Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Telemark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 millioner kroner til Høgskolen i Telemark for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 24 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 1 million kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 582,3 millioner kroner til høyskolen.

 • For 2013 er det prioritert midler til ombygging av Rønholtkrysset på E18.

 • 110 millioner kroner er foreslått til prosjektet E134 mellom Gvammen i Hjartdal kommune og Århus i Seljord kommune. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny veg. 9,4 kilometer av vegen skal gå i tunnel, med om lag en kilometer veg på hver side av tunnelen for kopling mot E134. Den nye vegen vil bety at E134 mellom Hjartdal og Seljord blir forkortet med 11 kilometer. Vegen er planlagt med en bredde på 10 meter og med forsterket midtoppmerking. Regjeringen vil komme tilbake med en tilråding om styrings- og kostnadsramme for prosjektet når arbeidet med ekstern kvalitetssikring er avsluttet. De foreslåtte midlene i 2013 vil gå til prosjektering og forberedende arbeider, og eventuelt til anleggsstart. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.

 • Utbedringen av E134 mellom Grunge kirke og Velemoen videreføres i 2013.

 • 400 millioner kroner er satt av til prosjektet Farriseidet i Vestfold – Porsgrunn i Telemark. Strekningen Farriseidet – Porsgrunn omfatter 22,8 kilometer med dobbeltsporet jernbane, inkludert 14,5 kilometer fordelt på syv tunneler. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn kan bli redusert fra 34 minutter til 12 minutter. Prosjektet legger også til rette for å utvikle et bedre utviklet tilbringersystem fra Grenlandsområdet til Sandefjord lufthavn, Torp. Anleggsarbeidene startet i september 2012, og prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2018.

 • I forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet planlegges det nye hensettingsspor ved Skien stasjon. Arbeidet med detaljplanlegging ventes ferdig i første halvår 2013.

 • Grenland, ved Telemark fylkeskommune, har søkt om å få delta i belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Søknaden vil bli vurdert blant annet på grunnlag av forutsetningene i klimarforliket.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Norsk Industriarbeidermuseum

12 892

425

13 317

Notodden Bluesfestival

2 461

81

2 542

Teater Ibsen - Telemark og Vestfold Regionteater AS

23 146

764

23 910

Telemark Museum

11 011

363

11 374

Vest-Telemark Museum

4 750

1 000

5 750

SUM

54 260

2 633

56 893

Notodden Bok- og Blueshus

   

4 000

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vest-Telemark Museum med 1 million kroner til 5,8 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til drift av nybygget på Eidsborg.

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 4 millioner kroner til Notodden Bok- og Blueshus.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 59,5 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Telemark deltar.

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til vedlikehold av kanalanlegg som kulturminner i vassdrag. Telemarkskanalen er ett av kulturminnene som vil motta støtte også i 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 93 millioner kroner til Gassnova for administrasjon og forvaltning av statens interesser knyttet til CO2-håndtering og CLIMIT-programmet.

 • Gassnova SF har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon, lagring av CO2), og å gjennomføre konkrete CO2-håndteringsprosjekter som staten er involvert i slik som på Mongstad. Gassnova SF er lokalisert i Porsgrunn. Gassnova bidrar også til gjennomføring av CLIMIT-programmet. Programmet dekker hele kjeden fra forskning, utvikling og til demonstrasjon og utprøving av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Telemark vil omfattes av ordningen i 2013.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Telemark

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,8 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent.

I Telemark har 6 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Bamble kommune med 5,5 prosent, mens Nissedal kommune har lavest vekst med 2,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.


Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Telemark i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Telemark hadde 9 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Telemark hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Telemark hadde i gjennomsnitt 48 456 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Telemark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Telemark fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 4,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 8 931 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0805 Porsgrunn

1,1

52 170

96

1 582 317

78 507

5,2

64 015

4,2

0806 Skien

-1,2

46 848

95

2 364 190

116 245

5,2

94 698

4,2

0807 Notodden

-0,7

50 983

99

618 452

28 111

4,8

22 998

3,9

0811 Siljan

2,8

23 493

99

122 836

5 420

4,6

4 425

3,7

0814 Bamble

0,8

39 766

95

622 301

32 195

5,5

26 389

4,4

0815 Kragerø

-2,9

63 746

96

511 728

21 181

4,3

16 803

3,4

0817 Drangedal

2,7

34 682

100

229 538

9 954

4,5

8 275

3,7

0819 Nome

0,1

58 705

101

338 295

13 637

4,2

10 951

3,3

0821 Bø

-0,1

53 500

98

278 804

13 804

5,2

11 447

4,3

0822 Sauherad

-0,1

57 988

99

213 981

9 163

4,5

7 401

3,6

0826 Tinn

3,6

36 282

101

330 878

10 708

3,3

8 286

2,6

0827 Hjartdal

-1,7

27 486

106

101 515

2 944

3,0

2 309

2,3

0828 Seljord

0,3

54 801

99

160 427

7 600

5,0

6 388

4,1

0829 Kviteseid

3,0

30 396

101

141 097

6 941

5,2

5 919

4,4

0830 Nissedal

3,3

44 724

104

88 508

2 124

2,5

1 560

1,8

0831 Fyresdal

10,4

15 050

102

84 628

4 194

5,2

3 678

4,5

0833 Tokke

6,6

28 736

102

131 203

4 030

3,2

3 117

2,4

0834 Vinje

6,8

72 398

105

203 493

6 943

3,5

5 374

2,7

Fordeles gjennom året

     

10 529

       

Telemark

0,6

48 456

97

8 134 717

373 735

4,8

304 068

3,9

Telemark fylkeskommune

4,0

8 931

96

1 805 109

89 213

5,2

73 574

4,2

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen