiske filmskapere i hele landet (og Norden).

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 128 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (10 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Finnmark deltar.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 160 millioner kroner av forsvarsbudsjettet til godkjente prosjekter i Finnmark i 2013. Det bygges nye boliger, noe som er viktig for at Forsvaret kan rekruttere og beholde høyt kvalifisert befal i Finnmark. Grensevakten videreutvikles gjennom bygging av to nye stasjoner til grensevakten samt prøveordning med 18 måneders førstegangstjeneste for enkelte kategorier personell. Prosjektet for nye stasjoner til grensevakten ble vedtatt av Stortinget våren 2011. Dette er i tråd med regjeringens dokument “Nye byggesteiner i nord – neste trinn i regjeringens Nordområdestrategi”. Bygging av stasjonen i sør i Svanvik videreføres i 2013, og det forberedes byggestart for stasjonen i nord på Storskog. Forsvarsdepartementet godkjente i 2012 et prosjekt på Høybuktmoen for etablering av ny mannskapsforlegning til erstatning av kaserne Svanvik. Videre er det godkjent et prosjekt for oppgradering av utdannings- og øvingsfasilitetene i Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt og oppgradering av banedekke på Banak flystasjon. Disse prosjektene videreføres i 2013.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Finnmark med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Regjeringen foreslår at utdyping av Berlevåg havn starter opp i 2013. Prosjektet er framskyndet i forhold til Kystverkets handlingsprogram. Samlet kostnadsramme er 23 millioner kroner, forventet kostnad i 2013 er 8 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår at Nordkapp kommune får tilskudd til flytebrygger i Gjesvær, 665 000 kroner, og Nordvågen, 700 000 kroner. Nordkapp kommune får også tilsagn om tilskudd til flytebrygge i Karmøyvær på 700 000 kroner, som kan utbetales i 2014.

 • Regjeringen foreslår at Lebesby kommune får 8 075 000 kroner til kai i Kjøllefjord.

 • Regjeringen foreslår at Tana kommune får 185 000 kroner til bølgedemper i Smalfjord.

 • Regjeringen foreslår at Alta kommune får 280 000 kroner til flytebrygge i Storekorsnes.

 • Regjeringen foreslår at Måsøy kommune får 2 080 000 kroner til flytebrygge i Havøysund.

 • Regjeringen foreslår at Nesseby kommune får 1 840 000 kroner til kai og flytebrygge i Kløvnes havn.

 • Regjeringen foreslår at Vadsø kommune får 3 010 000 kroner til kai og mudring i Vestre Jakobselv.

 • Regjeringen foreslår at Gamvik kommune får 2 620 000 kroner til molo i Mehamn indre havn.

 • Regjeringen foreslår at Båtsfjord kommune får tilsagn om 2 millioner kroner til flytebrygge i Båtsfjord som kan utbetales i 2014.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 1,86 millioner kroner til helårsvirkning av åtte nye sivile årsverk ved grensekontrollstasjonen på Storskog.

 • Grensekommisæren foreslås styrket med 550 000 kroner.

 • Som helårsvirkning av samlokaliseringen for utstedelse av politiattester i Vardø i 2012, foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 4,4 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til nytt sykehus i Finmark.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Finnmark vil omfattes av ordningen i 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 130 millioner kroner til kartlegging, seismikk­undersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet. Dette knytter seg i hovedsak til de norske havområdene ved Jan Mayen og vest for avgrensningslinjen i Barentshavet.

 • Regjeringen vil opprette et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktisk. Hovedsete til senteret skal ligge i ett av de tre nordligste fylkene. Senteret skal bidra til økt innsikt og kunnskap som gjør petroleums­virksomheten bedre rustet til å møte utfordringer i arktiske havområder. Videre er det et mål å bidra til oppbygging av kompetanse- og forskningsmiljøer i Nord-Norge av høy kvalitet som kan bidra til å sikre langsiktig rekruttering til næringen i nord og legge grunnlaget for et godt samarbeid med ledende fagmiljøer andre steder i landet og i utlandet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,319 millioner kroner til drift av Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Målsettingen med senteret er å øke kunnskapen om og forståelsen for samiske rettigheter og urfolksrettigheter.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 millioner kroner til Samisk høgskole. Bevilgningen skal benyttes til drift av Faglig analysegruppe for samisk statistikk, Samiske veivisere og Árbediehtu-prosjektet og Senter for samisk i opplæringen.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Finnmark

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,1 prosent.

I Finnmark har ingen av kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Alta kommune med 4,9 prosent, mens Nesseby kommune har lavest vekst med 2,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Finnmark i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 119 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Finnmark hadde alle kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Finnmark hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Finnmark hadde i gjennomsnitt 60 673 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

 

Finnmark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Finnmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Finnmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er det samme som landsgjennomsnittet. 

Finansielle indikatorer

Finnmark fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 4,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 15 162 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

2002 Vardø

5,5

92 060

130

137 327

4 079

3,1

3 214

2,4

2003 Vadsø

2,5

73 573

112

327 069

11 532

3,7

9 016

2,8

2004 Hammerfest

0,0

46 346

113

523 665

19 217

3,8

14 951

2,9

2011 Kautokeino

-4,2

47 371

122

187 207

6 705

3,7

5 520

3,0

2012 Alta

2,5

52 816

111

1 036 678

48 254

4,9

40 371

4,1

2014 Loppa

9,1

44 490

153

95 440

3 116

3,4

2 674

2,9

2015 Hasvik

9,1

29 739

150

79 726

2 073

2,7

1 666

2,1

2017 Kvalsund

0,0

53 313

141

85 044

3 531

4,3

3 118

3,8

2018 Måsøy

4,1

53 714

146

96 505

2 238

2,4

1 729

1,8

2019 Nordkapp

-1,4

78 124

122

194 713

5 872

3,1

4 550

2,4

2020 Porsanger

-1,9

35 967

114

219 882

7 922

3,7

6 309

3,0

2021 Karasjok

2,0

50 074

124

176 484

5 891

3,5

4 767

2,8

2022 Lebesby

-1,0

64 791

136

114 086

3 957

3,6

3 405

3,1

2023 Gamvik

-2,2

84 545

150

83 088

2 002

2,5

1 590

2,0

2024 Berlevåg

-0,2

14 786

147

82 307

1 872

2,3

1 457

1,8

2025 Tana

2,4

70 785

123

192 916

8 545

4,6

7 362

4,0

2027 Nesseby

6,5

93 668

156

76 204

1 593

2,1

1 227

1,6

2028 Båtsfjord

-0,3

79 123

126

132 125

6 104

4,8

5 251

4,1

2030 Sør-Varanger

4,9

85 156

112

536 960

18 560

3,6

14 422

2,8

Fordeles gjennom året

     

6 000

       

Finnmark

1,9

60 673

119

4 383 427

161 063

3,8

130 599

3,1

Finnmark fylkeskommune

4,6

15 162

130

1 287 000

55 639

4,5

48 855

3,9

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen