Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sør-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 380 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 5 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 3,7 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på om lag 25,8 millioner kroner til Artsdatabanken og 3,3 millioner kroner til BIBSYS, som administreres ved NTNU.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 17,6 millioner kroner til Høgskolen i Sør-Trøndelag for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 200 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 771,8 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,4 millioner kroner til Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning for å videreføre og trappe opp med nye kull studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2012. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2012 til 2013. Totalt foreslås et tilskudd på 102,7 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 24,8 millioner kroner til UNINETT AS. UNINETT AS har ansvar for programmet eCampus som innebærer å etablere en nasjonal infrastruktur for å legge til rette for fleksibel og desentralisert utdanning. Det foreslås en bevilgning på 15 millioner kroner til eCampus.

 • Regjeringen foreslår å sette av 12,5 millioner kroner innenfor tildelingen til Norges forskningsråd til Kavli Institute for Systems Neuroscience ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Senteret er et av de mest fremragende forskningsmiljøene i Norge, og satsingen sørger for stabile rammevilkår for forskningsmiljøet som er tilknyttet senteret.

 • 217 millioner kroner er foreslått til E39 Harangen - Høgkjølen. Prosjektet omfatter bygging av om lag 10,5 kilometer veg, der 7,5 kilometer er ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på fylkesveg 714. På fylkesveg 714 skal det bygges en om lag 800 meter lang tunnel gjennom Harangshammeren. Derfra vil E39 følge dagens fylkesveg 714 og fylkesveg 710 til Orkanger. Omleggingen vil føre til omklassifisering av dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger til fylkesveg. Det er vedtatt at prosjektet skal startes opp med forskutterte midler fra Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Anleggsarbeidene startes høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2015.Av det foreslåtte beløpet i 2013 er 42 millioner forskutterte midler.

 • 40 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Oppdal sentrum. Prosjektet omfatter omlegging av E6 utenfor Oppdal sentrum og bygging av tre rundkjøringer som knytter sentrumstrafikken og riksveg 70 til E6. Sør for sentrum legges E6 mellom jernbanen og boligområdene og føres inn på dagens E6 sør for bebyggelsen. Anleggsarbeidene er ventet å starte sommeren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

 • 155 millioner kroner er for 2013 ført opp til prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 120 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Miljøpakken for transport i Trondheim. Strekningen er 2,3 kilometer lang. Her skal en delstrekning på 1,3 kilometer utvides fra to til fire felt, mens resten av strekningen skal utvides fra fem til seks felt. Nytt Tillerkryss i to plan inngår i prosjektet. Det blir også bygd ny veg til Tillerbyen som vil frigjøre Østre Rosten og tilstøtende boligområder for store trafikkmengder. Forholdene for kollektivtrafikken blir forbedret ved bygging av ny kollektivveg fra Sentervegen til Sivert Tonstads veg. Bygging av to planskilte kryssinger for gang- og sykkeltrafikk inngår også i prosjektet, sammen med støyskjerming for utsatte boliger langs vegen. Forberedende arbeider startet høsten 2010, hovedarbeidene tok til høsten 2011, og hele prosjektet ventes ferdig i oktober 2013.

 • 805 millioner kroner er avsatt til E6 Nidelv bru – Grillstad E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 305 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem rundt Trondheim fra ny Nidelv bru (Pirbrua) i vest til Grillstad i øst. Utbyggingen omfatter om lag 5,4 kilometer dels ny firefeltsveg og dels utbedret veg. Om lag 2,4 kilometer av strekningen er tunnel. Anleggsarbeidene startet våren 2009. Det legges opp til å åpne deler av prosjektet for trafikk høsten 2013, mens hele prosjektet vil stå ferdig i 2014.

 • I budsjettforslaget er det ellers midler til rehabilitering av Grillstadtunnelen på E6. I tilegg er det lagt til grunn midler til å starte byggingen av gang- og sykkelveg på E6 over Skansenløpet i Trondheim.

 • 87 millioner kroner er avsatt til riksveg 706 Dorthealyst – Stavne, som inngår i Miljøpakken for transport i Trondheim. Prosjektet omfatter vel 420 meter ny veg, medregnet betongtunnel under jernbanesporene for Stavne – Leangsbanen og Dovrebanen. Bygging av om lag 800 meter gang- og sykkelveg og 200 meter kollektivgate er ellers noen av tiltakene i prosjektet.

 • Forberedende arbeider tok til i mars 2010, og hovedarbeidene startet i september 2011. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2012. Av de foreslåtte midler i 2013 forutsettes 75 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • I budsjettforslaget for 2013 er det lagt opp til å viderføre arbeidet med å utvikle sykkelvegnettet i Trondheim.

 • 81 millioner kroner er satt av til ”Byggetrinn 1 ved Trondheim stasjon”. Prosjektet omfatter nye atkomster til plattformene på stasjonen, heving av plattformer og nye plattformtiltak. Prosjektet er første trinn i en større utvikling av Trondheim stasjon. Byggetrinn 1 ble startet i 2012 og blir ferdig i 2014.

 • Gevingåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag ble satt i drift i august 2011. Det er satt av 26 millioner kroner til avsluttende arbeider og sluttoppgjør i 2012.

 • Samferdselsdepartementet inngikk i 2009 en firårig avtale med Trondheimregionen, ved Sør-Trøndelag fylkeskommune om tildeling fra belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Avtalen utløper i 2012, og Trondheimregionen ønsker å forlenge avtalen.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Midtnorsk filmfond

1 000

 

1 000

Midtnorsk filmsenter

4 750

250

5 000

Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

102 853

4 394

107 247

Olavsfestdagene i Trondheim

9 167

303

9 470

Teaterhuset Avant Garden

3 305

109

3 414

Trondheim Symfoniorkester

70 358

3 121

73 479

TrondheimSolistene

2 850

94

2 944

Trøndelag Teater AS

61 561

3 000

64 561

Ungdommens Kulturmønstring

8 377

276

8 653

SUM

258 471

11 297

269 768

 • Regjeringen foreslår å bevilge 73,5 millioner kroner til Trondheim Symfoniorkester, en økning på 3,1 millioner kroner fra 2012. 0,8 millioner kroner er øremerket orkestrets opera- og musikkteatervirksomhet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 64,6 millioner kroner til Trøndelag Teater, en økning på 1 million kroner for å dekke finansieringskostnader knyttet til rehabilitering av Gamle Scene.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 107,3 millioner kroner til Museene i Sør-Trøndelag, en økning på 4,4 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Midtnorsk filmsenter med 0,25 millioner kroner.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 83,8 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Sør-Trøndelag deltar.

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Virksomheten ved Ørland hovedflystasjon knyttet til kampfly og luftvern videreføres i 2013. Stortinget har besluttet at Ørland skal etableres som hovedbase for kampfly og legge til rette for mottak av F-35.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Sør-Trøndelag med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 50 millioner kroner av forsvarsbudsjettet på godkjente prosjekter i Sør-Trøndelag i 2013. Forsvarsdepartementet godkjente i 2012 ett prosjekt for oppgradering av skyte- og øvingsfeltet på øygruppen Tarva og to investeringsprosjekter på Ørland. Prosjekt for utbedring av tilsynspålegg og rehabilitering av hangarport i Hangar C på Ørland ferdigstilles i 2013. Prosjekt for etablering av nytt bygg til ny innflygningsradar videreføres i 2013.

 • Regjeringen foreslår at Frøya kommune får 7 550 000 kroner til flytebrygger på Sistranda.

 • I 2012 foreslo regjeringen å utvide ordningen med tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling til også å omfatte områder med dårlige levekår i Trondheim. Regjeringen foreslår at det kan gis tilsagn om tilskudd for inntil 2,5 millioner kroner til Trondheim i 2013. Det er viktig å forebygge negativ utvikling i problemområder som bærer preg av dårlige levekår og manglende vedlikehold av boliger og uteområder. Hovedsakelig er det et kommunalt ansvar å utvikle gode lokalsamfunn, steder og bomiljøer, men staten kan støtte dette arbeidet ved å bidra med finansiering og kompetanse.

 • Enova SF og Energifondet er viktige verktøy for å stimulere til miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Teknologisatsingen skal ha som mål å redusere klimagassutslipp og gi varige energibesparelser i industrien gjennom å utvikle og ta i bruk nye teknologier som kan bidra til dette. Enova forvalter midlene fra Energifondet. De samlede inntektene til fondet anslås til om lag 1 836 millioner kroner i 2013.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Sør-Trøndelag vil omfattes av ordningen i 2013.

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Trondheim. Det foreslås bevilget om lag 900 millioner kroner under NVEs forvaltningsområder i 2013.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Sør-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent.

I Sør-Trøndelag har 7 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Skaun kommune med 7,0 prosent, mens Snillfjord kommune har lavest vekst med 2,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.


Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Sør-Trøndelag i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sør-Trøndelag hadde 14 av 25 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 56 222 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 8,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 9 355 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1601 Trondheim

3,2

58 022

99

7 608 270

364 929

5,0

289 485

4,0

1612 Hemne

1,7

38 310

100

210 651

7 878

3,9

6 152

3,0

1613 Snillfjord

-1,8

48 023

108

69 158

1 788

2,7

1 389

2,0

1617 Hitra

4,5

89 976

100

225 143

11 569

5,4

9 774

4,5

1620 Frøya

5,7

70 388

106

240 065

11 472

5,0

9 492

4,1

1621 Ørland

-1,2

81 658

98

242 356

10 193

4,4

8 100

3,5

1622 Agdenes

4,6

26 185

108

110 957

4 345

4,1

3 647

3,4

1624 Rissa

2,2

71 332

99

341 378

17 265

5,3

14 604

4,5

1627 Bjugn

-1,2

63 707

101

236 817

8 551

3,7

6 688

2,9

1630 Åfjord

2,9

80 338

105

179 682

9 261

5,4

7 936

4,6

1632 Roan

-0,4

108 221

108

67 235

2 039

3,1

1 637

2,5

1633 Osen

0,3

43 501

108

71 807

2 898

4,2

2 483

3,6

1634 Oppdal

5,6

44 592

99

325 285

13 028

4,2

10 270

3,3

1635 Rennebu

2,8

52 149

100

141 178

4 435

3,2

3 390

2,5

1636 Meldal

4,9

35 912

102

216 411

12 859

6,3

11 261

5,5

1638 Orkdal

4,0

31 110

96

526 889

21 524

4,3

16 855

3,3

1640 Røros

-1,3

56 926

98

279 088

10 097

3,8

7 800

2,9

1644 Holtålen

4,0

64 208

120

113 418

3 184

2,9

2 365

2,1

1648 Midtre Gauldal

-3,0

63 179

98

308 704

12 131

4,1

9 628

3,2

1653 Melhus

3,9

62 334

96

710 385

36 871

5,5

30 580

4,5

1657 Skaun

7,0

36 175

96

327 666

21 547

7,0

18 716

6,1

1662 Klæbu

5,2

37 790

97

276 770

10 959

4,1

8 533

3,2

1663 Malvik

3,1

41 532

96

577 423

24 575

4,4

19 290

3,5

1664 Selbu

-3,0

50 253

101

216 565

8 678

4,2

7 033

3,4

1665 Tydal

7,1

40 591

109

55 398

2 844

5,4

2 513

4,8

Fordeles gjennom året

     

56 800

       

Sør-Trøndelag

3,0

56 222

99

13 735 497

636 218

4,9

510 918

3,9

Sør-Trøndelag fylkeskommune

8,1

9 355

96

3 019 068

116 718

4,0

89 162

3,0

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen