Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hordaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 14,1 millioner kroner til Universitetet i Bergen for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 140 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås en bevilgning på 2,6 milliarder kroner til universitetet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til det nye odontologibygget ved Universitetet i Bergen. Bygget ble tatt i bruk ved semesterstart høsten 2012. Avsluttende arbeider vil pågå i 2013.

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 14,6 millioner kroner til drift av Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som administreres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) ved Universitetet i Bergen.

 • Regjeringen foreslår å øke tildelingen til Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret i Bergen med 5 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett. Forslaget er del av en foreslått satsing på klimaforskning. Tildelingen vil bidra til å styrke rammene for senteret som er en del av et internasjonalt ledende klimaforskningsmiljø ved Universitetet i Bergen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,7 millioner kroner til Norges handelshøgskole for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 45 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås en bevilgning på 373,6 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 22,3 millioner kroner til Høgskolen i Bergen for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 255 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 3,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås også en bevilgning på 87,8 millioner kroner til inventar og utstyr i forbindelse med nytt bygg for høyskolen. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 856,3 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 520 millioner kroner til Høgskolen i Bergens nye bygg på Kronstad. Den nye høgskolen skal tas i bruk til semesterstart 2014.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner til Høgskolen Stord/Haugesund for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 13 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 609 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 500 000 kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 275,4 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 105,5 millioner kroner til Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 millioner kroner til videreføring og drift av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som administreres av Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Det omfatter en økning av FoU-program for kunstnerisk utviklingsarbeid fra 6 til 8,6 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd på 14,1 millioner kroner til Bergen arkitekthøgskole.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 548 000 kroner for å videreføre studieplasser opprettet i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 ved Betanien diakonale høgskole. Det gir en økning på 5 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås en bevilgning på 25,4 millioner kroner til drift av høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 548 000 kroner for å videreføre studieplasser opprettet i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 ved Haraldsplass diakonale høgskole. Det gir en økning på 5 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås et tilskudd på 27,7 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår en økning på 1 million kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen. Totalt foreslås et tilskudd på 103,9 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 6,4 millioner kroner til totalt 239 millioner kroner. Deler av økningen er knyttet til etablering av egne soningsenheter for barn og unge i Bergen og Oslo.

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,1 millioner kroner til Raftostiftelsen. Tilskuddet skal bidra til at Raftostiftelsen kan tilby et godt undervisningstilbud om menneskerettighetene for elever, studenter, lærere og andre grupper.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til utbedringer av taket på Håkonshallen i Bergen. Taket har løse partier og er delvis punktert.

 • 280 millioner kroner er foreslått bevilget til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter 1,7 kilometer veg ved Vågsbotn, der 1,2 kilometer skal legges i en ny trasé, medregnet 0,6 kilometer i tunnel. På resten av strekningen følges i hovedsak eksisterende veg. Det er planlagt to kryss på strekningen. Det er nå godkjent tunnel med to løp, mot tidligere ett løp. Firefeltsveg blir dessuten videreført på en om lag 700 meter lang strekning nordover fra tunnelen. For å bedre trafikkavviklingen for kryssende trafikk fra E16 er prosjektet også utvidet med ei ny bru med direkteføring av E39 over rundkjøringen ved Vågsbotn. Anleggsarbeidene startet i februar i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2014.

 • I budsjettforslaget er det prioritert statlige midler og bompenger til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart på prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal. Bompengene er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefaling fra ekstern kvalitetssikrer. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • Det er prioritert midler til bygging av gang- og sykkelveg på E39-strekningen Minde allé – Kronstad.

 • Det er satt av midler til restfinansiering av utbedringstiltak i Glasskar- og Eidsvågtunnelene på E39.

 • Innenfor midler til trafikksikkerhetstiltak er det foreslått å starte byggingen av midtrekkverk på E39-strekningen Tuft – Flatøy.

 • 310 millioner kroner er satt av til Hardangerbrua, i Ulvik og Ullensvang kommuner. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 145 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet blir finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler. Brua blir bygd som tofelts hengebru med gang- og sykkelveg. Brua får et hovedspenn på 1310 meter og en samlet lengde på 1380 meter. Prosjektet omfatter også 2,4 kilometer tunnel, 0,8 kilometer veg i dagen og 0,9 kilometer gang- og sykkelveg fram til brua. De første anleggsarbeidene tok til i februar 2007, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i juni 2013.

 • 420 millioner kroner er satt av til restarbeider på prosjektet Vossapakken. Av dette beløpet vil 247 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Disse delprosjektene inngår i Vossapakken:

  - Riksveg 13 Øvre Granvin – Voss grense i kommunene Granvin og Voss. Prosjektet omfatter om lag 5,2 kilometer ny veg (medregnet 4,1 kilometer tunnel) og ble åpnet for trafikk i desember i fjor.

  - Riksveg 13 Mønshaug – Palmafoss i Voss kommune, med bygging av 3,5 kilometer ny veg. Prosjektet ble åpnet for trafikk i desember i fjor.

  - Omlegging av E16 forbi Voss sentrum, med bygging av 3,4 kilometer ny veg nord for sentrum, medregnet en om lag 2,4 kilometer lang tunnel. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2013.

  I Vossapakken er det i tillegg lagt til grunn midler til ombygging av kryss på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune.

 • Innenfor den statlige rammen for E16 Sandvika – Bergen er det satt av midler til å videreføre arbeidene med ombygging av kryss og undergang E16 ved Skulstadmo. I tillegg prioriteres midler til å starte byggingen av midtrekkverk på E16 på strekningen Gaupås – Vågsbotn.

 • 11,8 millioner kroner er foreslått bevilget til restfinansiering av rassikringstiltak på E16 ved Stalheim og Hettatunnelen.

 • I budsjettforslaget er det satt av midler til utbedring av Svandalsflonatunnelene og Austmannalitunnelene på E134.

 • Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til Stordalstunnelen på E134 i Hordaland. Bompengene er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • For 2013 er det lagt til grunn forskudd fra Hordaland fylkeskommune til å videreføre byggingen av kollektivfelt mellom Breiviksskiftet og Drotningsvik i Bergen.

 • 12 millioner kroner er foreslått til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord Lufthamn.

 • 50 millioner kroner er satt av til mulig oppstart av Ulriken tunnel (Fløen – Arna) og videre planlegging og oppstart av anskaffelser av signalanlegg på Bergen stasjon –Fløen i 2013.

 • Prosjektet dobbeltspor Bergen stasjon – Fløen ble midlertidig stanset i 2010 på grunn av Jernbaneverkets manglende kapasitet innenfor signalfaget. Prosjektet blir nå sett i sammenheng med planleggingen av prosjektet Ulriken jernbanetunnel, det vil si en ny tunnel, parallelt med dagens tunnel og med en lengde på nær 9 kilometer. Jernbaneverket legger opp til felles anskaffelse av signal- og sikringsanlegg for de to prosjektene. Detaljplanlegging og grunnerverv for Ulriken tunnel er gjennomført i år. Prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på om lag 3,25 milliarder kroner og en styringsramme på nær 3 milliarder kroner. En kvalitetssikring ventes ferdig høsten 2012. Det er planlagt for mulig byggestart i 2013 med sikte på at utbyggingen skal være ferdig i 2018. Dersom kvalitetssikringen gir grunnlag for det, vil Samferdselsdepartementet legge fram forslag til kostnads- og styringsramme for Stortinget.

 • 91 millioner kroner er avsatt til arbeid med å ruste opp Voss stasjon til et mer effektivt kollektivknutepunkt med økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet. Arbeidene, som også omfatter signal- og sikringsanlegg, vil være ferdig i 2013.

 • Ved en del stasjoner vil det være for kostbart – sett i forhold til passasjergrunnlaget - å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle bestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned.

 • I Hordaland gjelder dette Takvam i Bergen kommune, Bogegrend i Vaksdal kommune og Jørnevik, Volli og Eggjareid i Voss kommune – alle på Vossebanen.

 • Regjeringen har satt av 673,1 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mindre bruk av bil i byområder. Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene. Regjeringen foreslår å bevilge 168 millioner kroner til Bergen/Hordaland forutsatt at Hordaland gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Baroniet Rosendal

1 239

41

1 280

Bergen Filharmoniske Orkester

109 844

6 000

115 844

Bergen Kunsthall

8 206

271

8 477

Bergen Nasjonale Opera

16 065

3 030

19 095

Bergens Sjøfartsmuseum

2 291

76

2 367

BIT Teatergarasjen

4 933

163

5 096

Bymuseet i Bergen

14 659

484

15 143

Carte Blanche AS

21 600

1 400

23 000

Den Nationale Scene A/S

102 706

3 389

106 095

Festspillene i Bergen

18 682

615

19 297

Fuzz (filmfond)

2 500

 

2 500

Hardanger og Voss museum

8 786

290

9 076

Hordaland Teater

10 515

347

10 862

Kunstmuseene i Bergen

18 331

605

18 936

Museum Vest

6 592

218

6 810

Museumssenteret i Hordaland

10 284

339

10 623

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

3 231

107

3 338

Ole Bull Akademiet

3 400

112

3 512

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

5 194

171

5 365

Sunnhordland Museum

2 741

90

2 831

USF Verftet

2 320

77

2 397

Vestnorsk filmsenter

8 267

-67

8 200

SUM

382 386

17 758

400 144

Bergen Kunsthall (investeringstilskudd)

2 000

 

4 000

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Bergen Filharmoniske Orkester med 6 millioner kroner til 115,8 millioner kroner i 2013.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Bergen Nasjonale Opera med 3 millioner kroner, herav 0,7 millioner kroner knyttet til grunnlovsjubileet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Carte Blanche med 1,4 millioner kroner, bl.a. til turnevirksomhet, slik at tilskuddet i 2013 blir 23 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 4 millioner kroner til Bergen Kunsthall.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 72,1 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. En skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (3 millioner kroner) er inkludert.

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 35 millioner kroner av forsvarsbudsjettet på godkjente prosjekter i Hordaland i 2013. Det gjennomføres et prosjekt for å utbedre ubåtverkstedet i Vågedalen, slik at gjeldende forskriftskrav ivaretas. Regjeringen viderefører satsingen på ENØK i bygningsmassen. I prosjektene bygges eksisterende varmesentraler basert på fossilt brensel om til varmesentraler som benytter mer miljøvennlige og kostnadseffektive energibærere. Parallelt med oppgradering av ubåtverkstedet, gjennomføres et ENØK-tiltak. Begge prosjektene planlegges ferdigstilt i 2013.

 • Bardufoss vil være hovedbase for Forsvarets helikopterressurser, herunder de nye maritime helikoptrene. Et underlagt detasjement vil bli lokalisert ved Haakonsvern orlogsstasjon for å sikre daglig koordinering av støtten til fregattvåpenet.

 • Sjøheimevernet viderefører utdannings- og kompetansesenteret ved Haakonsvern, mens ledelsen av Sjøheimevernet overføres til maksimalt fire heimevernsdistrikter innen utgangen av 2013.

 • Forsvarets musikkorps Vestlandet skifter fra 1. januar 2013 navn til Sjøforsvarets musikkorps. Korpset vil fortsatt være lokalisert på Bergenhus festning i Bergen.

 • Som et ledd i regjeringens satsing på utbedring og vedlikehold av de nasjonale festningsverkene gjennomføres det større vedlikeholdstiltak på Bergenhus festning i 2013.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Hordaland med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Tittelsnes skytefelt er lagt ned, og skal miljøsaneres i 2013.

 • Utbedring av Salthella/Austevoll fiskerihamn starter opp i 2013. Prosjektet er framskyndet i forhold til Kystverkets handlingsprogram, og innebærer både bygging av moloer og utdyping. Samlet kostnadsramme er 148 millioner kroner, planlagt utbetaling i 2013 er 8 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår at det over ordningen med tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling kan gis tilsagn om tilskudd for inntil 6,5 millioner kroner til Bergen i 2013. Det er viktig å forebygge negativ utvikling i problemområder som bærer preg av dårlige levekår og manglende vedlikehold av boliger og uteområder. Hovedsakelig er det et kommunalt ansvar å utvikle gode lokalsamfunn, steder og bomiljøer, men staten kan støtte dette arbeidet ved å bidra med finansiering og kompetanse.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Hordaland vil omfattes av ordningen i 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 3,4 milliarder kroner til videre arbeid med CO2-håndtering. Dette omfatter blant annet planlegging og forberedelse av fullskala fangst, transport og lagringsløsninger for CO2 fra Mongstad, hvor det foreslås bevilget til sammen 1 095 millioner kroner. Videre omfatter det bevilgninger til teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM), hvor det til sammen foreslås bevilget 1 955 millioner kroner i 2013. Regjeringen vil bidra til å utvikle fremtidsrettede og effektive teknologier slik at CO2-håndtering kan realiseres nasjonalt og internasjonalt.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) museumsordning. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (NVIM) i Odda er en av hovedsamarbeidspartnerne under NVEs museumsordning. Formålet med ordningen er blant annet å ivareta, systematisere og formidle historie knyttet til norsk energi- og vannressursforvaltning, samt å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien. Videre gis det tilskudd til vedlikehold av det fredete kraftanlegget Tysso I. Dette kulturminnet forvaltes av NVIM.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tekniske og industrielle kulturminner med 18 millioner kroner. Midlene er øremerket Odda, Atlungstad Brenneri og Haldenkanalen.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Hordaland

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent.

I Hordaland har 11 av 33 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lindås kommune med 6,4 prosent, mens Modalen kommune har lavest vekst med -0,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Hordaland i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 100 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hordaland hadde 17 av 33 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Hordaland hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hordaland hadde i gjennomsnitt 34 152 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Hordaland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,4 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,6 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,6 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Hordaland fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 3,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 10 552 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1201 Bergen

1,4

27 836

101

12 055 652

555 930

4,8

438 005

3,8

1211 Etne

5,3

38 946

100

211 674

9 276

4,6

7 648

3,7

1216 Sveio

3,5

29 424

98

265 281

9 141

3,6

6 997

2,7

1219 Bømlo

1,9

37 435

99

585 857

26 955

4,8

22 157

3,9

1221 Stord

-0,1

6 126

98

842 095

43 142

5,4

35 299

4,4

1222 Fitjar

2,6

38 997

105

165 711

9 290

5,9

7 988

5,1

1223 Tysnes

2,2

40 947

105

160 731

4 577

2,9

3 439

2,2

1224 Kvinnherad

-5,5

67 861

102

679 140

28 519

4,4

23 159

3,5

1227 Jondal

2,6

48 668

110

74 565

3 601

5,1

3 170

4,4

1228 Odda

4,5

57 546

103

365 650

13 744

3,9

10 909

3,1

1231 Ullensvang

1,4

41 670

101

198 653

7 476

3,9

6 076

3,2

1232 Eidfjord

9,8

-22 050

119

65 221

3 252

5,2

2 849

4,6

1233 Ulvik

6,9

10 272

112

75 747

1 874

2,5

1 440

1,9

1234 Granvin

3,5

52 991

110

62 272

1 518

2,5

1 140

1,9

1235 Voss

-1,0

33 649

97

685 791

30 649

4,7

24 912

3,8

1238 Kvam

7,8

63 888

99

443 320

14 105

3,3

10 607

2,5

1241 Fusa

0,7

43 479

99

210 055

8 391

4,2

6 802

3,3

1242 Samnanger

3,1

34 774

102

132 376

4 265

3,3

3 280

2,5

1243 Os

-2,0

43 811

96

814 006

46 740

6,1

39 328

5,1

1244 Austevoll

6,2

40 261

112

284 317

14 796

5,5

12 231

4,5

1245 Sund

-0,1

26 443

96

304 015

17 863

6,2

15 228

5,3

1246 Fjell

-3,1

45 564

97

1 023 905

51 143

5,3

41 522

4,2

1247 Askøy

0,8

52 269

96

1 217 859

64 676

5,6

53 913

4,6

1251 Vaksdal

1,9

41 154

98

230 058

9 741

4,4

8 055

3,6

1252 Modalen

8,6

44 714

135

36 291

-50

-0,1

-189

-0,5

1253 Osterøy

-1,6

29 447

96

363 306

13 063

3,7

9 982

2,8

1256 Meland

-1,3

45 307

98

339 448

16 107

5,0

13 220

4,1

1259 Øygarden

6,7

62 500

94

211 514

7 905

3,9

6 093

3,0

1260 Radøy

0,2

36 241

96

248 492

12 111

5,1

10 085

4,2

1263 Lindås

-4,5

39 320

99

712 709

42 933

6,4

36 606

5,4

1264 Austrheim

3,5

52 839

111

151 039

5 505

3,8

4 216

2,9

1265 Fedje

4,3

33 531

121

49 052

706

1,5

464

1,0

1266 Masfjorden

3,3

38 398

108

105 179

2 803

2,7

2 122

2,1

Fordeles gjennom året

     

25 000

       

Hordaland

1,0

34 152

100

23 395 976

1 087 947

4,9

874 954

3,9

Hordaland fylkeskommune

3,5

10 552

102

5 375 832

275 612

5,4

229 785

4,5

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen