Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Rogaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 14,7 millioner kroner til Universitetet i Stavanger for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 175 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. I tillegg foreslås det å bevilge 4 millioner kroner til universitet for å drifte sekretariatet for følgeevalueringen av lærerutdanningsreformen. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner til Høgskolen Stord/Haugesund for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 13 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 609 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 500 000 kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 275,4 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 21,4 millioner kroner til Misjonshøgskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,9 millioner kroner til Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

 • 91 millioner kroner er foreslått til riksveg 509 Solasplitten. Av dette beløpet forutsettes 68 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet i august 2010, og prosjektet åpnes for trafikk i desember i år. Midlene i 2013 vil gå til sluttfinansiering og til diverse mindre restarbeider.

 • Det er satt av midler til sluttføring av ombyggingen av E39 Susortkrysset og til utbedring av E39 ved Helleland jernbanebru.

 • Det er satt av statlige midler og bompenger til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart på prosjektet E39 Eiganestunnelen. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilsutning til et opplegg med fullfinansiering av prosjektet

 • I budsjettforslaget er det satt av midler til rehabilitering av Byfjord- og Mastrafjordtunnelene på E39.

 • 214,6 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 13 Tysdalsvatnet (Vatne – Øyjaneset). Av dette beløpet er 77 millioner kroner forskutterte midler fra fylkeskommunen. De statlige midlene er kompensasjon for økt merverdiavgiftsbelastning. Prosjektet omfattet opprinnelig omlegging av riksveg 13 på strekningen Vatne – Skreppeneset gjennom bygging av 3,5 kilometer tunnel og 1,6 kilometer ny veg i dagen. Gjennomføring av prosjektet vil sikre riksveg 13 forbi det mest rasutsatte punktet, Svoa. Det ligger an til kostnadsreduksjoner i prosjektet. På bakgrunn av inititativ fra Rogaland fylkeskommune har Samferdselsdepartementet lagt til grunn at innsparingene skal kunne brukes til å forlenge tunnelen med om lag en kilometer slik at ytterligere ett rasutsatt punkt blir fjernet. Anleggsarbeidene startet i februar 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2013.

 • 800 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 13 Ryfast. Av dette beløpet forutsettes 90 millioner kroner i lokale tilskudd og 560 millioner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Statlige midler til prosjektet er kompensasjon for økt merverdiavgiftsbelastning. Prosjektet er i alt 20,7 kilometer langt og omfatter to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Hundvågtunnelen er om lag 5,7 kilometer lang og Solbakktunnelen er 14,3 kilometer lang. Sammen med prosjektet E39 Eiganestunnelen vil Ryfast gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke. I tillegg vil Hundvågtunnelen gi bydelen Hundvåg/Buøy et nytt fastlandssamband og avlaste Bybrua. Utbyggingen av Ryfast er avhengig av at deler av Eiganestunnelen blir bygd, og 0,9 kilometer av Eiganestunnelen er fellesstrekning med Hundvågtunnelen. Anleggsarbeidene starter i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.

 • 80 millioner kroner er foreslått til prosjektet E134 Skjold – Solheim. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 60 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • Utbyggingen er forutsatt delvis bompengefinansiert som en del av Hauglandspakken.

 • Prosjektet innebærer en omlegging av E134 forbi Skjold på en strekning på om lag 2,8 kilometer. Prosjektet omfatter bygging av ei bru, to tunneler, toplanskryss, gang- og sykkelbru over E134, flere busslommer og fire bruer på lokalt vegnett. Samferdselsdepartementet legger nå til grunn at det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. Endringer i prosjektet har ført til at kostnadene har økt med til sammen 100 millioner kroner i forhold til opprinnelig overslag. Samferdselsdepartementet legger nå til grunn en ny kostnadsramme på 399 millioner kroner. Det legges opp til anleggsstart høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

 • 165 millioner kroner er avsatt til prosjektet dobbeltspor Sandnes – Stavanger på Jærbanen. Midlene skal brukes til nytt signal- og sikringsanlegg som planlegges satt i drift i 2014. Dobbeltsporstrekningen, som ble tatt i bruk i november 2009, har nå et midlertidig signalanlegg. Nytt signalanlegg gir høyere kapasitet og mer fleksibel trafikkavvikling på banen, som i dag har manuell trafikkstyring.

 • 31 millioner kroner går til nytt signal- og sikringsanlegg for Ganddal godsterminal. Anlegget anskaffes sammen med nytt signal- og sikringsanlegg for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Dalane Folkemuseum

3 186

105

3 291

Filmkraft Rogaland (filmfond)

2 000

 

2 000

Filmkraft Rogaland (filmsenter)

4 757

-57

4 700

Haugalandmuseene

3 491

615

4 106

Haugesund Teater AS

10 000

330

10 330

Jærmuseet

16 264

537

16 801

Misjonsarkivet

1 240

41

1 281

Museum Stavanger

16 326

1 039

17 365

New Nordic Films

   

400

Rogaland Teater AS

49 845

2 644

52 489

Ryfylkemuseet

5 220

172

5 392

Stavanger Symfoniorkester

67 081

7 000

74 081

SUM

179 410

12 426

192 236

Jærmuseet - Vitenbafrikken (investeringstilskudd)

   

4 000

Stavanger konserthus (investeringstilskudd)

39 000

 

39 000

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Rogaland Teater med 2,6 millioner kroner til 52,5 millioner kroner i 2013. 1 million kroner av økningen skal dekke finansieringsutgifter knyttet til ny rømningsvei for Intimscenen.

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 39 millioner kroner til Stavanger konserthus som åpnet 15. september 2012. Symfoniorkestrets tilskudd er foreslått økt med 7 millioner kroner til dekning av drift i nytt hus og økt kunstnerisk aktivitet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Haugalandmuseene med 0,6 millioner kroner til bygningsvern og drift.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Museum Stavanger med 1 million kroner. Økningen skal blant annet gå til markering av grunnlovsjubileet.

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 4 millioner kroner til Jærmuseet – Vitenfabrikken.

 • Regjeringen foreslår at New Nordic Films kommer inn igjen på statsbudsjettet fra 2013. Det foreslås en bevilgning på 0,4 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 34,2 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Rogaland med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Utdyping av Melandsflua i Husøy havn (Karmøy kommune) og Garpeskjær (Haugesund kommune) starter opp i 2013. Samlet kostnadsramme er 102 millioner kroner, planlagt utbetaling i 2013 er 10 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10,7 millioner kroner i driftsstøtte til Norsk Oljemuseum. Driften av virksomheten blir finansiert gjennom en kombinasjon av egne inntekter, avkastning fra sponsorfond, prosjektinntekter og offentlige tilskudd.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 320,7 millioner kroner til Petoro i 2013. Petoro AS ivaretar, på vegne av staten, interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Selskapet har forretnings­kontor i Stavanger.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 460millioner kroner under Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder i 2013. OD har en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel og er et viktig rådgivende organ for Olje- og energi­departementet. OD utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med tildeling av areal, undersøkelser etter og utvinning av petroleumsforekomster på sokkelen. OD skal være en pådriver for å realisere mest mulig av resurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. OD har hovedkontor i Stavanger.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Rogaland vil omfattes av ordningen i 2013.

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Rogaland

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent.

I Rogaland har 16 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Rennesøy kommune med 7,7 prosent, mens Bokn kommune har lavest vekst med 1,9 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Rogaland i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Rogaland hadde 15 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Rogaland hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Rogaland hadde i gjennomsnitt 29 907 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Rogaland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,9 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 1,0 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.

Finansielle indikatorer

Rogaland fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 8,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 430 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1101 Eigersund

2,2

34 402

97

669 799

40 984

6,5

34 824

5,5

1102 Sandnes

2,1

26 017

100

3 132 979

182 690

6,2

152 087

5,1

1103 Stavanger

3,3

24 563

108

6 166 007

313 871

5,4

249 317

4,2

1106 Haugesund

0,9

36 920

99

1 627 462

81 975

5,3

67 009

4,3

1111 Sokndal

-2,1

66 428

97

172 851

10 822

6,7

9 485

5,8

1112 Lund

-0,4

33 643

104

170 221

5 988

3,6

4 687

2,8

1114 Bjerkreim

3,9

30 049

99

147 916

9 587

6,9

8 462

6,1

1119 Hå

7,3

14 546

95

779 039

48 900

6,7

41 806

5,7

1120 Klepp

4,3

26 918

99

810 688

33 954

4,4

26 304

3,4

1121 Time

1,9

32 475

98

768 144

42 737

5,9

35 435

4,8

1122 Gjesdal

3,7

44 968

97

496 931

27 078

5,8

22 546

4,8

1124 Sola

3,3

29 195

106

1 172 846

63 713

5,7

51 973

4,6

1127 Randaberg

3,4

44 205

102

499 721

27 560

5,8

22 836

4,8

1129 Forsand

-9,5

72 756

108

84 644

4 925

6,2

4 449

5,5

1130 Strand

1,5

29 883

98

545 251

22 310

4,3

17 489

3,3

1133 Hjelmeland

-3,6

58 684

103

161 451

5 916

3,8

4 750

3,0

1134 Suldal

10,3

35 422

105

229 811

6 489

2,9

4 912

2,2

1135 Sauda

2,7

53 929

106

255 139

11 043

4,5

9 088

3,7

1141 Finnøy

2,5

23 931

107

172 315

5 343

3,2

4 095

2,4

1142 Rennesøy

-0,5

68 208

103

238 466

17 116

7,7

15 134

6,8

1144 Kvitsøy

1,3

30 262

128

40 777

2 107

5,4

1 894

4,9

1145 Bokn

3,4

30 458

109

56 420

1 061

1,9

712

1,3

1146 Tysvær

2,9

57 747

97

501 696

19 018

3,9

14 730

3,0

1149 Karmøy

-2,4

22 556

95

1 836 083

110 816

6,4

94 136

5,4

1151 Utsira

6,5

75 702

151

27 740

1 403

5,3

1 307

4,9

1160 Vindafjord

5,6

37 986

106

451 655

19 843

4,6

16 130

3,7

Fordeles gjennom året

     

12 724

       

Rogaland

2,4

29 907

102

21 228 776

1 116 749

5,6

915 095

4,5

Rogaland fylkeskommune

8,2

6 430

94

4 379 228

166 758

4,0

124 793

2,9

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen