Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hedmark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til Høgskolen i Hedmark for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 65 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 481,2 millioner kroner til høyskolen. I tillegg mottar høyskolen en særskilt bevilgning på 300 000 kroner knyttet til desentralisert utdanning i Kongsvinger.

 • 57 millioner kroner er foreslått som sluttoppgjør til prosjektet E6 Dal – Minnesund og Skaberudkrysset. I tillegg er det lagt til grunn 71 millioner kroner i statlig refusjon til bompengeselskapet. Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofeltsveg til firefeltsveg mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal – Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer. Anleggsarbeidene startet i oktober 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i november 2011.

 • 1 590 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 1,2 milliard kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter tredje og siste etappe av utbyggingen av eksisterende tofeltsveg til firefeltsveg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Minnesund – Skaberud er 21 kilometer. Strekningen inngår i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Tre to-løps tunneler, tre planskilte kryss og bygging av sammenhengende lokalveg inngår i vegprosjektet. Anleggsarbeidene startet i mai i år, og E6-delen av prosjektet er ventet åpnet for trafikk høsten 2014.

 • 65 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksveg 3 Åsta bru med tilstøtende veg. Prosjektet omfatter bygging av ny bru over Åsta og ny avkjørselsfri veg forbi Åsta sentrum. I tillegg inngår bygging av gang- og sykkelveg, slik at det blir sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Åsta og Rena. Prosjektet er et prøveprosjekt med midtrekkverk på en veg med 10 meter bredde. Det legges nå opp til anleggsstart i oktober 2012, mot tidligere forutsatt januar 2012. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2014.

 • Det er satt av midler til sluttfinansiering av prosjektet Søndre Bjøra bru – Atna på riksveg 3. Prosjektet ble åpnet for trafikk i 2010.

 • 710 millioner kroner er foreslått til den om lag 16,5 kilometer lange strekningen E6 Kongsvinger – Slomarka (tidligere riksveg 2-strekning). Av dette beløpet forutsettes 430 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Vegen skal bygges som firefelts veg med bredde 16,5 meter og midtrekkverk. Anleggsarbeidene tok til i september i fjor, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2014.

 • 848 millioner kroner er avsatt til prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Jernbanedelen av Fellesprosjektet omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor som skal bygges parallelt og samtidig med 21 kilometer ny firefelts E6 Minnesund - Skaberud. Dette er et fellesprosjekt med Statens vegvesen. Samlet kostnadsramme for fellesprosjektet E6-Dovrebanen er satt til 10,1 milliarder 2011-kroner. Omregnet til 2013-kroner er Jernbaneverkets andel av kostnadsrammen vel 5,1 milliarder kroner og styringsrammen er nær 4,4 milliarder kroner. Utbyggingsarbeidene kom i gang våren og sommeren 2012. Ny E6-strekning skal etter planen tas i bruk i 2014 og jernbaneprosjektet i 2015.

 • Innføringen av ny grunnrutemodell og økt trafikk med NSBs nye tog betyr at flere og lengre togsett føres til Kongsvinger som endestasjon. Det er derfor planlagt en driftsbanegård ved Kongsvinger stasjon. Byggestart skjer høsten 2012, og utbyggingen skal være ferdig i mai 2013. På grunnlag av revidert hovedplan for ny løsning har prosjektet nå en kostnadsramme på 140 millioner kroner.

 • Oppgraderingen av tømmerterminalen på Nordsenga, ved Kongsvinger stasjon, blir ferdig i 2013.

 • Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Nedleggingen har også sammenheng med at det ved en del stasjoner vil være for kostbart, sett i forhold til passasjergrunnlaget, å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle bestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned.

 • I Hedmark gjelder dette Disenå, Sander og Galterud i Sør-Odal kommune, alle på Kongsvingerbanen og Bellingmo i Alvdal kommune på Rørosbanen.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Festspillene i Elverum

2 194

72

2 266

Hedmark fylkesmuseum

52 303

3 726

56 029

Norsk Skogfinsk Museum

2 543

84

2 627

Ringsakeroperaen

3 453

114

3 567

Teater Innlandet (Hedmark teater)

19 864

656

20 520

Teater Innlandet (husleie)

 

900

900

SUM

80 357

5 552

85 909

 • Teater Innlandet flytter i 2013 inn i nye lokaler i Hamar kulturhus. I budsjettforslaget er det lagt inn 0,9 millioner kroner til dekning av økte husleieutgifter.

 • Tilskuddet til Hedmark fylkesmuseum foreslås økt med 3,7 millioner kroner til 56 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til markering av Alf Prøysens 100-årsjubileum og grunnlovsjubileet i 2014.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 79,3 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (2 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Hedmark deltar.

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Hedmark er Hærens tyngdepunkt i Sør-Norge. Regjeringen planlegger å bruke om lag 75 millioner kroner av forsvarsbudsjettet på å videreføre godkjente investeringsprosjekter i eiendom, bygg og anlegg i fylket i 2013.

 • Som et ledd i regjeringens satsning på utbedring og vedlikehold av nasjonale festningsverk videreføres prosjektet for sikring av Kongsvinger festning i 2013.

 • Regjeringens oppfølging av veteraner fortsetter i 2013 meden videreføring av Pilotprosjekt Østerdalen. Prosjektet har som hovedmål å sikre en mest mulig koordinert og kompetent oppfølging av veteraner og deres pårørende. Prosjektet involverer både Elverum og Åmot kommuner i tillegg til fylkesmannen og staten. Prosjektet har en varighet på tre år. Forsvarets veteransenter på Bæreia utenfor Kongsvinger vil også i 2013 videreføres med uforminsket styrke. Senteret benyttes av veteraner og deres familier som et velferds- og rekreasjonssenter, og det er videre lagt til rette for gjennomføring av aktiviteter relatert til periodene før, under og etter operasjoner i utlandet. I 2013 vil prosjektet for oppgradering av Bæreia videreføres.

 • Etablering av Regionfelt Østlandet er i sluttfasen og ingen nye byggeprosjekter er planlagt igangsatt i 2013. Nødvendige prosesser for å ivareta sluttføringen av grunnervervet vil bli videreført i 2013.

 • Byggeprosjektet for å renovere kasernen på Kongsvinger festning planlegges ferdigstilt i 2013. Med mulighet for overnatting kan det gjennomføres flere ulike arrangementer på festningen.

 • For å bedre bokvaliteten for Forsvarets mannskaper på Terningmoen, skal eksisterende mannskapsforlegninger oppgraderes og et kontorbygg gjøres om til forlegninger. Kjøleanlegget i undervisningsbygget i Rena leir skal utbedres.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Hedmark med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Regjeringen vil styrke politiet. Siden 2010 har opptaket til Politihøgskolen vært på 720 studenter. Dette høye opptaket videreføres også i 2013. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bevilgningen til Politihøgskolen foreslås økt med 13 millioner kroner til å videreføre et opptak på 720 studenter også i 2013.

 • Vergemålsreformen skal styrke rettssikkerheten for personer som ikke kan ivareta egne interesser. I forbindelse med ikrafttredelsen av ny vergemålslov 1. juli 2013 skal det etableres en sentral vergemålsmyndighet på Hamar.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Hedmark vil omfattes av ordningen i 2013.

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Hamar. Det foreslås bevilget om lag 900 millioner kroner under NVEs forvaltningsområder i 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) museumsordning. Norsk Skogmuseum på Elverum er en av hovedsamarbeidspartnerne under NVEs museumsordning. Formålet med ordningen er blant annet å ivareta, systematisere og formidle historie knyttet til norsk energi- og vannressursforvaltning, samt å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tekniske og industrielle kulturminner med 18 millioner kroner. Midlene er øremerket Odda, Atlungstad Brenneri og Haldenkanalen.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.  

 

Kommunene i Hedmark


Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent.

I Hedmark har 6 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Rendalen kommune med 6,1 prosent, mens Os kommune har lavest vekst med 3,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Hedmark i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hedmark hadde 11 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd. 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Hedmark hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt 40 500 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger. 

 

Hedmark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Hedmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Hedmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent. 

Finansielle indikatorer

Hedmark fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 3,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 2 975 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0402 Kongsvinger

1,4

40 338

95

803 715

40 114

5,3

32 953

4,3

0403 Hamar

0,9

37 001

96

1 308 434

64 084

5,1

52 135

4,1

0412 Ringsaker

4,2

21 479

95

1 493 067

79 411

5,6

65 870

4,6

0415 Løten

5,4

34 630

97

339 302

18 997

5,9

15 954

4,9

0417 Stange

3,3

35 715

96

867 819

34 992

4,2

27 164

3,2

0418 Nord-Odal

1,1

53 496

98

261 311

7 820

3,1

5 731

2,2

0419 Sør-Odal

1,8

60 205

96

364 770

14 000

4,0

10 793

3,0

0420 Eidskog

7,0

57 887

99

331 188

15 589

4,9

13 036

4,1

0423 Grue

1,3

57 142

101

272 174

9 481

3,6

7 444

2,8

0425 Åsnes

1,7

40 002

103

399 660

15 834

4,1

12 739

3,3

0426 Våler

3,6

58 700

101

206 380

7 111

3,6

5 549

2,8

0427 Elverum

0,7

40 162

95

924 612

40 956

4,6

32 717

3,7

0428 Trysil

3,0

60 680

99

356 503

12 179

3,5

9 422

2,7

0429 Åmot

0,1

56 237

102

241 579

7 731

3,3

5 963

2,5

0430 Stor-Elvdal

1,7

55 835

102

149 120

4 559

3,2

3 466

2,4

0432 Rendalen

6,6

43 669

103

121 984

7 046

6,1

6 249

5,4

0434 Engerdal

-1,8

31 878

106

90 991

3 083

3,5

2 520

2,8

0436 Tolga

2,2

42 228

102

101 469

4 614

4,8

3 934

4,0

0437 Tynset

3,2

54 075

98

300 515

11 824

4,1

9 550

3,3

0438 Alvdal

1,6

34 339

101

136 386

7 559

5,9

6 569

5,1

0439 Folldal

-0,3

56 080

103

96 260

3 764

4,1

3 098

3,3

0441 Os

4,9

74 367

104

120 626

3 532

3,0

2 703

2,3

Fordeles gjennom året

  

  

  

10 740

Hedmark

2,4

40 500

97

9 298 604

412 073

4,6

333 356

3,7

Hedmark fylkeskommune

3,8

2 975

96

2 198 325

102 520

4,9

84 960

4,0

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen