Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,1 millioner kroner til Høgskolen i Nord-Trøndelag for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011. Det gir en økning på 29 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 713 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 413,4 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 16,5 millioner kroner til Falstadsenteret. Senteret mottok en ekstrabevilgning på 315 000 kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2012, og regjeringen foreslår å videreføre denne økningen i 2013.Tilskuddet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive et opplærings- og dokumentasjonssenter om fangehistorie fra andre verdenskrig, samt fremme kunnskap om demokrati, humanitær folkerett og menneskerettene.

 • 170 millioner kroner er avsatt til E6 Værnes – Kvithamar. Av dette beløpet er 65 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på vel 5 kilometer mellom kryss med av- og påkjøring fra Trondheim lufthavn Værnes og Kvithammar, nord for Stjørdal. Vegen bygges med fire felt og vil på deler av strekningen avvikle både lokal- og fjerntrafikk. Omlegging av lokalvegsystemet og utvidelse av E14 inn mot kryss med E6 inngår i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til i mai 2008, og prosjektet ventes åpnet for trafikk ved årsskiftet 2013/2014.

 • 90 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Harran – Nes bru. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en 2,2 kilometer lang strekning nord for Harran sentrum, medregnet ny bru over Namsen og en 1,2 kilometer lang miljøgate i sentrum. Anleggsarbeidene startet i september i fjor. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013, mot tidligere forutsatt i 2014.

 • Det er satt av midler til å sluttfinansiere utbyggingen av midtrekkverk på E6 ved Svemarka.

 • Gevingåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag ble satt i drift i august 2011. Det er satt av 26 millioner kroner til avsluttende arbeider og sluttoppgjør i 2012.

 • Til sammen 50 millioner er foreslått avsatt til prosjektet Hell – Værnes, medregnet ny bru over Stjørdalselva og prosjektet Værnes holdeplass. Disse to prosjektene henger tett sammen.

 • Prosjektet Hell –Værnes omfatter dobbeltspor fra Hell stasjon og fram til Værnes holdeplass. Utbyggingen vil gi økt hastighet og kapasitet på strekningen og bidrar til mer nytte av den nye Gevingåsen tunnel.

 • Det planlegges ombygging av Værnes holdeplass med heving av plattform, nye heiser, nye innebygde rulletrapper og forbedret atkomst for reisende til og fra flyplassen, i forbindelse med at Avinor bygger om terminalen på Trondheim lufthavn Værnes. Drøftinger pågår mellom Jernbaneverket og Avinor om den konkrete utformingen av Værnes holdeplass og fordelingen av kostnadene til dette.

 • Disse to prosjektene må sees i sammenheng, og det foreslåtte beløpet i 2013 skal nyttes til videre planlegging og prosjektering, med sikte på mulig oppstart. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med forslag til kostnads- og styringsrammer.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Museet Midt IKS (Namdal fylkesmuseum)

9 357

309

9 666

Nord-Trøndelag Teater

10 322

341

10 663

Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival

2 194

72

2 266

Rock City Namsos

3 839

2 000

5 839

Steinvikholm musikkteater

3 551

117

3 668

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

21 460

908

22 368

SUM

50 723

3 747

54 470

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Rock City i Namsos med 2 millioner kroner til 5,8 millioner kroner i 2013 som ledd i regjeringens satsing på kultur og næring.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Stiklestad Nasjonale kultursenter med 0,9 millioner kroner slik at tilskudd 2013 blir 22,4 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til markering av grunnlovsjubileet i 2014.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 107,7 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (5 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Nord-Trøndelag deltar.

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nord-Trøndelag med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Regjeringen foreslår et prosjekt for etablering av ny kai i Namdalseid med en kostnadsramme på 134 millioner kroner. Planlagt utbetaling i 2013 er om lag 70 millioner kroner.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Nord-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,5 prosent.

I Nord-Trøndelag har 4 av 23 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Høylandet kommune med 7,4 prosent, mens Leka kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Nord-Trøndelag i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nord-Trøndelag hadde 16 av 24 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet i 2011. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 54 667 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 4,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var -3 213 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1702 Steinkjer

2,0

37 614

96

1 003 221

46 441

4,9

37 753

3,9

1703 Namsos

1,5

57 363

100

635 460

28 874

4,8

23 588

3,9

1711 Meråker

2,3

89 463

100

138 642

5 400

4,1

4 379

3,3

1714 Stjørdal

1,0

56 046

95

1 023 126

39 580

4,0

30 554

3,1

1717 Frosta

1,4

54 518

102

141 118

4 522

3,3

3 458

2,5

1718 Leksvik

-1,0

50 058

101

203 337

10 360

5,4

8 926

4,6

1719 Levanger

1,7

54 521

98

873 758

37 509

4,5

29 773

3,5

1721 Verdal

2,6

63 275

98

687 999

25 999

3,9

20 139

3,0

1723 Mosvik (t.o.m 2011)

-0,5

59 832

117

.

.

.

.

.

1724 Verran

0,6

50 254

107

144 529

4 878

3,5

3 782

2,7

1725 Namdalseid

1,4

61 147

109

108 829

6 536

6,4

5 850

5,7

1729 Inderøy (t.o.m 2011)

2,3

48 824

99

.

.

.

.

.

1736 Snåsa

1,1

59 907

109

129 231

3 334

2,6

2 454

1,9

1738 Lierne

2,2

50 106

113

100 614

4 414

4,6

3 839

4,0

1739 Røyrvik

5,8

96 113

127

43 219

1 807

4,4

1 621

3,9

1740 Namsskogan

3,3

87 513

116

70 879

2 512

3,7

2 173

3,2

1742 Grong

4,0

92 321

110

143 411

4 674

3,4

3 692

2,6

1743 Høylandet

-0,6

36 119

112

93 435

6 457

7,4

5 944

6,8

1744 Overhalla

1,3

50 211

98

194 056

8 376

4,5

6 875

3,7

1748 Fosnes

1,4

42 930

126

51 431

1 301

2,6

1 030

2,0

1749 Flatanger

-0,2

56 141

116

77 059

3 261

4,4

2 797

3,8

1750 Vikna

2,5

62 604

98

225 729

11 329

5,3

9 593

4,4

1751 Nærøy

1,6

56 397

99

272 021

10 963

4,2

8 899

3,4

1755 Leka

1,3

45 551

128

44 726

1 093

2,5

861

2,0

1756 Inderøy (f.o.m 2012)

.

.

.

360 736

10 626

3,0

7 901

2,2

Fordeles gjennom året

     

17 600

       

Nord-Trøndelag

1,7

54 667

99

6 784 165

281 546

4,3

227 180

3,5

Nord-Trøndelag fylkeskommune

4,6

-3 213

109

1 920 175

93 785

5,1

81 646

4,4

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen