Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 28,8 millioner kroner til Universitetet i Oslo for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 290 studieplasser fra 2012 til 2013. Det foreslås en bevilgning på 15,5 millioner kroner til inventar og utstyr i forbindelse restaurering av sentrumsbygningene, fase 2. Regjeringen foreslår også å bevilge 30 millioner kroner over tre år til sikring og bevaring av vikingsamlingene ved Kulturhistorisk museum. Totalt foreslås en bevilgning på 4,6 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på 29,8 millioner kroner til Samordna Opptak, 23,7 mill. kroner til CRISTIN (Current Research Information System) og 1,9 millioner kroner til Felles studentsystem som alle administreres av Universitetet i Oslo.

 • Ved Universitetet i Oslo har planleggingen av et nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap inkludert kjemi og farmasi vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1). Regjeringen har også bestemt hvilket konsept som skal ligge til grunn for den videre utredningen av prosjektet. Alternativet som er valgt innebærer en samlet løsning for kjemi, farmasi og livsvitenskap i et felles anlegg. Dette vil legge til rette for tverrfaglighet og stor grad av faglig tilnærming mellom grunnleggende realfag og medisin.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 39,8 millioner kroner til Høgskolen i Oslo og Akershus for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011og 2012. Det gir en økning på 470 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår en økning på 20 millioner kroner i husleiekompensasjon. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 1,7 milliarder kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 48,5 millioner kroner i 2013 til avsluttende arbeider på det tidligere Patologibygget ved det gamle rikshospitalet i Pilestredet Park. Det skal bygges om og rehabiliteres til bruk for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og kontorlokaler for administrasjonen. Kontorlokalene er tatt i bruk og øvrige deler skal være klare til semesterstart i januar 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,3 millioner kroner til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås en bevilgning på 149 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 733 000 kroner til Norges idrettshøyskole for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011. Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås en bevilgning på 173,2 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til Norges musikkhøgskole for å videreføre studieplassene som ble tildelt i RNB 2009. Totalt foreslås en bevilgning på 224,3 millioner kroner til drift av høgskolen. I tillegg foreslås det å legge 4 millioner kroner til det nasjonale talentutviklingsprogrammet i musikk inn i rammebevilgningen til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 256 millioner kroner til Norges veterinærhøyskole.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 296,9 millioner kroner til drift av Kunsthøgskolen i Oslo.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,9 millioner kroner til Handelshøyskolen BI for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011. Det gir en økning på 80 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås et tilskudd på 245,4 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 75,5 millioner kroner til Det teologiske menighetsfakultet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 22,6 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt. I tillegg foreslås det å legge tilskuddet på 7,2 millioner kroner til talentutviklingsprogrammet Unge talenter inn i rammebevilgningen til musikkinstituttet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 32,8 millioner kroner til Campus Kristiania- Markedshøyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 32,4 millioner kroner til NISS Høyskole.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 8,6 millioner kroner til Norges Dansehøyskole.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,5 millioner kroner til Den norske Eurytmihøgskole.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 millioner kroner til Diakonhjemmet høgskole for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås et tilskudd på 133,3 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 8,1 millioner kroner til Fjellhaug internasjonale høgskole.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 41,2 millioner kroner til Høyskolen Diakonova.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til Høgskolen i Staffeldtsgate.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,7 millioner kroner til Lovisenberg diakonale høgskole for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 og RNB 2012. Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås et tilskudd på 72,2 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 11,1 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 22,3 millioner kroner til Norges informasjonsteknologiske høyskole.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 37,9 millioner kroner til Westerdals Høyskole.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) med 10 millioner kroner fra 2013. Samlet bevilgning til NOKUT blir da på om lag 69 millioner kroner. NOKUT har en sentral rolle i å føre tilsyn med og medvirke til videre kvalitetsheving i norsk høyere utdanning.

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 6,4 millioner kroner til totalt 239 millioner kroner. Deler av økningen er knyttet til etablering av egne soningsenheter for barn og unge i Bergen og Oslo.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 27,6 millioner kroner til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Tilskuddet skal bidra til at HL-senteret kan drive forskning, dokumentasjon, undervisning og formidling på områdene holocaust, folkemord, minoritetsspørsmål og menneskerettighetene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 7,4 millioner kroner til Det europeiske Wergelandsenteret. Tilskuddet skal bidra til å gjøre Wergelandsenteret til et europeisk ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap.

 • 370 millioner kroner er foreslått til riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen. Av dette forutsettes 270 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet gjennom Oslopakke 3. Prosjektet omfatter nytt hovedvegsystem og nytt lokalvegsystem i området. Ring 3 skal legges i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen), Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern (Økerntunnelen), og det skal etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen. Prosjektet omfatter også ny hovedrute for gang- og sykkelveg mellom Ulven og Sinsen. I tillegg skal Økern utvikles til et viktig kollektivknutepunkt, der Økern T-banestasjon får universell utforming. De forberedende arbeider på prosjektet startet 2005, mens anleggsarbeid på lokalvegene tok til i 2008, og deler av lokalvegene ble åpnet for trafikk i 2010. Hovedarbeidene på riksveg 150 startet i 2010. Det ventes nå at hele prosjektet vil være åpnet for trafikk i oktober 2013.

 • Utbyggingen av gang- og sykkelveger mellom Vindern og Gaustad, langs riksveg 150, videreføres i 2013. I budsjettforslaget er det også lagt til grunn midler til oppstart av rehabiliteringen av riksveg 150 Smestadtunnelen.

 • 381,4 millioner kroner er satt av til E18 Bjørvikaprosjektet. Av dette foreslår Regjeringen å bevilge 101,4 millioner kroner over statsbudsjettet, mens 280 millioner kroner forutsettes finansiert ved hjelp av bompenger fra Oslopakke 3. Anleggsarbeidene for første etappe startet sommeren 2005. Tunnelen under Bjørvika og Bispevika ble åpnet etappevis for trafikk i 2010. Nordenga bru ble åpnet i august 2011. Av- og påkjøringsramper ved Havnelageret blir ferdig i løpet av 2012. Andre etappe omfatter nytt lokalt riksvegstem i Bjørvika. I tillegg omfatter andre etappe ombygging av deler av Nylandsveien bru og ombygginger i Prinsens gate og Strandgata. Anleggsarbeidene for andre etappe startet høsten 2011. Hele prosjektet vil etter planen stå ferdig i 2014/2015.

 • 150 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sydhavna. Av dette beløpet forutsettes 60 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet gjennom Oslopakke 3. Prosjektet omfatter bygging av nytt kryss på E18 ved Mosseveien med planskilt rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Det legges opp til anleggsstart i januar 2013, mot tidligere forutsatt i desember 2011. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

 • Byggingen av gang- og sykkelveger langs E18 mellom Fiskevollbukta og Ulvøya bru videreføres i 2013. I tillegg er det prioritert midler til oppgradering av holdeplasser på E18 i Oslo.

 • Det er satt av midler til rehabilitering av Brynstunnelen og Operatunnelen (Ekebergtunnelen) på E6.

 • Det er satt av midler til gang- og sykkelveg langs riksveg 120 Kirkeveien og langs E6 ved Abildsø og kollektivfelt på E6 mellom Sandstuveien og Ryen (inngående trafikk). Kollektivfeltet delfinansieres med bompenger fra Oslopakke 3.

 • 827 millioner kroner er foreslått til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2013. Av dette beløpet skal 671 millioner kroner settes av til videre planlegging av dobbeltsporet, mens 156 millioner kroner går til bygging av hensettingsspor ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon med innføring av Follobanen til Oslo S. Bygging av en om lag 19,5 kilometer lang tunnel, med to atskilte løp, inngår i prosjektet. Forslag til reguleringsplan er utarbeidet og ventes sluttbehandlet ved årsskiftet 2012/2013. Kostnadsrammen er foreløpig beregnet til om lag 23,5 milliarder kroner. Endelig kostnads- og styringsramme vil bli fastlagt i forbindelse med gjennomføringen av ekstern kvalitetssikring (KS2) av detaljplanen. Byggestart planlegges i 2014, og prosjektet kan tidligst være ferdig ved utgangen av 2019.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 290 millioner kroner for å videreføre ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornyelse av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god pålitelig trafikkavvikling. I 2013 prioriteres følgende tiltak: Tiltak for å gjøre ferdig fornyelsesarbeidet på strekningen Lysaker – Etterstad, oppstart av fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker – Sandvika (samtidig med utbyggingen av Høvik stasjon) og oppstart av fornyelsesarbeidene på strekningen Etterstad – Lillestrøm.

 • For å kunne øke antall tog gjennom Oslo-tunnelen vil det bli gjennomført forbederinger i signalsystemet og enkelte endringer i sporplanen. Tiltakene har sammenheng med ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet. Endringene kan tas i bruk i desember 2014 og vil være fullt ferdig i begynnelsen av 2015. Prosjektet har en kostnadsramme på 64 millioner kroner.

 • I budsjettforslaget viser Regjeringen til at Jernbaneverket har utarbeidet et overordnet dokument for etatens strategi for utviklingen av Alnabru godsterminal. Det er gjennomført en uavhengig ekstern kvalitetssikring av utviklingsstrategien for Alnabru godsterminal. Kvalitetssikringen tilsier at omfanget av kapasitetsøkning og utbygging av Alnabru godsterminal bør vurderes nærmere, med blant annet vekt på den framtidige etterspørselen etter godstrafikk med jernbanen. Strategien for utvikling av Alnabru godsterminal vil bli vurdert i forbindelse med ny Nasjonal transportplan 2014-2023.

 • Oslo kommune har søkt om å få delta i belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Søknaden vil bli vurdert blant annet på grunnlag av forutsetningene i Klimaforliket.

 • Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen. Forventede bompengeinntekter i 2013 er om lag 2,6 milliarder 2013-kroner. Det er lagt til grunn 258 millioner kroner i statlige midler til riksveg og 383 millioner kroner fra Oslo og Akershus. Det er prioritert midler til oppstart av riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund og Lørenbanen (tidligere Lørensvingen/Haslesvingen). I tillegg er det satt av midler til forberedelser til E16 Sandvika – Wøyen. For 2013 er det foreslått om lag 2,25 milliarder kroner til store prosjekter og programområder i jernbanenettet i Oslopakke 3-området.

 • Regjeringen har tatt stilling til enkelte elementer i forslagene for 2013 fra styringsgruppen for Oslopakke 3. Regjeringen slutter seg til forslaget til styringsgruppen om å forlenge Oslopakke 3 med fem år til 2023 for å sikre gjennomføringen av prioriterte tiltak, øke bompengesatsen for personbil til 30 kroner i bomringen og 15 kroner (2012-kroner) i Bærumssnittet fra 1. februar 2013 og redusere rabatten for passering med elektronisk brikke fra 20 til 10 prosent fra samme tidspunkt.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Arbeiderbevegelsens Arkiv

6 755

523

7 278

Arkitekturtriennalen

 

300

300

Black Box Teater

3 421

113

3 534

Danseinformasjonen

3 900

129

4 029

Dansens Hus

33 589

2 507

36 096

Den Norske Opera og Ballett

508 958

48 500

557 458

Det Norske Kammerorkester

7 376

243

7 619

Det Norske Teatret

149 076

5 720

154 796

Dramatikkens hus

12 226

703

12 929

Jødisk museum i Oslo

2 568

320

2 888

Kunstnernes Hus

6 979

730

7 709

Nasjonal Jazzscene

8 424

278

8 702

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

260 239

12 588

272 827

Nationaltheatret

166 913

7 008

173 921

Nobels fredssenter

26 949

1 589

28 538

Nordic Black Theatre

6 475

214

6 689

Noregs Mållag

3 738

123

3 861

Noregs Ungdomslag

956

-956

 

Norges musikkhøgskole, praktikantplasser

1 043

34

1 077

Norsk barnebokinstitutt

6 852

543

7 395

Norsk Folkemuseum/2009: Eidsvoll 1814

101 304

3 343

104 647

Norsk Form

28 476

2 891

31 367

Norsk Jazzforum

8 435

278

8 713

Norsk Maritimt Museum

3 344

110

3 454

Norsk Skuespillersenter

1 692

56

1 748

Norsk Teater og orkesterforening (NTO)

439

14

453

Norsk Teknisk Museum

27 503

908

28 411

Oslo museum

11 319

374

11 693

Oslo-Filharmonien

132 460

5 371

137 831

PRODA

2 113

70

2 183

RAM Galleri

1 385

46

1 431

Riksscenen - scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

21 797

1 721

23 518

ROM - for kunst og arkitektur

1 474

49

1 523

Skoleskipet Christian Radich

4 557

150

4 707

Stiftelsen ASTA

506

517

1 023

Melafestivalen/stiftelsen Horisont

6 655

820

7 475

ULTIMA - husleietilskudd

1 890

-1 890

 

ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival

5 090

168

5 258

Verdensmusikkfestivalen

4 400

145

4 545

Videreutvikling av DogA

1 031

34

1 065

Øyafestivalen

1 864

62

1 926

SUM

1 584 171

96 446

1 680 617

Norsk Folkemuseum (investeringstilskudd)

   

4 000

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Den Norske Opera & Ballett med 48,5 millioner kroner til 557,5 millioner kroner i 2013. 25 millioner kroner er øremerket styrking av økonomien i selskapet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nationaltheatret med 7 millioner kroner til 173,9 millioner kroner. Økningen inkluderer 1,5 millioner kroner til dekning av utgifter som påløper i 2013 knyttet til rehabilitering av teaterbygningen, konseptvalgutredning med etterfølgende kvalitetssikring.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Det Norske Teatret med 5,7 millioner kroner til 154,8 millioner kroner i 2013.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design med 12,6 millioner kroner, hvorav minimum 5 millioner kroner til Munch-jubileet i 2013.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Oslo-Filharmonien med 5,4 millioner kroner, bl.a. til dekning av økte husleieutgifter. Tilskuddet i 2013 er foreslått til 137,8 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Til Dansens Hus med 2,5 millioner kroner til 36,1 millioner kroner, herunder 1 million kroner til formidling i forbindelse med satsingen på dans og 0,4 millioner kroner i forbindelse med grunnlovsjubileet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans, med 1,7 millioner kroner til 23,5 millioner kroner.

 • Melafestivalen/stiftelsen Horisont får i budsjettforslaget en økning i tilskuddet på 0,8 millioner kroner – til 7,5 millioner kroner i 2013, herunder 0,6 millioner kroner i forbindelse med grunnlovsjubileet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,8 millioner kroner til Oslo arkitekturtriennale.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kunstnernes Hus med 0,7 millioner kroner, slik at tilskuddet i 2013 blir 7,7 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 12,9 millioner kroner til Dramatikkens Hus i 2013, en økning på 0,7 millioner kroner – herunder 0,3 millioner kroner knyttet til grunnlovsjubileet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nobels fredssenter og Jødisk museum med henholdvis 1,6 og 0,3 millioner kroner, som blant annet skal gå til markering av grunnlovsjubileet i 2014.

 • Tilskuddet til Arbeiderbevegelsens arkiv er foreslått økt med 0,5 millioner kroner til 7,3 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 4 millioner kroner til Norsk Folkemuseum.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 11,5 millioner kroner til regional utvikling. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Oslo deltar.

 • Regjeringen vil styrke politiet. Siden 2010 har opptaket til Politihøgskolen vært på 720 studenter. Dette høye opptaket foreslås videreført også i 2013. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bevilgningen til Politihøgskolen foreslås økt med 13 millioner kroner til å videreføre et opptak på 720 studenter også i 2013.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 30 millioner kroner til årsverk, for å styrke organisasjonen både bemanningsmessig og knyttet til drift og investeringer.

 • Budsjettet til Oslo politidistrikt er redusert med 50,8 milioner kroner, men dette innebærer ingen reell reduksjon. Bevilgningen er nedjustert med 95 millioner kroner som var engangsøkning i 2012 knyttet til etterforskning av angrepene på Utøya og i regjeringskvartalet, og med 22 millioner kroner som var engangsutgifter til utstyr for Beredskapstroppen i 2012. Regjeringen foreslår også å overføre 59 millioner kroner til kapittel 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten. Det skal dekke Oslo politidistrikts andel av IKT-avsetning og brukerbetaling for Nødnett. Dette ble også overført i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012. Korrigerer vi for disse endringene, øker bevilgningen til Oslo politidistrikt med ca. 127 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Oslo politiet med 30 millioner kroner for å legge til rette for at politidistriktet skal kunne tilby jobb til om lag 70 nyutdannede fra Politihøgskolen i 2013. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med til sammen 19 millioner kroner til helårsvirkning av 41 stillinger til nyutdannede fra Politihøgskolen i 2012. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til vedlikehold og utskifting av materiell til politihelikopter.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å planlegge etablering av et beredskapssenter i Oslo. De mest operative beredskapsstyrkene har behov for fasiliteter som gir bedre ressursutnytting, raskere utrykningstid og bedre treningsmuligheter. For å ivareta disse behovene vil Regjeringen igangsette arbeidet med å planlegge et beredskapssenter i Oslo, som vil bedre politiets beredskap og responstid.

 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 46,5 millioner kroner til videre oppføring av nytt aktivitetsbygg ved Oslo fengsel, hvorav 40 millioner kroner under Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementets budsjett og 6,5 millioner kroner under Justis- og beredskapsdepartementets budsjett. Bygget skal etter planen kunne tas i bruk i 2013. Gode lokaler for læring og aktivitet i fengslene gjør det lettere å få til rehabilitering.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i 2013 til å ta opp en ekstra klasse (om lag 25 aspiranter) ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) fra januar 2013. Det samlede opptaket ved KRUS i 2013 vil med dette utgjøre sju klasser (om lag 175 aspiranter).

 • For å bedre Norges evne til å håndtere og reagere på alvorlige IKT-hendelser, foreslår Regjeringen å styrke NorCERT med 32,6 millioner kroner. Forslaget styrker og videreutvikler NorCERT som et operativt nasjonalt sektorovergripende senter for håndtering av trusler og angrep på samfunnskritiske IKT-systemer.

 • Regjeringen foreslår en reell økning på 42,9 millioner kroner av budsjettet for Nasjonal sikkerhetsmyndighet sammenlignet med budsjettet for 2012. 32,6 millioner kroner av denne økningen går til en styrking av Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT) i Oslo for å bedre evnen til å forebygge trusler og sårbarheter, samt å oppdage og håndtere alvorlige dataangrep.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 420 millioner kroner av forsvarsbudsjettet på godkjente byggeprosjekter i Oslo i 2013.

 • Som et ledd i regjeringens satsing på vedlikehold og utbedring av de nasjonale festningsverkene videreføres arbeidene med å utbedre eksisterende murer og bygninger på Akershus festning i 2013.

 • Prosjekter for oppgradering, rehabilitering av fasader, tak og inneklima av bygningene på Akershus festning videreføres. I tillegg gjennomføres tiltak for særskilt sikring av Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet.

 • Etableringen av flerbruksbygg for Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 på Lutvann videreføres i 2013.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Oslo med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Regjeringen foreslår at det over ordningen med tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling kan gis tilsagn om tilskudd for inntil 40 millioner kroner i 2013 til formål i Groruddalen i Oslo. Det er viktig å forebygge negativ utvikling i problemområder som bærer preg av dårlige levekår og manglende vedlikehold av boliger og uteområder. Hovedsakelig er det et kommunalt ansvar å utvikle gode lokalsamfunn, steder og bomiljøer, men staten kan støtte dette arbeidet ved å bidra med finansiering og kompetanse.

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo. Det foreslås bevilget om lag 900millioner kroner under NVEs forvaltnings­områder i 2013.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Oslo kommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 5,0 prosent (fra RNB 2012). Oslo anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,9 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunesektorens frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, Oslo anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent.


Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde Oslo i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 103 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Oslo hadde i 2011 et driftsresultat på 3,1 prosent av driftsinntektene.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Oslo hadde en netto lånegjeld i 2011 på 29 133 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet for kommunene var 34 421 kroner per innbygger.

Nominell vekst i frie inntekter for Oslo som kommune og fylkeskommune

 

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Kommune

               

0301 Oslo

   

106

29 326 348

1 677 811

6,1

1 373 929

4,9

Fylke

               

03 Oslo

   

100

5 122 299

245 743

5,0

181 436

3,7

Oslo samlet

3,1

29 133

103

34 448 647

1 923 554

5,9

 555  365

4,7

For Oslo er det brukt konserntall for netto driftsresultat og netto lånegjeld

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen