Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oppland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,6 millioner kroner til Høgskolen i Gjøvik for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 65 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 500 000 kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 249,3 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til Høgskolen i Lillehammer for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 85 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås en bevilgning på 322,7 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,3 millioner kroner til Nansen Fredssenter. Tilskuddet skal bidra til at Nansen Fredssenter kan tilby kurs og opplæring for å fremme arbeidet for fred, forsoning og menneskerettighetene, som et alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner.

 • 180 millioner kroner er avsatt til prosjektet E6 Øyer – Tretten. Prosjektet omfatter bygging av ny E6 på en 13,5 kilometer lang strekning i Øyer kommune. I prosjektet inngår bygging av en om lag 4 kilometer lang tunnel ved Skarsmoen. Ved at deler av den nye E6-vegen legges i tunnel blir det en innkorting på vel to kilometer i forhold til eksisterende veg. Strekninger som går i dagen bygges som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Tunnelen bygges med ett løp og midtfelt. Utbygging av sammenhengende lokalvegnett og gang- og sykkelvegnett inngår i prosjektet. Ny bru over Lågen ved Tretten inngår fra 2010 i fylkesvegnettet (fylkesveg 254). Brua bygges som en del av prosjektet med midler fra Oppland fylkeskommune. Anleggsarbeidene startet i april 2010, og E6-delen av prosjektet ventes åpnet for trafikk ved årsskiftet 2012/2013. Bygging av jernbaneundergang på Tretten, støytiltak og diverse andre etterarbeider vil bli utført i 2013.

 • Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til prosjektet E6 Frya Sjoa. Prioriteringen er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • 155 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Fønhus – Bagn. Av dette beløpet forutsettes 105 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring og dels omlegging av en om lag 10 kilometer lang strekning. To kilometer av strekningen blir lagt i ny trasé. Bygging av den 650 meter lange Bergsundtunnelen forbi et svært rasutsatt område, er også en del av prosjektet. Vegen skal bygges som tofelts veg, med vegbredde 8,5 meter. Utbyggingen vil gi bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og miljøforhold på strekningen. Anleggsarbeidene startet i september 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2014.

 • I budsjettforslaget er det satt av midler til sluttfinansiering av arbeidene på strekningen Eidsbru – Varpe bru og forberedende arbeider på prosjektet Varpe bru i Vang kommune i Oppland – Smedalsosen i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane, med sikte på anleggsstart i 2014.

 • Innenfor foreslåtte midler til trafikksikkerhetstiltak er det lagt opp til å starte utbygging av gang- og sykkelveg på riksveg 35 på strekningen Toso – Prestemoen i Jevnaker.

 • For 2013 er det satt av midler til å videreføre utbyggingen av gang- og sykkelveg mellom Bruflat og Reinsvoll langs riksveg 4.

 • Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til prosjektet riksveg Lunner grense – Jaren, inkludert Lygna sør. Prioriteringen er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • 34 millioner kroner er avsatt for å gjøre ferdig byggingen av Vålåsjø kryssingsspor på Dovrebanen i Dovre kommune. Sammen med andre kryssingsspor på Dovrebanen vil dette nye kryssingssporet bidra til økt kapasitet for godstog mellom Oslo og Trondheim. Anleggsarbeidene startet i 2009 og skal være ferdig i 2013.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Film 3 (filmfond)

2 500

 

2 500

Gudbrandsdalsmusea

3 356

800

4 156

Knutepunktinstitusjoner (Per Gynt Stemnet)

3 733

123

3 856

Lillehammer Kunstmuseum

7 771

256

8 027

Lillehammer Museum (tidl. Maihaugen)

44 073

1 454

45 527

Mjøsmuseet

7 232

839

8 071

Norsk Litteraturfestival

2 628

87

2 715

Randsfjordmuseene

6 537

216

6 753

Skibladner

851

28

879

Valdresmusea

8 132

1 168

9 300

Østnorsk filmsenter

3 872

128

4 000

SUM

84 313

5 099

89 284

Mjøsmuseet (investeringstilskudd)

   

1 000

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Mjøsmuseet med 0,8 millioner kroner i budsjettforslaget for 2013. Økningen skal blant annet gå til markering av grunnlovsjubileet i 2014.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Gudbrandsdalsmusea og Valdresmusea med henholdsvis 0,8 og 1,2 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til rekruttering av samlingsforvalter og hardingfelemaker.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Østnorsk filmsenter med 0,1 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 74,5 millioner kroner til regional utvikling.Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (6 millioner kroner).

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 45 millioner kroner av forsvarsbudsjettet til nye befalsforlegninger og fritidsmesse på Jørstadmoen. Nye befalsforlegninger er viktige for at Forsvaret kan rekruttere og beholde det høyt kvalifiserte befalet som det er behov for i fagmiljøet på Jørstadmoen. Gjennom dette prosjektet, og bygging av nytt lager for kommandoplassmateriell og systemrom for testing av og utdanning på informasjonsinfrastrukturmateriellet, viderefører regjeringen sin satsing på Jørstadmoen som senteret for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Forsvaret. Begge prosjektene planlegges ferdigstilt i 2013.

 • Regjeringen planlegger å bruke 44 millioner kroner av forsvarsbudsjettet i 2013 på arbeidet med å tilbakeføre Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Hele prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020.

  Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Oppland med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Cyberforsvaret er nå etablert på Jørstadmoen med ansvaret for IKT-sikkerheten i etaten Forsvaret.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Oppland vil omfattes av ordningen i 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent.For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Oppland

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent.

I Oppland har 5 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nordre Land kommune med 6,0 prosent, mens Sør Aurdal kommune har lavest vekst med 3,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.


Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Oppland i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Oppland hadde 11 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Oppland hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Oppland hadde i gjennomsnitt 36 368 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Oppland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Oppland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Oppland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,1 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Oppland fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 7,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 089 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0501 Lillehammer

1,4

38 062

97

1 202 961

49 632

4,3

38 620

3,3

0502 Gjøvik

0,1

34 344

95

1 307 932

66 313

5,3

54 349

4,3

0511 Dovre

1,9

43 751

107

146 463

6 074

4,3

4 957

3,5

0512 Lesja

-1,7

41 163

100

128 534

5 143

4,2

4 248

3,4

0513 Skjåk

9,2

12 478

100

122 687

5 896

5,0

4 957

4,2

0514 Lom

7,9

24 505

99

127 387

5 328

4,4

4 359

3,5

0515 Vågå

4,2

64 120

106

204 469

8 122

4,1

6 603

3,3

0516 Nord-Fron

4,1

32 828

103

285 653

12 547

4,6

10 164

3,7

0517 Sel

0,7

46 031

102

308 663

14 873

5,1

12 440

4,2

0519 Sør-Fron

1,4

17 436

100

167 351

7 369

4,6

6 062

3,8

0520 Ringebu

11,6

43 501

99

238 577

8 171

3,5

6 308

2,7

0521 Øyer

1,4

43 814

95

239 637

9 099

3,9

7 011

3,0

0522 Gausdal

2,6

52 869

99

308 449

15 160

5,2

12 646

4,3

0528 Østre Toten

1,5

31 443

96

690 581

26 623

4,0

20 596

3,1

0529 Vestre Toten

0,2

46 539

95

585 435

24 738

4,4

19 459

3,4

0532 Jevnaker

2,5

36 906

96

296 978

11 978

4,2

9 325

3,2

0533 Lunner

1,3

32 488

96

396 460

16 593

4,4

12 988

3,4

0534 Gran

4,0

30 738

96

645 935

33 061

5,4

27 539

4,5

0536 Søndre Land

-0,8

34 753

101

294 721

11 151

3,9

8 812

3,1

0538 Nordre Land

-0,8

30 902

99

343 436

19 487

6,0

16 737

5,1

0540 Sør-Aurdal

4,9

39 782

98

183 999

5 761

3,2

4 473

2,5

0541 Etnedal

5,6

6 737

104

90 795

3 830

4,4

3 257

3,7

0542 Nord-Aurdal

6,6

36 555

95

300 812

11 615

4,0

8 980

3,1

0543 Vestre Slidre

3,3

26 017

100

116 720

4 303

3,8

3 387

3,0

0544 Øystre Slidre

13,5

43 211

95

169 548

6 595

4,0

5 276

3,2

0545 Vang

7,1

-1 344

102

97 585

3 581

3,8

2 949

3,1

Fordeles gjennom året

     

14 800

       

Oppland

2,5

36 368

98

9 016 570

394 444

4,6

317 901

3,7

Oppland fylkeskommune

7,3

5 089

100

2 150 838

81 520

3,9

64 429

3,1

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen