Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Møre og Romsdal

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 million kroner til Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole for logistikk, for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås en bevilgning på 174,6 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,7 millioner kroner til Høgskulen i Volda for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009 og 2011. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 806 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 281,5 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,8 millioner kroner til Høgskolen i Ålesund for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 40 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 500 000 kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 213 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 6,4 millioner kroner til totalt 239 millioner kroner. Deler av økningen er knyttet til utvidet soningskapasitet ved Hustad fengsel fra 2012.

 • Til E39 Kvivsvegen er det foreslått 55 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2012. Midlene i 2013 vil gå til restarbeider. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009.

 • 218 millioner kroner er foreslått som statlig bevilgning til E39 Hjartåberga. Prosjektet omfatter rassikring av den åtte kilometer lange strekningen på dagens fylkesveg 651 mellom Årset og Løvikneset i Volda kommune. Ved Hjartåberga bygges det en om lag 3,5 kilometer lang tunnel. I tillegg skal eksisterende veg utbedres med til dels ny linjeføring. Dagens Årsettunnel på 250 meter skal utbedres. I prosjektet inngår også om lag en kilometer nye sideveger, 0,6 kilometer gang- og sykkelveg, rasteplass med døgnhvileplass ved Hjartåelva og tosidig kontrollplass ved Hunnes. Anleggsarbeidene tok til i desember 2010, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013. Etter åpning av prosjektet E39 Kvivsvegen vil E39 bli flyttet til dagens fylkesveg 651 på nordsiden av Austefjorden.

 • For 2013 er det prioritert midler til utbedring av E39 på strekningen Geitvika – Årset og til utbedring av Festøy ferjekai på E39.

 • 17 millioner kroner er foreslått til E39 Knutset – Høgset. Av dette beløpet er 15 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på 4,5 kilometer, medregnet en tunnel på 0,7 kilometer. E39 blir innkortet med 1,4 kilometer. Utbyggingen på strekningen Knutset – Høgset skjer i sammenheng med utbyggingen på E39-strekningen Astad – Knutset, som også er vedtatt bompengefinansiert. Anleggsarbeidene startet i november 2009, og prosjektet ventes åpnet i april 2013.

 • 485 millioner kroner er til sammen foreslått til E 136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 194 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • Prosjektet Tresfjordbrua i Vestnes kommune omfatter bygging av om lag 2,8 kilometer ny veg. Selve brua er på 1,2 kilometer, og bruprosjektet omfatter også en sjø- og landfylling på 0,8 kilometer, der overskuddsmassene fra Vågstrandstunnelen blir nyttet. Bygging av lokalveger, med tilbud for gående og syklende, er ellers en del av prosjektet. Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 på om lag 13 kilometer. Fra Vikebukt til Helland som er kommunesentrum i Vestnes kommune, blir innkortingen om lag 22 kilometer. Prosjektet Vågstrandstunnelen i Rauma kommune omfatter en om lag 3,6 kilometer lang tunnel og om lag 1,2 kilometer ny veg i dagen. Omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

 • 265 millioner kroner er foreslått for å videreføre prosjektet ”Riksveg 70 Oppdølstranda. Prosjektet omfatter en 9 kilometer lang strekning, der 7,6 kilometer skal legges i tunnel. Bygging av om lag 0,5 kilometer gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2014.

 • Det er satt av midler til sluttfinansiering av prosjektet riksveg 70 Brunneset – Øygarden.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Kulturkvartalet

6 401

211

6 612

Molde Internasjonale Jazzfestival

6 048

540

6 588

Molde Internasjonale Jazzfestival - husleietilskudd

510

387

897

Nordmøre Museum

6 836

226

7 062

Nynorsk kultursentrum

14 468

2 397

16 865

Operaen i Kristiansund

13 312

840

14 152

Romsdalsmuseet

5 984

197

6 181

Sunnmøre Museum

12 526

1 413

13 939

Teatret Vårt - husleietilskudd

1 359

971

2 330

Teatret Vårt - Regionteateret i Møre og Romsdal AS

23 082

2 212

25 294

SUM

90 526

9 394

99 920

Romsdalsmuseet (investeringstilskudd)

   

4 000

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Molde International Jazz festival med 0,9 millioner kroner til dekning av økte driftskostnader og økt aktivitet i nytt hus.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Teatret Vårt med 3,2 millioner kroner til dekning av økte driftskostnader og økt aktivitet i nytt hus.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 14,15 millioner kroner til Operaen i Kristiansund, en økning fra 2012 på 0,8 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 13,9 millioner kroner til Sunnmøre museum, en økning fra 2012 på 1,4 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til markering av grunnlovsjubileet i 2014.

 • Regjeringen foreslår å bevilge et investeringstilskudd på 4 millioner kroner til Romsdalsmuseet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 125,2 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (2 millioner kroner).

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, skal sikres hjelp fra et tverrfaglig personale, med omsorg og behandling samlokalisert på ett sted. Så langt er det etablert et tilbud til barn i alle helseregioner, med Statens barnehus i Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Hamar og Oslo. Som helårsvirkning av bevilgningen i 2012 til etablering av Statens barnehus i Ålesund, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med én million kroner i 2013.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Møre og Romsdal med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Regjeringen foreslår at Fræna kommune får 13050000 kroner til kai og flytebrygger i Harøysund.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Møre og Romsdal vil omfattes av ordningen i 2013.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Møre og Romsdal

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Møre og Romsdal anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Møre og Romsdal anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent.

I Møre og Romsdal har 13 av 36 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har kommunene Aukra og Skodje med 7,8 prosent, mens Norddal kommune har lavest vekst med 2,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Møre og Romsdal i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Møre og Romsdal hadde 18 av 36 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Møre og Romsdal hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Møre og Romsdal hadde i gjennomsnitt 42 625 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Møre og Romsdal fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,5 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Møre og Romsdal fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,5 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.

Finansielle indikatorer

Møre og Romsdal fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 2,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 9 613 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1502 Molde

-1,0

7 204

98

1 146 546

48 309

4,4

37 453

3,4

1504 Ålesund

-1,0

7 882

100

1 993 544

88 511

4,6

69 100

3,6

1505 Kristiansund

2,1

44 881

100

1 096 928

46 320

4,4

36 519

3,4

1511 Vanylven

0,9

38 334

102

192 042

7 865

4,3

6 474

3,5

1514 Sande

3,1

56 863

105

148 901

4 511

3,1

3 448

2,4

1515 Herøy

5,0

53 989

104

433 164

19 484

4,7

15 568

3,7

1516 Ulstein

-1,1

19 991

102

381 238

14 778

4,0

11 319

3,1

1517 Hareid

-0,2

58 358

95

234 367

16 478

7,6

14 421

6,6

1519 Volda

2,1

67 748

96

418 490

14 409

3,6

10 840

2,7

1520 Ørsta

0,2

54 240

96

501 110

24 579

5,2

20 324

4,2

1523 Ørskog

-0,7

48 901

101

118 581

7 056

6,3

6 152

5,5

1524 Norddal

-0,3

50 341

104

109 532

2 922

2,7

2 253

2,1

1525 Stranda

-2,2

123 003

101

234 846

8 149

3,6

6 258

2,7

1526 Stordal

4,2

56 060

109

70 363

4 945

7,6

4 525

6,9

1528 Sykkylven

0,2

54 302

95

363 747

13 866

4,0

10 720

3,0

1529 Skodje

-2,5

64 485

99

214 679

15 512

7,8

13 692

6,8

1531 Sula

4,5

46 321

98

404 067

22 732

6,0

19 347

5,0

1532 Giske

-5,8

72 414

97

359 097

21 040

6,2

18 036

5,3

1534 Haram

-7,3

71 130

98

441 137

18 154

4,3

14 397

3,4

1535 Vestnes

-2,2

56 271

95

305 865

13 154

4,5

10 468

3,5

1539 Rauma

0,8

35 934

98

377 890

16 020

4,4

12 969

3,6

1543 Nesset

1,5

69 286

103

167 333

6 759

4,2

5 585

3,5

1545 Midsund

2,5

58 414

106

118 672

4 593

4,0

3 776

3,3

1546 Sandøy

-3,8

60 959

111

85 318

2 719

3,3

2 150

2,6

1547 Aukra

24,5

48 823

97

170 724

12 292

7,8

10 888

6,8

1548 Fræna

-0,5

55 805

96

454 832

18 088

4,1

14 203

3,2

1551 Eide

-4,9

73 529

97

180 837

6 207

3,6

4 798

2,7

1554 Averøy

3,5

64 577

96

267 707

13 353

5,2

11 056

4,3

1557 Gjemnes

-3,4

58 651

106

150 877

4 650

3,2

3 595

2,4

1560 Tingvoll

1,1

80 873

99

175 646

6 140

3,6

4 879

2,9

1563 Sunndal

2,1

53 074

98

355 477

17 929

5,3

15 046

4,4

1566 Surnadal

4,3

48 528

98

303 959

10 148

3,5

7 725

2,6

1567 Rindal

3,2

48 571

100

120 451

3 500

3,0

2 650

2,2

1571 Halsa

4,7

49 386

104

102 498

5 706

5,9

5 033

5,2

1573 Smøla

0,5

60 513

102

126 159

7 015

5,9

6 121

5,1

1576 Aure

4,7

57 340

113

217 087

11 463

5,6

10 026

4,8

Fordeles gjennom året

     

45 601

       

Møre og Romsdal

0,7

42 625

99

12 589 312

560 488

4,7

452 944

3,7

Møre og Romsdal fylkeskommune

2,6

9 613

108

3 264 458

134 783

4,3

111 068

3,5

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen