Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sogn og Fjordane

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,4 millioner kroner til Høgskolen i Sogn og Fjordane for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 22 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 888 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre en økning på 5,4 millioner kroner i husleiekompensasjon for nytt sentralbygg. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 362 000 kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 315,5 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i 2013 til avsluttende arbeider på nytt sentralbygg ved Høyskolen i Sogn og Fjordane. Det nye sentralbygget skal samle høgskolens aktiviteter i Sogndal på Fosshaugane Campus, og ferdigstilles andre halvår 2012.

 • 95 millioner kroner er foreslått til E39 Lavik ferjekai i Høyanger kommune. Prosjektet omfatter bygging av ny ferjekai og omlegging av E39 på en om lag 0,6 kilometer lang strekning utenom Lavik sentrum, oppgradering av 0,7 kilometer av fylkesveg 607 og bygging av om lag 0,5 kilometer gang- og sykkelveg. Bygging av nytt kryss på strekningen og nødvendige omlegginger av lokalvegsystemet er også omfattet av prosjektet.

 • Det er prioritert midler til utbedring av Oppedal ferjekai på E39. I tillegg er det prioritert statlige midler til å sluttføre E39 Anda ferjekai.

 • Til prosjektet E39 Torvund – Teigen er det foreslått 65 millioner kroner. Prosjektet åpnes for trafikk i desember 2012 og omfatter en om lag 5,5 kilometer lang strekning i Høyanger kommune. Den nye vegen vil føre til en innkorting av E39, Kyststamvegen, med 0,9 kilometer.

 • 20 millioner kroner er foreslått til E39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande N. Strekningene blir bygget som ett prosjekt, og omfatter: Bygging av om lag åtte kilometer ny veg, med tre kilometer i ny trasé forbi Sande sentrum, tunnel i en lengde på én kilometer langs Økslandsvatnet, ny bru på om lag 100 meter og to kilometer gang- og sykkelveg ved Sande. Det er lagt opp til anleggsstart i februar 2013.

 • Til E39 Kvivsvegen er det foreslått 55 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2012. Midlene i 2013 vil gå til restarbeider. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009.

 • Det er prioritert midler til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveg på E39-strekningen Klokkargarden – Hjelle.

 • Det er foreslått 144,8 millioner kroner til å videreføre av arbeidene på E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug. Prosjektet omfatter omlegging av en om lag 11 kilometer lang strekning. Fire rasutsatte punkter på strekningen blir fjernet. Det skal bygges en kjettingplass, og forholdene legges bedre til rette for venting i forbindelse med kolonnekjøring, både for E16 over Filefjell og for riksveg 52 over Hemsedalsfjellet. Hovedarbeidene startet i 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2014.

 • 10 millioner kroner er foreslått til Loftesnesbrua på riksveg 5 i Sogndal. Dagens bru er for smal og har ikke fortau. Prosjektet omfatter ny Loftesnes bru og tilstøtende gang- og sykkelveg. Det er lagt opp til anleggsstart våren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

 • Utbedringen på strekningen Rise bru – Stryn Aust på riksveg er foreslått videreført.

 • Ved en del jernbanestasjoner og -holdeplasser vil det være for kostbart – sett i forhold til passasjergrunnlaget - å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle bestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. For Flåmsbanen gjelder dette Dalsbotn og Kårdal i Aurland kommune. Dalsbotn legges ned fra ruteendringen i desember i år. Kårdal, som ikke er i bruk, legges ned fra ruteendringen i desember 2013.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

4 903

562

5 465

Musea i Sogn og Fjordane

23 886

2 400

26 286

Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD)

2 884

500

3 384

Opera Nordfjord

3 281

108

3 389

Ressurs- og kompetansesenter for countrymusikk, Breim

1 200

440

1 640

Sogn og Fjordane Teater LL

16 754

553

17 307

SUM

52 908

4 563

57 471

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival med 0,6 millioner kroner i budsjettforslaget, slik at tilskuddet i 2013 blir 5,5 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nordisk kunstnarsenter Dale med 0,5 millioner kroner i budsjettforslaget, slik at tilskuddet i 2013 blir 3,4 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norsk Country Treff, Breim, med 0,4 millioner kroner, slik at tilskuddet i 2013 blir 1,6 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Musea i Sogn og Fjordane med 2,4 millioner kroner som blant annet skal gå til drift av kvernsteinsenteret og markering av grunnlovsjubileet i 2014. Tilskuddet i 2013 er foreslått til 26,3 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 96 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (8 millioner kroner).

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Det gjennomføres et investeringsprosjekt for utbedring av Forsvarets anlegg på Vågsøy som planlegges ferdigstilt i 2013.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Sogn og Fjordane med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Førde. Det foreslås bevilget om lag 900 millioner kroner under NVEs forvaltningsområder i 2013.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

Kommunene i Sogn og Fjordane

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent.

I Sogn og Fjordane har 4 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Eid kommune med 7,1 prosent, mens Solund kommune har lavest vekst med 2,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Sogn og Fjordane i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 100 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sogn og Fjordane hadde 18 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i gjennomsnitt 56 174 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Sogn og Fjordane fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 12,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 13 651 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1401 Flora

1,4

70 603

99

582 630

28 097

5,1

23 267

4,2

1411 Gulen

11,8

30 100

107

147 676

4 459

3,1

3 458

2,4

1412 Solund

-0,6

55 190

117

61 269

1 415

2,4

1 066

1,8

1413 Hyllestad

-0,3

51 001

108

92 059

3 454

3,9

2 854

3,2

1416 Høyanger

4,1

90 593

99

231 447

8 308

3,7

6 634

3,0

1417 Vik

5,0

38 370

107

156 004

4 909

3,2

3 811

2,5

1418 Balestrand

1,6

37 523

105

87 621

2 308

2,7

1 761

2,1

1419 Leikanger

-3,0

52 795

101

116 781

3 948

3,5

3 018

2,7

1420 Sogndal

3,0

36 876

98

339 651

13 329

4,1

10 314

3,1

1421 Aurland

9,2

45 695

112

104 449

3 054

3,0

2 330

2,3

1422 Lærdal

1,9

108 298

105

126 429

3 734

3,0

2 833

2,3

1424 Årdal

-3,4

71 012

102

276 072

10 627

4,0

8 249

3,1

1426 Luster

-0,2

48 630

101

273 429

10 519

4,0

8 563

3,2

1428 Askvoll

-1,9

58 296

101

171 919

7 225

4,4

5 997

3,6

1429 Fjaler

3,6

43 225

102

168 028

5 770

3,6

4 618

2,8

1430 Gaular

-1,0

38 631

100

157 237

5 703

3,8

4 538

3,0

1431 Jølster

2,0

54 887

99

172 268

4 887

2,9

3 635

2,2

1432 Førde

0,6

73 922

98

585 763

33 710

6,1

28 530

5,1

1433 Naustdal

-0,4

51 182

101

150 744

5 971

4,1

4 862

3,3

1438 Bremanger

0,6

65 854

104

235 136

11 775

5,3

10 237

4,6

1439 Vågsøy

1,0

46 906

104

314 976

11 189

3,7

8 629

2,8

1441 Selje

-0,1

60 536

100

157 370

5 598

3,7

4 440

2,9

1443 Eid

-0,2

55 358

96

291 529

19 368

7,1

16 932

6,2

1444 Hornindal

8,7

51 085

103

77 745

2 176

2,9

1 680

2,2

1445 Gloppen

2,8

37 223

97

311 205

9 585

3,2

7 257

2,4

1449 Stryn

2,3

33 755

98

362 458

12 218

3,5

9 327

2,6

Fordeles gjennom året

     

11 350

       

Sogn og Fjordane

1,6

56 174

100

5 763 244

233 386

4,2

188 889

3,4

Sogn og Fjordane fylkeskommune

12,9

13 651

133

2 155 879

99 925

4,9

89 970

4,4

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen