Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Østfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,4 millioner kroner til Høgskolen i Østfold for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 73 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 961 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 500 000 kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 498,4 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår en statlig investeringsramme for strekningen Riksgrensen/Ørje – Oslo på 543,3 millioner kroner. I tillegg er det regnet med 225 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen settes det av midler til statlig refusjon til bompengeselskapet som har forskuttert midler til prosjektet E18 Krosby – Knapstad. Prosjektet ble åpnet for trafikk i november 2010. I tillegg er det satt av midler til å videreføre prosjektet E18 Melleby – Momarken. Det er dessuten satt av midler til blant annet bygging av gang- og sykkelveger og til tiltak for kollektivtrafikken.

 • Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til forberedende arbeider på prosjektet E18 Knapstad – Akershus grense. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, blant annet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring, Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • 385 millioner kroner er foreslått til arbeid på den 8,3 kilometer lange strekningen E18 Melleby – Momarken i Eidsberg kommune. Av dette beløpet forutsettes 35 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. På den om lag seks kilometer lange strekningen østover fra Momarken til Hærland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. Ved Hærland skal det bygges en om lag 150 meter lang trefelts tunnel. Resten av strekningen fram til Melleby skal bygges som tofelts veg uten forbikjøringsfelt. Det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. Videre er det planlagt to planskilte kryss på strekningen. Anleggsarbeidene startet i oktober 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2014.

 • Innenfor den statlige investeringsrammen for E6-strekningen Oslo – Svinesund er det blant annet prioritert midler til utbedring av Moumsbekken bru og Lille Ruds bru på riksveg 111 i Østfold.

 • 109 millioner kroner er avsatt for å videreføre arbeid på Østfoldbanens Østre linje med sikte på å etablere en erfaringsstrekning for nytt signal-, sikrings og fjernstyringssystem på det norske jernbanenettet. Jernbaneverket planlegger å bygge ut ”ERMTS/ETCS – European Rail Traffic Management System/European Train Control System”. Strekningen på Østre Linje skal brukes til å teste nye operasjonelle regler for togframføring. Erfaringsstrekningen skal etter planen tas i bruk i 2015.

 • Innenfor forslaget til investeringsbudsjett er det satt av midler til å gjenoppta planlegging av prosjektet Sandbukta – Moss – Kleberget - Såstad. Prosjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på om lag 5 milliarder kroner. Hele strekningen fra Sandbukta til Såstad er om lag 10 kilometer, med 2,5 kilometer nord for Moss stasjon og om lag 6, 5 sør for stasjonen. Prosjektet omfatter en ombygging av Moss stasjon med fire spor til plattform, og stasjonen får en samlet lengde på om lag én kilometer. Det foreligger godkjent reguleringsplan for delstrekningen Sandbukta – Moss. Denne må oppdateres og justeres når det gjelder blant annet endelig trasevalg. Det gjenstår å utarbeide og behandle reguleringsplan for strekningen sør fra Moss til Såstad. Prosjektet er også viktig for byutviklingen i Moss.

 • Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Nedleggingen har også sammenheng med at det ved en del stasjoner vil være for kostbart, sett i forhold til passasjergrunnlaget, å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle bestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned.

 • I Østfold gjelder dette Askim Næringspark og Langnes i Askim kommune, på Østfoldbanen, Østre linje.

 • Nedre Glommaregionen, ved Østfold fylkeskommune, har søkt om å få delta i belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Søknaden vil bli vurdert blant annet på grunnlag av forutsetningene i Klimaforliket.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Det Norske Blåseensemble anno 1734

21 682

716

22 398

Opera Østfold

2 962

98

3 060

Punkt Ø

9 872

326

10 198

Viken filmsenter

4 100

1 200

5 300

Østfold Teater

6 697

700

7 397

Østfoldmuseene

22 931

1 757

24 688

SUM

68 244

4 797

73 041

INSPIRIA science senter (investeringstilskudd)

12 000

 

4 000

Østfoldmuseene (investeringstilskudd)

   

3 000

 • Regjeringen foreslår å øke statstilskuddet til Østfold Teater med 0,7 millioner kroner til 7,4 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddet til Østfoldmuseene med 1,8 millioner kroner, blant annet til innflytting i nytt fellesmagasin. Tilskuddet i 2013 er foreslått til 24,7 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge et investeringstilskudd på 3 millioner kroner til Østfoldmuseene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge et investeringstilskudd på 4 millioner kroner til INSPIRIA science senter, nytt vitensenter i Sarpsborg.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Viken filmsenter med 1,2 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å utvide og gjøre helikopterberedskapen på Rygge permanent gjennom en økt bevilgning på 8,0 millioner kroner.

 • Som et ledd i regjeringens satsing på utbedring og vedlikehold av nasjonale festningsverk videreføres prosjektet for sikring av Fredriksten og Fredrikstad festninger i 2013.
   
 • Virksomheten ved Rygge flystasjon videreføres i 2013, men flystasjonen er besluttet lagt ned innen utgangen av 2014. Flystasjonen vil være midlertidig base for generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) med tilhørende staber. Det er besluttet at GIL med tilpasset stab flyttes til Reitan innen utgangen av 2014, og gjenværende del av Luftforsvarets øverste ledelse flytter til Reitan innen utgangen av 2017.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Østfold med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til vedlikehold av kanalanlegg som kulturminner i vassdrag. Haldenkanalen er ett av kulturminnene som mottar støtte også i 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 24,1 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (3 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Østfold deltar.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Østfold vil omfattes av ordningen i 2013.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tiltak i utvalgte vannområder med særskilte miljøutfordringer med 2 millioner kroner til totalt 8 millioner kroner. Halden- og Morsavassdraget er blant de prioriterte områdene. Dette er en oppfølging av vannforvaltningsplanene.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tekniske og industrielle kulturminner med 18 millioner kroner. Midlene er øremerket Odda, Atlungstad Brenneri og Haldenkanalen.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,30 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Østfold

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent.

I Østfold har 13 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Rakkestad kommune med 7,1 prosent, mens Rømskog kommune har lavest vekst med 3,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Østfold hadde 3 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Østfold hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 39 564 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

Østfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.

Finansielle indikatorer

Østfold fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 6,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 045 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0101 Halden

-8,1

50 956

95

1 350 849

72 142

5,6

60 077

4,7

0104 Moss

1,6

7 392

95

1 352 952

72 098

5,6

59 501

4,6

0105 Sarpsborg

0,4

37 733

95

2 451 160

137 402

5,9

115 604

4,9

0106 Fredrikstad

2,0

49 963

95

3 417 011

188 590

5,8

157 612

4,8

0111 Hvaler

-3,8

58 959

100

193 367

7 528

4,1

5 751

3,1

0118 Aremark

-7,9

31 089

103

87 139

3 834

4,6

3 252

3,9

0119 Marker

0,2

36 549

95

172 933

9 340

5,7

7 907

4,8

0121 Rømskog

5,5

28 740

115

49 618

1 539

3,2

1 255

2,6

0122 Trøgstad

1,4

24 038

97

255 997

13 461

5,6

11 328

4,6

0123 Spydeberg

1,2

43 612

96

254 991

12 742

5,3

10 580

4,3

0124 Askim

3,5

40 725

95

678 287

33 852

5,3

27 678

4,3

0125 Eidsberg

1,3

53 588

95

530 720

33 696

6,8

29 175

5,8

0127 Skiptvet

1,4

10 214

95

178 562

9 758

5,8

8 275

4,9

0128 Rakkestad

1,6

55 781

95

396 536

26 281

7,1

23 133

6,2

0135 Råde

2,0

30 854

97

318 096

16 221

5,4

13 349

4,4

0136 Rygge

-1,3

33 668

96

653 948

28 834

4,6

22 792

3,6

0137 Våler

-1,5

30 103

96

213 100

10 825

5,4

8 894

4,4

0138 Hobøl

0,0

34 030

98

224 205

9 703

4,5

7 690

3,6

Fordeles gjennom året

     

10 000

       

Østfold

0,2

39 564

96

12 789 471

687 847

5,7

573 852

4,7

Østfold fylkeskommune

6,3

6 045

90

2 543 411

127 382

5,3

101 885

4,2

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen