Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 4,3 millioner kroner til Universitetet i Nordland for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011. Det gir en økning på 50 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 961 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å sikre stabil og langsiktig drift av Nordområdesenteret. Regjeringen foreslår å øke rammen til Universitetet i Nordland med 5 millioner kroner til Kunnskapssenteret i Mo i Rana. Kunnskapssenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Narvik og Rana kommune. Totalt foreslås en bevilgning på 525,2 millioner kroner til universitetet.

 • Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 1 million kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr ved Høgskolen i Narvik. Totalt foreslås en bevilgning på 177,6 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår en økning på 362 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna. Totalt foreslås en bevilgning på 121,9 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,2 millioner kroner til Narviksenteret. Tilskuddet skal bidra til at Narviksenteret kan fremme arbeidet med fred og menneskerettigheter gjennom dokumentasjon og formidling med basis i krigs- og okkupasjonshistorien til Nord-Norge.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner til bygging av en ny værradar på Helgelandskysten. Radaren skal bygges i Sømna kommune. Radaren vil bygges over to år og har en total kostnad på 25 millioner kroner. Når radaren er i drift vil hele kysten være dekket av værradarnettet. En værradar på Helgelandskysten vil være av stor betydning for å kunne varsle ekstremvær bedre, og vil kunne styrke sikkerhets- og beredskapsarbeidet i området.

 • Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til prosjektet E6 Helgeland nord. Prioriteringen er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, blant annet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • Til riksveg 80 Løding - Vikan er det avsatt 184 millioner kroner. Av foreslåtte midler i 2013 forutsettes 45 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 kilometer ny veg, medregnet ny Tverlandet bru på om lag 700 meter. Prosjektet planlegges som firefeltsveg med midtrekkverk over brua, og som tofeltsveg på begge sider av brua. Om lag 1,9 kilometer gang- og sykkelveg inngår i prosjektet. Dette vil gi sammenhengende gang- og sykkelveg fra Tverlandet til Bodø sentrum. Utbyggingen vil føre til en innkorting av riksveg 80 mellom Fauske og Bodø på om lag to kilometer. Prosjektet vil fjerne et rasutsatt punkt ved Hopshamran og delfinansieres med midler fra budsjettposten Rassikring. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2013.

 • Innenfor den statlige rammen til ”E6 Trondheim – Fauske, med tilknytninger”, er det også lagt opp til å videreføre utbedringen av Umskardstunnelen på E12 i Nordland. Det legges også opp til å fullfinansiere utbedringen av E6 i Dunderlandsdalen.

 • 690 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik. Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer ny tofeltsveg fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges en ny hengebru over Rombaken med gang- og sykkelfelt over til Øyjord. På Øyjord går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra der den knyttes til eksisterende E6/E10. Hengebrua over Rombaken vil få en samlet lengde på 1533 meter, med midtspenn på 1145 meter. Seilingshøyden blir 40 meter. I prosjektet inngår også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik. 1,1 kilometer av denne strekningen skal legges i tunnel. Anleggsarbeidene startes i oktober 2012. Brua ventes åpnet for trafikk høsten 2016, og tunnelen på E10 ventes å være ferdig høsten 2014. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 570 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • 40 millioner kroner er foreslått til E6 Kråkmofjellet. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en l7,5 kilometer lang strekning. Målet for prosjektet er bedre framkommelighet, bedre forutsigbarhet og bedre trafikksikket. Det foreligger nå vedatt reguleringsplan for den nordligste strekningen, om lag fem kilometer. Regjeringen legger derfor til grunn en etappevis utbygging. Prosjektet Kråkmofjellet nord omfatter utbygging av 4,5 kilometer veg i dagen, 500 meter tunnel og to korte bruer. Anleggsarbeidene er ventet å starte våren 2013, og prosjektet er ventet åpnet for trafikk i 2015.

 • Til rassikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy er det foreslått 210 millioner kroner. Prosjektet omfatter flere rasoverbygg på til sammen om lag 0,8 kilometer, brede grøfter og voller. På delstrekningen Akkarvikodden – Hamnøy, gjennom Hamnøyfjellet, skal det bygges en tunnel på vel 1,4 kilometer. Det ligger nå an til kostnadsøkninger i prosjektet. Kostnaden er nå ventet økt med om lag 150 millioner kroner i forhold til tidligere prognose for sluttkostnad og om lag 90 millioner kroner over kostnadsrammen som ble oppgitt i budsjettforslaget for 2012. Prognose for sluttkostnad er nå 757 millioner kroner. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak høyere tilbudspriser enn forventet, i tillegg til økt behov for vann- og frostsikring og økte byggherrekostnader. Anleggsarbeidene startet i september 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk ved årsskiftet 2014-2015.

 • I budsjettforslaget er det lagt opp til utbedring av blant annet støttekai på Moskenes ferjekai på riksveg 80.

 • Innenfor investeringsprogrammet kapasitetsøkende tiltak er det avsatt 34 millioner kroner til å videreføre arbeidet med ombygging av dagens godsterminal i Bodø. Prosjektet startes i 2010 og skal etter planen være ferdig i 2014.

 • For 2013 er det avsatt sju millioner kroner til prosjektet ”Fjernstyring av Nordlandsbanen”. Prosjektet Grong – Eiterstraum ble ferdig i 20111, mens utbyggingen på strekningen Eiterstraum – Bodø er midlertidig stanset i påvente av anskaffelse av nytt signal- og sikringsanlegg. Videre framdrift og nye kostnads- og styringsrammer vil bli avklart etter at Jernbaneverket har gjennomført installasjon av nytt sikringsanlegg på strekningen Sandnes – Stavanger og ved Ganddal godsterminal i Rogaland.

 • Jernbaneverket har forhandlet fram en avtale med malmselkapet LKAB om at selskapet skal yte anleggsbidrag for å forberede forlengingen av Bjørnefjell kryssingsspor. Avtalen har sammenheng med at LKAB planlegger å kjøre flere lengre tog fra 2015, og kryssingssporet er avgjørende for å få dette til. Bidraget er på 20 millioner kroner og skal gå til å planlegge kryssingssporforlengelsen og til å etablere en ny kulvert ved Bjørnefjell. Når detaljplanen er ferdig vil Samferdselsdepartementet vurdere prioriteringen og finansieringen av prosjektet nærmere. Forlengelse av kryssingsspor både ved Bjørnefjell og ved Rombak og andre tiltak for å øke kapasiteten på Ofotbanen vil bli vurdert i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023.

 • Jernbaneverket har avtalt med malmselskapet Northland Resources AB at selskapet skal yte anleggsbidrag på i alt 231 millioner kroner for å oppgradere Fagerneslinja i Narvik til 30 tonns aksellast. Framskyndet vedlikehold av Fagerneslinja er også en del av oppgraderingen. Utgiftene til dette vedlikeholdsarbeidet dekkes av Jernbaneverket og koster 161 millioner kroner. Tiltaket omfatter også nødvendige tilpasninger på Narvik containerterminal i forbindelse med at selskapet fra 2013/2014 skal starte ny malmtransport, med utskiping fra containerterminalen. Over statsbudsjettet for 2012 er det bevilget 100 millioner kroner til oppgraderingen av Fagerneslinja.

 • Den planlagte økningen i godstrafikken på Ofotbanen fører til behov for å forsterke strømforsyningen for kjørestrøm. Det er planlagt å skifte ut fjernledning mellom Narvik og Bjørnefjell, og det planlegges å anskaffe en mobil strømomformer for kjørestrøm. Prosjektet har nå en kostnadsramme på 139 millioner kroner. Byggestart er i 2013, og ny fjernledning skal etter planen tas i bruk i 2014.

 • Ved en del stasjoner vil det være for kostbart – sett i forhold til passasjergrunnlaget - å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle bestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. I Nordland skal Svenningdal i Grane kommune, på Nordlandsbanen og Straumsnes på Ofotbanen i Narvik kommune, legges ned ved ruteendringen i desember 2013.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Helgeland museum

14 852

490

15 342

Museum Nord

14 538

1 500

16 038

Nordland Teater - Husleietilskudd

2 088

69

2 157

Nordland Teater AS

23 818

786

24 604

Nordlandsmuseet (Salten Museum)

13 108

433

13 541

Nordnorsk Kunstnersenter

5 525

600

6 125

Norsk Luftfartsmuseum

11 602

383

11 985

SUM

85 531

4 261

89 792

Kulturkvartalet i Bodø (investeringstilskudd)

25 000

 

35 000

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nordnorsk kunstnersenter med 0,6 millioner kroner – til 6,1 millioner kroner i 2013.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Museum Nord med 1,5 millioner kroner. Økningen skal blant annet legge til rette for pågående konsolideringsprosesser.

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 35 millioner kroner til Kulturkvartalet i Bodø.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 253,1 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (7 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Nordland deltar.

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår at fylket derfor tildelt kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 260millioner kroner av forsvarsbudsjettet til investeringer i eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2013. Investeringene i Nordland gjennomføres i hovedsak i Bodø-området og i Ramsund. I Bodø gjennomføres det investeringer for å bedre boforholdene for Forsvarets ansatte, for å rekruttere og beholde godt kvalifisert personell. Det gjennomføres også investeringer for å opprettholde tilstrekkelig kvalitet på banedekket på Bodø hovedflystasjon. Ved Forsvarets operative hovedkvarter videreføres prosjekt for prioriterte sikringstiltak. Prosjekt for oppgradering av Ramnes skyte- og øvingsfelt videreføres i 2013. Det gjennomføres ENØK-tiltak i Bodin leir. Regjeringen foreslår et prosjekt for utbedring av hovedrullebane og øvrige flyplassdekker på Andøya med en kostnadsramme på 265 millioner kroner. Planlagt utbetaling i 2013 er om lag 82 millioner kroner.

 • Ved Ramsund orlogsstasjon vil det bli etablert permanent ladekapasitet for undervannsbåtene.

 • Ved Bodø hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til kampfly og luftvern videreføres i 2013. Denne virksomheten skal overføres til ny kampflybase på Ørland innen utgangen av 2018. Bodø hovedflystasjon avvikles som militær hovedflystasjon innen utgangen av 2016.

 • Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) videreføres på Reitan. FOH starter i 2013 planlegging for etablering av et luftoperasjonssenter på Reitan. Luftforsvarets øverste ledelse skal flyttes fra Rygge til Reitan i to trinn. Luftforsvarets programmeringssenter skal flyttes fra Mågerø til Reitan innen utgangen av 2016.

 • I Ramsund ble forurensete masser fra sjøbunn fjernet i 2012. De forurensete massene er nå lagret på land, og skal bli sendt til godkjent deponi. Tiltaket sluttføres i 2013, og området planlegges overvåket i 10 år.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nordland med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • I Øksnes kommune startes arbeidene med utbedring av havna i Myre. Prosjektet er framskyndet i forhold til Kystverkets handlingsprogram, og omfatter molo og utdyping/økt bredde i innseilingen. Planlagt bevilgning i 2013 er 8 millioner kroner, total kostnadsramme for prosjektet er 205 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår at Flakstad kommune får 248 000 kroner til flytebrygge på Fredvang og 248 000 kroner til flytebrygge på Napp.

 • Regjeringen foreslår at Steigen kommune får 3 030 000 kroner til molo og utdyping i Nordfold.

 • Regjeringen foreslår at Meløy kommune får tilskudd på 9, 31 millioner kroner til molo, kai og flytebrygge i Grøy.

 • Regjeringen foreslår at Herøy kommune får tilsagn om tilskudd på 2,6 millioner kroner til kai på Hestøya. Tilskuddet kan utbetales i 2014.

 • Regjeringen foreslår at Andøy kommune får tilsagn om tilskutt på 14,7 millioner kroner til utdyping av vestre havn i Andenes. Tilskuddet kan utbetales i 2014.

 • Regjeringen vil styrke politiet. Siden 2010 har opptaket til Politihøgskolen vært på 720 studenter. Dette høye opptaket foreslås videreført også i 2013. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bevilgningen til Politihøgskolen foreslås økt med 13 millioner kroner til å videreføre et opptak på 720 studenter også i 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge seks millioner kroner i 2013 til å utvide straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Bevilgningen muliggjør etablering av 16 nye plasser i Nordland. Med utvidelsen vil elektronisk kontroll være innført i tolv av landets fylker med en samlet kapasitet på 237 plasser.

 • COSPAS-SARSAT (C/S) er et nødvarslingssystem innen den internasjonale redningstjenesten som benytter satellitter for å fange opp nødsignaler og angi posisjonen til den som er i nød. Nødsignalene blir lest ned av nedlesestasjoner og overført til et Mission Control Center (MCC) for igangsettelse av redningsaksjoner. C/S gir global dekning og er av stor betydning for Norge med et redningsansvarsområde som omfatter bl.a. deler av Polhavet og Arktis, og hvor det er begrensede muligheter for kommunikasjon og varsling. Norge har siden 1982 vært vertsnasjon med nedlesestasjoner samt for et MCC ved Hovedredningssentralen (HRS) i Bodø. Ny teknologi skal erstatte dagens system, både når det gjelder rom- og bakkesegmentet. C/S utstyr skal plasseres i nye satellitter, herunder de europeiske Galileo-satellittene. De tekniske oppgraderingene vil medføre en forbedret redningstjeneste, ved mer nøyaktig posisjonsbestemmelse av nødstedte og raskere varsling, samt en tilbakemeldingsfunksjon som viser at nødhjelp er på vei. Oppgraderingen på HRS er i 2013 estimert til seks millioner kroner. Norge viderefører dermed sitt engasjement i C/S-sammenheng.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Nordland vil omfattes av ordningen i 2013.

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Narvik. Det foreslås bevilget om lag 900 millioner kroner under NVEs forvaltningsområder i 2013.

 • Regjeringen vil opprette et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktisk. Hovedsete til senteret skal ligge i ett av de tre nordligste fylkene. Senteret skal bidra til økt innsikt og kunnskap som gjør petroleums-virksomheten bedre rustet til å møte utfordringer i arktiske havområder. Videre er det et mål å bidra til oppbygging av kompetanse- og forskningsmiljøer i Nord-Norge av høy kvalitet som kan bidra til å sikre langsiktig rekruttering til næringen i nord og legge grunnlaget for et godt samarbeid med ledende fagmiljøer andre steder i landet og i utlandet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til igangsetting av forprosjektering av nye lokaler for Brønnøysundregistrene.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Nordland

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,5 prosent.

I Nordland har 10 av 44 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Evenes kommune med 9,2 prosent, mens kommunene Røst, Hamarøy og Hattfjelldal har lavest vekst med 2,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.


Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nordland hadde 36 av 44 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Nordland hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 47 928 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Nordland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Nordland fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 3,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 930 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1804 Bodø

2,0

47 113

102

2 215 794

110 671

5,3

90 506

4,3

1805 Narvik

3,0

43 679

100

864 855

33 039

4,0

25 453

3,0

1811 Bindal

9,3

34 184

107

100 997

2 672

2,7

2 039

2,1

1812 Sømna

6,8

52 571

104

119 277

3 058

2,6

2 231

1,9

1813 Brønnøy

2,7

54 409

100

404 131

20 118

5,2

16 942

4,4

1815 Vega

-1,1

117 543

109

79 939

2 160

2,8

1 649

2,1

1816 Vevelstad

6,1

41 589

123

42 671

1 737

4,2

1 530

3,7

1818 Herøy

11,7

86 342

108

100 891

4 796

5,0

4 095

4,2

1820 Alstahaug

5,1

58 050

99

354 289

13 602

4,0

10 584

3,1

1822 Leirfjord

4,1

58 259

104

123 584

4 300

3,6

3 445

2,9

1824 Vefsn

6,2

47 565

101

658 496

23 627

3,7

18 201

2,8

1825 Grane

-0,6

33 447

113

94 631

5 208

5,8

4 617

5,1

1826 Hattfjelldal

3,2

38 370

106

92 645

2 205

2,4

1 615

1,8

1827 Dønna

:

:

108

97 019

2 394

2,5

1 811

1,9

1828 Nesna

2,7

76 247

107

111 962

4 030

3,7

3 294

3,0

1832 Hemnes

2,1

73 957

99

256 222

12 201

5,0

10 501

4,3

1833 Rana

3,3

38 316

99

1 215 614

45 344

3,9

34 857

3,0

1834 Lurøy

1,7

25 386

106

154 559

8 640

5,9

7 846

5,3

1835 Træna

4,7

87 779

128

43 475

2 003

4,8

1 800

4,3

1836 Rødøy

-2,7

32 383

110

102 037

5 941

6,2

5 404

5,6

1837 Meløy

5,1

44 400

101

364 946

18 514

5,3

15 802

4,5

1838 Gildeskål

1,1

87 578

108

129 759

4 065

3,2

3 249

2,6

1839 Beiarn

1,5

52 657

119

71 264

2 105

3,0

1 691

2,4

1840 Saltdal

0,9

27 370

100

244 110

11 404

4,9

9 478

4,0

1841 Fauske

-1,2

40 024

99

459 444

22 429

5,1

18 537

4,2

1845 Sørfold

1,9

64 465

109

130 057

7 195

5,9

6 435

5,2

1848 Steigen

0,4

64 899

107

154 381

5 336

3,6

4 274

2,8

1849 Hamarøy

-0,8

71 056

110

113 248

2 628

2,4

1 922

1,7

1850 Tysfjord

11,6

63 936

106

127 017

4 309

3,5

3 513

2,8

1851 Lødingen

0,5

42 099

107

133 011

5 609

4,4

4 715

3,7

1852 Tjeldsund

:

:

110

90 698

2 186

2,5

1 663

1,9

1853 Evenes

1,0

35 931

114

91 924

7 776

9,2

7 223

8,5

1854 Ballangen

-2,9

53 160

102

149 871

4 938

3,4

3 877

2,7

1856 Røst

:

:

131

44 675

1 033

2,4

790

1,8

1857 Værøy

:

:

116

54 517

2 179

4,2

1 872

3,6

1859 Flakstad

-2,4

53 922

109

86 986

3 741

4,5

3 176

3,8

1860 Vestvågøy

0,6

:

101

555 862

19 259

3,6

14 833

2,7

1865 Vågan

0,6

32 457

98

445 734

25 364

6,0

21 648

5,1

1866 Hadsel

1,9

32 447

99

400 474

13 802

3,6

10 555

2,7

1867 Bø

1,9

75 333

105

169 429

5 120

3,1

4 019

2,4

1868 Øksnes

1,0

55 435

99

234 674

8 672

3,8

6 845

3,0

1870 Sortland

2,7

56 765

99

501 172

23 281

4,9

19 200

4,0

1871 Andøy

4,3

37 842

100

269 011

9 969

3,8

7 911

3,0

1874 Moskenes

10,1

98 130

111

69 078

1 959

2,9

1 503

2,2

Fordeles gjennom året

  

  

  

60 682

 

Nordland

2,6

47 928

102

12 385 111

516 502

4,4

419 033

3,5

Nordland fylkeskommune

3,5

4 930

127

4 166 256

195 364

4,9

173 520

4,3

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen